Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2013-03-13
Data orzeczenia:
13 marca 2013
Data publikacji:
18 maja 2018
Data uprawomocnienia:
13 marca 2013
Sygnatura:
I ACz 225/13
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Ewa Tkocz
Sędziowie:
Joanna Kurpierz
Piotr Wójtowicz
Hasła tematyczne:
Odrzucenie Pozwu
Podstawa prawna:
art. 199 § 1 pkt. 3 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
(Dz. U. z 1994 r. Nr 85, poz. 388)

Sygn. akt I ACz 225/13

POSTANOWIENIE

Dnia 13 marca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w I Wydziale Cywilnym

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Ewa Tkocz

Sędziowie:

SA Joanna Kurpierz

SA Piotr Wójtowicz (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2013 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. R.

przeciwko Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy (...) w K.

o ustalenie nieważności lub nieistnienia uchwały

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 10 października 2012 r., sygn. akt II C 21/12,

p o s t a n a w i a

prostując zaskarżone postanowienie przez nadanie użytemu w nim nazwisku powoda prawidłowej formy deklinacyjnej „R.”,

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy na podstawie art. 199§1 pkt 3 k.p.c. odrzucił skierowany przeciwko Zarządowi Wspólnoty pozew z tym uzasadnieniem, że Zarząd ten nie ma zdolności sądowej.

W zażaleniu na opisane postanowienie powód wskazał, że w sprawie działał bez pełnomocnika, że pozwał Zarząd Wspólnoty jako podmiot nie respektujący woli właścicieli lokal, wreszcie że w dniu 1 października z ostrożności złożył wniosek o otwarcie rozprawy i jako możliwą pozwaną wskazał Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy (...) K.; w oparciu o te zarzuty wniósł „o uchylenie skarżonego postanowienia … oraz o zmianę punktu pierwszego tegoż postanowienia odnośnie odrzucenia pozwu”, czyli w istocie o zmianę postanowienia przez uchylenie jego punktu pierwszego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie, podniesione w nim argumenty bowiem są bądź chybione, bądź dla rozstrzygnięcia obojętne. To ostatnie dotyczy w szczególności wywodów skarżącego na tle art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali oraz na tle odpowiedzialności zarządu za jego niewłaściwe (w ocenie powoda) postępowanie. Podobnie nie może mieć znaczenia ta okoliczność, że powód w sprawie działał bez fachowego pełnomocnika.

Istotne dla rozstrzygnięcia było to, czy w sprawie nie zachodził brak podstawowej przesłanki procesowej, jaką jest istnienie zdolności sądowej, nie może mieć bowiem przymiotu strony postępowania sądowego podmiot, który zdolności takiej jest pozbawiony. W świetle art. 64 k.p.c. zdolność sądową mają tylko osoby fizyczne i osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym (jak wspólnotom mieszkaniowym) ustawa przyznaje zdolność prawną, nie ulega natomiast wątpliwości, że nie ma zdolności sądowej organ osoby prawnej lub mającej zdolność prawną. Skoro powód wskazał jako osobę pozwaną organ Wspólnoty, nie zaś samą Wspólnotę, a stanowisko to niedwuznacznie podtrzymał na ostatniej rozprawie, musiało to prowadzić do odrzucenia pozwu na podstawie art. 199§1 pkt 3 k.p.c. Nie mogło do merytorycznego rozpoznania sprawy doprowadzić to, że w piśmie z 29 września 2012 r. (złożonym w dniu 1 października 2012 r.) powód wskazał, że pozwaną winna być sama Wspólnota Mieszkaniowa, pismo to bowiem złożone zostało już po zamknięciu rozprawy. Na marginesie już tylko warto zasygnalizować, że w samym rozpoznawanym obecnie zażaleniu powód ponownie podniósł, że w istocie jego wolą było pozwanie Zarządu Wspólnoty, a na pozwanie samej Wspólnoty wskazał jedynie z ostrożności.

Zaskarżone postanowienie wymagało jednak korekty językowej, zaniechanie w nim zdeklinowania nazwiska powoda musi bowiem uznane zostać za oczywistą omyłkę, możliwą do usunięcia przez sprostowanie.

Z powyższych względów na podstawie art. 397§2 k.p.c. w związku z art. 385 k.p.c., przy zastosowaniu art. 350§1 3 k.p.c., Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.