Wtorek 11 grudnia 2018 Wydanie nr 3942
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Legnicy z 2015-02-26
Data orzeczenia:
26 lutego 2015
Data publikacji:
15 lutego 2018
Data uprawomocnienia:
29 kwietnia 2015
Sygnatura:
V U 146/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Hasła tematyczne:
Odrzucenie Pozwu
Podstawa prawna:
art. 4779 § 1i § 3 kpc oraz 199 § 1 pkt 2 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt: VU 146 /15

POSTANOWIENIE

Dnia 26 lutego 2015 r.

Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 lutym 2015r.

w składzie:

P rzewodniczący: SSO Mirosława Molenda-Migdalewicz

sprawy z odwołania T. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o ponowne ustalenie wysokości emerytury

w związku z odwołaniem od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 08 kwietnia 1997r. i 12 stycznia 2015r. Nr(...)

postanawia:

odrzucić odwołanie .

UZASADNIENIE

Wnioskodawca T. M. w odwołaniach z dnia : 28 stycznia 2015r., 31 stycznia 2015r. i 02 lutego 2015r. złożył odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. z dnia : 08 kwietnia 1997r. i 12 stycznia 2015r. Nr (...) w zakresie dotyczącym sposobu wyliczenia emerytury górniczej poprzez doliczenie do podstawy wymiaru świadczenia dodatkowego składnika tj. ekwiwalentu węglowego wypłaconego w latach 1983-1985 .

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. – w odpowiedzi na odwołanie - wniósł o odrzucenie odwołania , zarzucając ,iż odnośnie decyzji dni 08 kwietnia 1997r. T. M. nie złożył odwołania , a kwestia wyłączenia deputatu węglowego z podstawy wymiaru emerytury wnioskodawcy i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z bezpłatny węgiel była rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Legnicy, który oddalił odwołania wnioskodawcy wyrokami z dnia 13 stycznia 2009r. , sygn. akt VU2247/08 i z dnia 10 grudnia 2009r. , sygn. akt VU1523/09 oraz przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu , który oddał apelacje T. M. – wyrok z dnia 14 maja 2009r. , sygn. akt IIIAUa 484/09 oraz z dnia 01 czerwca 2010r. , sygn. akt IIIAUa 371/10.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny sprawy :

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. w decyzji z dnia 08 kwietnia 1997r. Nr (...) – na podstawie złożonego w dniu 28 lutego 1997r. zaświadczenia przez zakład pracy ( zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z dnia 27 stycznia1997r. ) – przeliczył emeryturę górniczą wnioskodawcy i nie uwzględnił w postawie wymiaru świadczenia dodatkowego składnika tj. ekwiwalentu węglowego wypłaconego w latach 1983-1985 .

T. M. nie złożył wówczas odwołania od tej decyzji .

Sąd Okręgowy w Legnicy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyrokach z dnia 13 stycznia 2009r. , sygn. akt VU2247/08 ( rozpoznając odwołanie od decyzji dnia 11 marca 2008r.) i z dnia 10 grudnia 2009r. , sygn. akt VU1523/09 (rozpoznając odwołanie od decyzji dnia 10 lipca 2009r.) , oddalił odwołanie od w/w decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. odmawiającej m.in. prawa do przeliczenia emerytury górniczej poprzez doliczenie do podstawy wymiaru świadczenia dodatkowego składnika tj. ekwiwalentu węglowego wypłaconego w latach 1983-1985 .

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyrokach z dnia 14 maja 2009r. , sygn. akt IIIAUa 484/09 oraz z dnia 01 czerwca 2010r. , sygn. akt IIIAUa 371/10 - oddalił apelacje T. M. od w/w wyroków sądu I instancji .

dowód :

1.  akta emerytalne ZUS Oddział w L. ,

2.  akta Sądu Okręgowego w Legnicy , sygn. VU 2247/08 i VU 1523/09 .

Sąd zważył co następuje :

odnośnie decyzji dni 08 kwietnia 1997r.

Zgodnie z treścią art. 477 9 & 1 i & 3 kodeksu postępowania cywilnego odwołanie od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu , który wydał decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ- w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji .

Sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu , chyba , że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nie nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się .

Wniesienie przez T. M. odwołania po upływie ponad 17 lat od daty wydania decyzji przez ZUS O/ L. Sąd uznał za nadmierne przekroczenie terminu do wniesienia odwołania , o którym stanowi zapis powołanego art. 477 9 &3 kodeksu postępowania cywilnego .

Odnośnie decyzji z dnia 12 stycznia 2015r. :

Zgodnie z przepisem art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Sąd odrzuci pozew jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona.

Tożsamość roszczeń zachodzi, kiedy sąd ma w obu sprawach orzec o tym samym, dysponując tymi samymi faktami, które mają spowodować ocenę tego samego żądania i kiedy rozstrzygnięcie jednej ze spraw oznacza rozstrzygnięcie także drugiej ( por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 01 czerwca 2011 r., sygn. akt II CSK 427/10 ).

W ocenie Sądu żądanie wliczenia do podstawy wymiary emerytury górniczej deputatu węglowego za lata 1983-1985 stanowiły przedmiot rozpoznania przed Sądem Okręgowym w Legnicy w sprawach: VU 2247/08 i VU 1523/09- zakończonych prawomocnym oddaleniem odwołań wnioskodawcy. Istotne jest bowiem, iż w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Legnicy w sprawach: VU 2247/08 i VU 1523/09, jak i w ramach niniejszego postępowania przedmiot sporu to ocena prawidłowości nie doliczenia przez organ rentowy do podstawy wymiary emerytury górniczej deputatu węgłowego za lata 1983-1985 .

Zarówno w odwołaniu od decyzji Zakładu Ubezpieczeń z dnia 11 marca 2008r. , jak i decyzji z dnia 10 lipca 2009r. - wnioskodawca domagał się ponownego przeliczenia emerytury górniczej poprzez doliczenie do podstawy wymiaru świadczenia dodatkowego składnika tj. ekwiwalentu węglowego wypłaconego w latach 1983-1985.

Ponieważ przedmiotowa sprawa dotyczy tego samego roszczenia i między tymi samymi stronami, co prawomocnie zakończone sprawy Sądu Okręgowego w Legnicy o sygnaturze VU 2247/08 i VU 1523/09 , Sąd na podstawie treści przepisu 199 § 1 pkt. 2 k.p.c. odrzucił odwołanie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.