Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2012-12-28
Data orzeczenia:
28 grudnia 2012
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
28 grudnia 2012
Sygnatura:
II Cz 1197/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Anatol Gul
Sędziowie:
Barbara Nowicka
Grażyna Kobus
Hasła tematyczne:
Odrzucenie Sprzeciwu
Podstawa prawna:
art.504 par.1 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 1197/12

POSTANOWIENIE

Dnia 28 grudnia 2012r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anatol Gul

Sędziowie: SO Barbara Nowicka

SO Grażyna Kobus

po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2012r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia pozwanego K. G. na postanowienie Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 9 października 2012r. sygn. akt I Nc 2595/12 o odrzuceniu jego sprzeciwu od nakazu zapłaty tegoż Sądu z 7 sierpnia 2012r. wydanego w sprawie z powództwa (...) S.A. w W. o zapłatę 6.390,54 zł

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy odrzucił sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty doręczonego mu w trybie art. 139 §1 k.p.c. w dniu 13 września 2012r. jako wniesiony po terminie bo 2 października 2012r. – na podstawie art. 504 §1 k.p.c.

W zażaleniu na to postanowienie pozwany wniósł o jego uchylenie podnosząc, że nie otrzymał pierwszego wezwania do odbioru przesyłki poleconej bo nie ma na drzwiach skrzynki pocztowej a awizo zostało prawdopodobnie umieszczone w futrynie drzwi wejściowych a przy drugiej próbie doręczenia mu przesyłki przebywał na urlopie. Informację o tym awizo otrzymał telefonicznie od listonosza i po powrocie z urlopu zgłosił się do Sądu Rejonowego, gdzie odebrał dokumenty, podpisał pokwitowanie z datą odbioru i został poinformowany przez pracownicę sądu o terminie do wniesienia odwołania tj. 14 dni od odebrania dokumentów z sądu.

Zażalenie nie może zostać uwzględnione.

Przepis art. 139 §1 k.p.c. reguluje sytuację, w której doręczenie właściwe (do rąk adresata) lub zastępcze (dorosłemu domownikowi adresata, administracji domu, dozorcy lub sołtysowi) jest niemożliwe. Wówczas przesyłkę należy złożyć w placówce pocztowej i umieścić zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w skrzynce pocztowej jeśli taką posiada, z pouczeniem, że należy ją odebrać w terminie siedmiu dni od pozostawienia zawiadomienia (awizo). W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć. Jeżeli przed upływem terminu łącznie czternastodniowego adresat nie zgłosił się po odbiór przesyłki sądowej to za datę jej doręczenia przyjmuje się datę, w której upłynął termin do odbioru przesyłki w urzędzie pocztowym. Jest to tzw. fikcja doręczenia – wzruszalne domniemanie prawne, że doręczane pismo trafiło do rąk adresata. Adresat przesyłki może obalić to domniemanie za pomocą instytucji przywrócenia terminu jeśli wykaże, że nie dotarła ona do niego, i jeżeli został dotknięty negatywnymi skutkami doręczenia per awizo.

W takiej sytuacji znalazł się skarżący, który twierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o przesłaniu mu nakazu zapłaty i możliwości jego odebrania w urzędzie pocztowym a ponadto, że został źle pouczony przez pracownicę sądu o terminie wniesienia sprzeciwu.

W przypadku pozwanego doręczenie w trybie art. 139 §1 k.p.c. było skuteczne, gdyż mieszka on pod adresem na który nakaz zapłaty został przesłany i pod którym doręczyciel zostawił mu zawiadomienie o przesyłce. Zatem termin do wniesienia sprzeciwu rozpoczął bieg 13 września 2012r. i upłynął 27 września 2012r. a sprzeciw wniesiony przez pozwanego 2 października 2012r. słusznie Sąd Rejonowy odrzucił jako spóźniony. Jeżeli pozwany bez swej winy uchybił terminowi do złożenia sprzeciwu to może wnieść o przywrócenie tego terminu.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy oddalił zażalenie stosownie do art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 §2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 §2 k.p.c.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.