Poniedziałek 19 listopada 2018 Wydanie nr 3920
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-03-12
Data orzeczenia:
12 marca 2015
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
12 marca 2015
Sygnatura:
II Cz 166/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Bogumił Goraj Sędziowie Aurelia Pietrzak
Sędziowie:
Tomasz Adamski
Hasła tematyczne:
Odrzucenie Środka Zaskarżenia
Podstawa prawna:
art.370 w zw z art. 397§2 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 166/15

POSTANOWIENIE

Dnia 12 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Bogumił Goraj Sędziowie: SO Aurelia Pietrzak

SO Tomasz Adamski (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2015 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa S. D. (1)

przeciwko M. L.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2014 roku

sygn. akt I C 95/14

postanawia:

odrzucić zażalenie.

II Cz 166/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy odrzucił zażalenie powoda na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 28 października 2014 roku w sprawie I C 95/14.

Sąd I instancji wskazał, że skarżący nie usunął w zakreślonym terminie braków formalnych zażalenia na postanowienie z dnia 28 października 2014 roku w postaci dołączenia odpisu zażalenia oraz wskazania czy domaga się w uchylenia czy zmiany postanowienia, co skutkować musiało jego odrzuceniem (art. 397 § 2 kpc w zw. z art. 370 kpc).

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł w dniu 8 stycznia 2015 roku powód S. D. (2) podnosząc, że składał już do sprawy szereg dokumentów i nie wie jakie jeszcze miałby złożyć. Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 15 stycznia 2015 roku wezwano skarżącego do usunięcia braku formalnego zażalenia poprzez złożenie jego odpisu i to w terminie 7 dni pod rygorem jego odrzucenia. Skarżący dłużnik w zakreślonym terminie nie usunął braku formalnego swego zażalenia, składając jedynie pismo w dniu 23 stycznia 2015 roku w którym przywołał swoje problemy z należytym prowadzeniem sprawy, do którego to pisma załączył szereg dokumentów.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlegało odrzucenia wobec nieusunięcia przez żalącego się braku formalnego zażalenia w terminie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a w szczególności do zażalenia należy dołączyć jego odpisy dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom (art. 368 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc w zw. z art. 128 kpc i art. 13 § 2 kpc).

W przypadku niedołączenia do zażalenia jego odpisu Przewodniczący wzywa do uzupełnienia braku formalnego zażalenia (poprzez złożenie brakującego odpisu) w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia zażalenia (art. 370 kpc w zw. z art. 397§2kpcwzw. żart. 130 § 1 kpc i art. 13 §2 kpc).

W niniejszej sprawie powód wniósł w dniu 8 stycznia 2015 roku zażalenie na postanowienie Sadu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2014 roku, nie dołączył jednak do niego odpisu zażalenia niezbędnego dla doręczenia go pozwanej. Przewodniczący zarządzeniem z dnia 15 stycznia 2015 roku wezwał skarżącego powoda do uzupełnienia braku formalnego zażalenia poprzez złożenie jego odpisu w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. W zakreślonym terminie, który upłynął z dniem 29 stycznia 2015 roku, powód nie usunął braku formalnego zażalenia, złożył jedynie kolejne pismo, o odmiennej treści, z szeregiem załączników wśród których nie znajdował się odpis zażalenia z dnia 8 stycznia 2015 roku. Zażaleniu nie powinien być zatem zadany dalszy bieg, a sąd I instancji nie był uprawniony do wykonania w zastępstwie powoda odpisów złożonych przez niego pism w celu doręczenia ich pozwanej (co wszakże uczynił - jak wynika z pkt 2 zarządzenia z dnia 30 stycznia 2015 roku).

Z tej przyczyny - z powołaniem na przytoczone wcześniej przepisy - zażalenie podlegało odrzuceniu przez sąd I instancji. Ponieważ sąd I instancji tego nie uczynił, zażalenie zostało odrzucone przez sąd drugiej instancji (art. 373 kpc w zw. z art, 370 kpc i art. 397 § 2 kpc i art. 13 § 2 kpc).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.