Poniedziałek 10 grudnia 2018 Wydanie nr 3941
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2013-12-10
Data orzeczenia:
10 grudnia 2013
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
10 grudnia 2013
Sygnatura:
II Cz 910/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Janusz Roszewski
Hasła tematyczne:
Odrzucenie Środka Zaskarżenia
Podstawa prawna:
370 k.p.c. z zw. z art. 397 par 2 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 910/13

POSTANOWIENIE

K., dnia 10 grudnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Janusz Roszewski

po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2013 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W.

przeciwko R. P.

o zapłatę

w przedmiocie zażaleń pozwanego R. P.

na postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 13 września 2013 r., sygn. akt I C 894/12

postanawia:

1.  odrzucić zażalenie na postanowienie w przedmiocie utrzymania w mocy postanowienia referendarza sądowego;

2.  oddalić zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia zażalenia na zarządzenie referendarza sądowego.

Sygn. akt II Cz 910/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 13 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie referendarza sądowego Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 sierpnia 2013 r. oddalające wniosek pozwanego R. P. o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Postanowieniem z dnia 13 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim odrzucił zażalenie pozwanego R. P. na zarządzenie referendarza Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 sierpnia 2013 r. w przedmiocie zwrotu wniosku pozwanego R. P. o zwolnienie od kosztów sądowych.

Zażalenia na powyższe orzeczenia wniósł pozwany R. P. zaskarżając je w całości jako niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 13 września 2013 r. utrzymujące w mocy postanowienie referendarza sądowego Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 sierpnia 2013 r. w przedmiocie oddalenia wniosku pozwanego R. P. o ustanowienie pełnomocnika z urzędu podlega odrzuceniu.

W myśl art. 370 k.p.c. i 373 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. sąd drugiej instancji odrzuca zażalenie, jeżeli ulegało ona odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji, m.in. z powodu jego niedopuszczalności.

Zgodnie z art. 398 23 k.p.c. sąd rozpoznający skargę na postanowienie referendarza w przedmiocie odmowy ustanowienia adwokata lub radcy prawnego orzeka jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu. Oznacza to, że postanowienie sądu w tym przedmiocie nie podlega zaskarżeniu, gdyż ma charakter orzeczenia drugoinstancyjnego.

Z uwagi na powyższe zażalenie pozwanego R. P. podlegało odrzuceniu jako niedopuszczalne, o czym - na podstawie powołanych przepisów - Sąd Okręgowy orzekł jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Zażalenie na postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 13 września 2013 r. odrzucające zażalenie pozwanego R. P. na zarządzenie referendarza Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 sierpnia 2013 r. w przedmiocie zwrotu wniosku pozwanego R. P. o zwolnienie od kosztów sądowych nie zasługuje na uwzględnienie.

Jak słusznie wskazał Sąd Rejonowy, z art. 394 § 1 k.p.c. wynika, że do sądu drugiej instancji przysługuje zażalenie jedynie na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie oraz wymienione enumeratywnie w 394 § 1 pkt 1 – 12 k.p.c.

Rację ma Sąd Rejonowy, że zarządzenie o zwrocie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych nie należy do żadnej z tych kategorii, jak również jego zaskarżalność nie jest przewidziana przez jakikolwiek przepis szczególny.

W tym stanie rzeczy Sąd Rejonowy trafnie uznał, że przedmiotowe zarządzenie nie podlega zaskarżeniu, a zatem zażalenie pozwanego R. P. na przedmiotowe zarządzenie – na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. - należało odrzucić jako niedopuszczalne.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w punkcie 2 sentencji postanowienia.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.