Poniedziałek 19 listopada 2018 Wydanie nr 3920
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2015-02-13
Data orzeczenia:
13 lutego 2015
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
13 lutego 2015
Sygnatura:
I ACz 18/15
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Andrzej Palacz
Sędziowie:
Grażyna Demko
Marek Klimczak
Hasła tematyczne:
Odrzucenie Środka Zaskarżenia
Podstawa prawna:
art. 370 kpc
Teza:
Dniem dokonania opłaty sądowej, uiszczonej za pośrednictwem podmiotu niebędącego bankiem, nie jest dzień powierzenia temu podmiotowi funduszy niezbędnych do uiszczenia opłaty sądowej.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)

Sygn. akt I ACz 18/15

POSTANOWIENIE

Dnia 13 lutego 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Andrzej Palacz

Sędziowie:

SA Marek Klimczak (spraw.)

SA Grażyna Demko

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S.

przeciwko K. P.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w Krośnie

z dnia 31 października 2014 r. sygn. akt I C 93/14

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Krośnie odrzucił apelację pozwanego K. P. w skazując w uzasadnieniu, że tygodniowy termin do opłacenia apelacji upływał w dniu 28 października 2014r. – stosownie do treści przepisu art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Skoro wymagana opłata została uiszczona po terminie, tj. w dniu 29 października 2014r., apelacja pozwanego podlegała odrzuceniu na podstawie art. 370 k.p.c.

Żaląc się na powyższe postanowienie pozwany wniósł o jego uchylenie i nadanie sprawie dalszego biegu.

Zaskarżonemu postanowieniu pozwany zarzucił naruszenie przepisu art. 130 § 1 k.p.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu przez sąd, że zachodzą przesłanki uzasadniające odrzucenie apelacji. Podniósł w szczególności, że opłata od apelacji została uiszczona zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 27, poz. 199 ze m.). Dowód dokonania opłaty od apelacji został przesłany do Sądu Okręgowego wraz z pismem z dnia 29.10.2014r., a w myśl uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2011r. III CZP 115/10, LEX nr 685312, „nie jest konieczny wpływ opłaty sądowej na rachunek bankowy sądu w dniu wniesienia opłaty”.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanego nie posiada usprawiedliwionych podstaw.

W judykaturze ugruntowane jest zapatrywanie, iż dniem dokonania opłaty sądowej, uiszczanej za pośrednictwem podmiotu niebędącego bankiem i w wykonaniu umowy z tym podmiotem, nie jest dzień powierzenia temu podmiotowi funduszy niezbędnych do uiszczenia opłaty sądowej. W takiej sytuacji decydujące znaczenie ma data uznania rachunku bankowego prowadzonego przez bank dla właściwego sądu (Pr. Bankowe 2005/10/9). Identyczne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 26 września 2008r. (V CZ 54/08, OSNC-ZD 2009/4/91) stwierdzając, że jeżeli opłaty zostają wnoszone za pośrednictwem instytucji lub osób zajmujących się działalnością polegającą na transferze pieniędzy (parabanki, pośrednicy, instytucje doręczeniowe) strona, która posługuje się podmiotem pośredniczącym między nią a bankiem prowadzącym rachunek bankowy sądu, ponosi ryzyko korzystania z usług pośrednika. Dlatego też dniem uiszczenia opłaty sądowej wniesionej w wykonaniu umowy zawartej z takim pośrednikiem nie jest dzień powierzenia mu funduszy niezbędnych do uiszczenia opłaty, lecz dzień uznania rachunku bankowego prowadzonego dla danego sądu.

W okolicznościach rozpoznawanej sprawy pozwany uiścił wymaganą opłatę w dniu 28.10.2014r. za pośrednictwem firmy (...), bez wątpienia nie będącej bankiem (por. polecenie przelewu na k.148 akt sprawy). Data uznania przelewu środków na rachunek Sądu Okręgowego w Krośnie to 29.10.2014r. (k.146 akt sprawy). W tym stanie rzeczy nie popełnił błędu Sąd Okręgowy uznając, że opłata została uiszczona po terminie przewidzianym w art. 112 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Z tych względów zażalenie pozwanego podlegało oddaleniu, jako bezzasadne (art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.