Wtorek 26 marca 2019 Wydanie nr 4047
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2014-01-28
Data orzeczenia:
28 stycznia 2014
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
28 stycznia 2014
Sygnatura:
I ACa 1496/13
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Krakowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Jan Kremer
Sędziowie:
Zbigniew Ducki
Krzysztof Hejosz
Protokolant:
st. prot. sądowy Marta Matys
Hasła tematyczne:
Odrzucenie Środka Zaskarżenia
Podstawa prawna:
394 § 2 kpc w zw. z 397 § 2 i 373 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt I ACa 1496/13

POSTANOWIENIE

Dnia 28 stycznia 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Jan Kremer (spr.)

Sędziowie:

SSA Zbigniew Ducki

SSO del. Krzysztof Hejosz

Protokolant:

st. prot. sądowy Marta Matys

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2014 r. w Krakowie

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. spółki komandytowej w K.

przeciwko (...) Sp. z o.o. w K. w upadłości układowej przy udziale nadzorcy sądowego

o zapłatę

na skutek zażalenia strony pozwanej w przedmiocie kosztów postępowania

od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach

z dnia 9 lipca 2013 r. sygn. akt VII GC 111/13

p o s t a n a w i a:

1.  odrzucić zażalenie;

2.  zasądzić od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

I ACa l496/13

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 9 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Kielcach zasądził od pozwanego (...) Spółki z o.o. w K. w upadłości układowej, z udziałem po stronie pozwanegonadzorcy sądowego, na rzecz powoda T. G. Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością Spółki komandytowej w K. kwotę 119.416,54 zł z odsetkami wwysokości 13 % w stosunku rocznym - od kwoty 13.012,18 zł od dnia 30.10.2012 r., odkwoty 36.406,50 zł. od dnia 14.11.2012 r., od kwoty 69.997,86 zł. od dnia 18.12.2012 r. i zkażdorazowymi ustawowymi odsetkami do dnia zapłaty oraz kwotę 9.688 zł. tytułemkosztów procesu.

Sąd Okręgowy ustalił, że pomiędzy stronami doszło do zawarcia umowy z którejpowód wywiązał się dostarczając zamówione szyby, a pozwany nie uiścił należności z tegotytułu w wysokości zasądzonej. Zarzuty pozwanego dotyczące właściwości jak i jakości szybnie zostały wykazane już od etapu zgłoszenia ich we właściwym czasie i formie. O kosztachSąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. uwzględniając wynik sprawy. Do kosztów poniesionychprzez powoda i zasądzonych od pozwanego Sąd zaliczył: opłatę od pozwu w kwocie 5.971 zł.(od wartości przedmiotu sporu 119.416,54 zł.), wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 3.600zł., opłatę skarbową w kwocie 17 zł., opłatę od wniosku o zabezpieczenie w kwocie 100 zł.,co daje łącznie kwotę 9.688 zł.

Pozwany w dniu 24 lipca 2013 r. złożył osobiście pismo procesowe zatytułowaneapelacja, wskazując wartość przedmiotu sporu 9688 zł. W treści apelacji wskazał, że zaskarżawyrok w zakresie zasądzenia kosztów postępowania na rzecz powoda. Zarzucił naruszenieart. 101 i 102 k.p.c. oraz art. 103 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.Podkreślił, że spółka znajduje się w upadłości układowej, wniósł o zwolnienie od kosztów,które uzyskał odnośnie postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Sąd ma obowiązek zakwalifikowania pisma procesowego zgodnie z jego rzeczywistątreścią, niezależnie od jego zatytułowania, bądź nazwania przez stronę. Pozwany zatytułowałpismo procesowe „apelacja”, co spowodowało, że pismo potraktowano, do pewnegomomentu zgodnie z jego tytułem. W niniejszej sprawie niewątpliwym jest, że pozwanyzaskarżył zawarte w wyroku postanowienie o kosztach postępowania. Wynika tojednoznacznie z treści pisma datowanego i złożonego w dniu 24 lipca 2013 r.

W konsekwencji tego pozwanemu nie przysługiwała apelacja, a zażalenie napostanowienie o kosztach - art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c., zawarte w wyroku.

Termin do wniesienia zażalenia uregulowany jest w art. 357 k.p.c. odnośnie złożeniawniosku o uzasadnienie postanowienia, a nadto w art. 394 § 2 k.p.c. i termin ten wynositydzień. Początek biegu terminu to dzień ogłoszenia postanowienia ,( wyroku, gdy zaskarżanejest tylko postanowienie o kosztach w nim zawarte ), o ile nie złożono wniosku o doręczeniepostanowienia, a tak właśnie było w rozpoznawanej sprawie. Tak też komentarz do k.p.c. - T.Wiśniewski Komentarz do art. 394 k.p.c. pkt 10 - LEX El. - „Możliwość zaskarżeniaróżnych rozstrzygnięć (pozytywnych i negatywnych) w przedmiocie kosztów procesu i

kosztów sądowych dotyczy także postanowienia będącego składnikiem wyroku. Jednak i wtakim wypadku przedmiotem zaskarżenia nie jest wyrok jako taki, lecz to właśniepostanowienie. Jego zaskarżenia można natomiast dokonać dwoma sposobami. W raziewniesienia od wyroku apelacji, można nią objąć także kwestię kosztów. Nie ma potrzebyskładania wówczas zażalenia, a termin przewidziany do wniesienia apelacji odnosi się takżedo rozstrzygnięcia o kosztach. Jeżeli zaś strona apelacji nie wnosi, wówczas musi zachowaćtermin tygodniowy przewidziany w przepisie § 2 komentowanego artykułu.” Do powyższegododać należy, że objęcie apelacją kosztów ma miejsce wyłącznie wówczas gdy zaskarżonazostaje przynajmniej część merytorycznego rozstrzygnięcia sądu, co w niniejszej sprawie niemiało miejsca.

W tym stanie rzeczy pozwany nie zachował ustawowego terminu do wniesienia zażaleniana postanowienie o kosztach postępowania zawarte w wyroku. Spowodowało to , żezażalenia takie na podstawie art. 373 i 375 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 podlegałoodrzuceniu.

Odrzucenie zażalenia w płaszczyźnie skutków procesowych jest równoznaczne zprzegraniem tej części postępowania, a to, wobec wniosku strony przeciwnej uzasadniałoprzyznanie jej kosztów postępowania według stawek za postępowanie jakie miało miejsce, awięc za postępowania zażaleniowe, w szczególności wobec wniesienia pisma procesowegoprzez powoda.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.