Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-08-27
Data orzeczenia:
27 sierpnia 2014
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
27 sierpnia 2014
Sygnatura:
II Cz 492/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Sędziowie:
Janusz Kasnowski
Wojciech Borodziuk
Maria Leszczy ńska
Hasła tematyczne:
Odrzucenie Środka Zaskarżenia
Podstawa prawna:
art. 394 § 1 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
(Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 492/14

POSTANOWIENIE

Dnia 27 sierpnia 2014r

S ąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodnicz ący:

S ędziowie:

SSO Janusz Kasnowski

SO Wojciech Borodziuk

SO Maria Leszczy ńska (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku H. S.

z udziałem J. S.

o egzekucję świadczenia pieniężnego

w przedmiocie zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia

15.04.2014r

na skutek zażalenia J. S. na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

z dnia 22 maja 2014 r., sygn. akt. XII Co 2470/14

postanawia:

oddali ć zażalenie

Sygn.akt.IICz 492/14

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22 maja 2014r. w sprawie z wniosku H. S.o egzekucję świadczenia pieniężnego odrzucił zażalenie dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2014r.

Wskazał Sąd, iż w dniu 15.04.2014r. Sąd wydał postanowienie, w którym stwierdził brak podstaw do wydania zarządzenia w trybie art. 759§2 kpc oraz oddalił wniosek dłużnika o wyłączenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy M. B. od prowadzenia sprawy KMP 56/09.

Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł dłużnik.

Wskazał Sąd, iż zgodnie z art. 394 §lkpc, zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiot stanowią kwestie wymienione w zamkniętym katalogu zawartym w pkt-ach od 1 do 12 art. 394§1 kpc. Przedmiotem zaskarżenia mogą stać się również orzeczenia, co do których podstawę ku temu stwarza przepis szczególny.

W żadnej z powyższych kategorii nie mieści się postanowienie w przedmiocie stwierdzenia braku podstaw do podjęcia czynności w trybie art. 759§2 kpc co do ustalenia przez Komornika stanu zaległości, a w szczególności nie kończy ono postępowania w sprawie. Natomiast co do pkt 2 zaskarżonego postanowienia tj. oddalenia wniosku dłużnika o wyłączenie komornika, wskazać należy, iż przepis art. 9 ust.3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji stanowi, iż postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na

1

posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym, a na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.

Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał zażalenie na postanowienie z dnia 15.04.2014r. za niedopuszczalne z mocy ustawy i na podstawie art. 370 kpc w zw. z art. 397§2 kpc postanowił, jak w sentencji.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł dłużnik. Domagał się jego uchylenia. W uzasadnieniu wskazywał na liczne jego zdaniem uchylenia komornika i Sądu Rejonowego przy podejmowaniu czynności w postępowaniu egzekucyjnym.

S ąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie dłużnika nie zasługiwało na uwzględnienie.

Sąd Rejonowy prawidłowo ocenił, że na postanowienie w przedmiocie wydania komornikowi zarządzenia zmierzającego do zapewnienia należytego wykonania egzekucji oraz usunięcia spostrzeżonych uchybień (art. 759§2 kpc) zażalenie do Sądu II instancji nie przysługuje.

Nie przysługuje również zażalenie na postanowienie Sadu I instancji oddalające wniosek o wyłączenie komornika.

Słusznie zatem postąpił Sąd I instancji odrzucając zażalenie dłużnika na postanowienie z dnia 15.04.2014r.

Zauważyć należy, że zażalenie będące przedmiotem rozpoznania przez Sąd Okręgowy nie zawiera żadnych argumentów bądź zarzutów co do poprawności decyzji Sądu I instancji w omawianym aspekcie.

Natomiast w zaistniałej sytuacji procesowej argument oceny merytorycznej odnoszące się do przebiegu całego postępowania egzekucyjnego nie mogły z przyczyn faktycznych podlegać ocenie Sądu Odwoławczego.

Z tych zatem względów zażalenie podlegało oddaleniu na podstawie art. 385 w zw. z art. 397§2.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.