Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2014-06-27
Data orzeczenia:
27 czerwca 2014
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
27 czerwca 2014
Sygnatura:
III AUa 829/14
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wydział:
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Małgorzata Gerszewska
Sędziowie:
Aleksandra Urban
Barbara Mazur
Hasła tematyczne:
Odrzucenie Środka Zaskarżenia
Podstawa prawna:
art. 373 kpc, 369 kpc, 165§2 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168)
Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188)

Sygn. akt III AUa 829/14

POSTANOWIENIE

Dnia 27 czerwca 2014r.

Sąd Apelacyjny – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku

w składzie następującym:

Przewodniczący:SSA Małgorzata Gerszewska (spr)

Sędziowie: SA Aleksandra Urban

SA Barbara Mazur

po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2014r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy Sąd Okręgowy w Elblągu

z udziałem zainteresowanej K. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w E.

o wysokość składek na ubezpieczenie społeczne

wskutek apelacji Sądu Okręgowy w Elblągu

od wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 20 lutego2014 r. sygn. akt V U

295/13

postanawia:

odrzucić apelację

Sygn. akt III AUa 829/14

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 20 lutego 2014 r., sygn. akt VU 295/13, oddalił odwołanie Sądu Okręgowego w Elblągu od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w E. z dnia 26 czerwca 2012 r.

W dniu 3 marca 2014 r. (data wpływu do Sądu), reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem

Po otrzymaniu w dniu 18 marca 2014 r. odpisu wyroku, Sąd Okręgowy w Elblągu wywiódł apelację, którą nadał w dniu 1 kwietnia 2014 r. w (...) S.A.Apelacja wpłynęła do Sądu Okręgowego w Słupsku w dniu 3 kwietnia 2014 r.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja Sądu Okręgowego w Elblągu podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 328 § 1 k.p.c. uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku, a w wypadku, o którym mowa w art. 327 § 2 - od dnia doręczenia sentencji wyroku. Żądanie spóźnione sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku również wówczas, gdy wyrok został zaskarżony w ustawowym terminie oraz gdy wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Według regulacji zawartej w art. 369 § 1 k.p.c. apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem, zaś w sytuacji, gdy strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia (§ 2).

Termin do wniesienia apelacji ma charakter terminu ustawowego i nie może być przedłużony ani skrócony.

Stosownie do treści art. 165 § 2 k.p.c., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Z przywołanego przepisu prawa zniknęło pojęcie „pocztowego operatora publicznego”, które zastąpione zostało pojęciem „operatora wyznaczonego”. Podobną regulację zawiera ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) stanowiąc w art. 57 ust. 5, pkt. 2, że termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ust. 1 w zw. z art. 45 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) operatorem wyznaczonym jest operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych. Jego obowiązki (operatora wyznaczonego) pełni Poczta Polska S.A. ( art. 178 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe) w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 stycznia 2013 r. (art. 192 powołanej ustawy).

Przekładając zaprezentowane rozważania prawne na grunt analizowanej sprawy podkreślić należy, że operatorem wyznaczonym, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie art. 165 § 2 k.p.c. jest wyłącznie Poczta Polska S.A.

(...) S.A. jest spółką prawa handlowego, która świadczy usługi przewozu przesyłek, w tym również usługi pocztowe, jednakże nie przysługuje jej status operatora wyznaczonego, o którym mowa w przepisie art. 165 § 2 k.p.c. A skoro tak, to nie można przyjąć, że złożenie przesyłki pocztowej w (...) S.A. jest jednoznaczne ze złożeniem jej „w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej” tak jak wymaga tego wskazany wyżej przepis prawa. Jak podkreślił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie III CZP 112/13 to działalność Poczty Polskiej ( a nie innego operatora ) jest traktowana i postrzegana jak działalność nosząca znamiona urzędowe. To Poczta Polska S.A. zachowuje status instytucji zaufania publicznego ( Skarb Państwa jest jej jedynym akcjonariuszem – art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” – Dz. U. Nr 180, poz. 1109 ze zm. ), zaś prawo łączy szczególne skutki publicznoprawne czynności procesowej ze złożeniem w placówce pocztowej tego operatora pisma procesowego – art. 165 § 2 kpc.

Mając na uwadze zaprezentowane rozważania prawne wskazać należy, że pełnomocnik Sądu Okręgowego w Elblągu nadał wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku z dnia 20 lutego 2014 r. w dniu 25 lutego 2014 r. składając go w

(...) S.A., tj. w innej placówce aniżeli polska placówka pocztowa operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Przedmiotowy wniosek wpłynął do Sądu Okręgowego w Słupsku w dniu 3 marca 2014 r., tj. z przekroczeniem ustawowego terminu, który upływał w dniu 27 lutego 2014 r. Podkreślić raz jeszcze należy, że nadanie pisma w innej placówce aniżeli polska placówka pocztowa operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej - co miało miejsce w analizowanej sprawie - nie jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku został doręczony wnioskodawcy w dniu 18 marca 2014 r. Następnie pełnomocnik wnioskodawcy sporządził apelację, którą nadał w (...) S.A. w dniu 1 kwietnia 2014 r. Apelacja wpłynęła do Sądu Okręgowego w Słupsku w dniu 3 kwietnia 2014 r.

Z poczynionych ustaleń wynika jednoznacznie, że apelacja wnioskodawcy została złożona z przekroczeniem ustawowego terminu albowiem w sytuacji, gdy pełnomocnik wnioskodawcy złożył wniosek o uzasadnienie wyroku uchybiając terminowi wskazanemu w przepisie art. 328 § 1 k.p.c., termin do złożenia apelacji wynosi trzy tygodnie od ogłoszenia wyroku - art. 369 § 2 k.p.c.(por. postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2012 r., III AUz 168/12, LexPolonica nr 3961671). W omawianej sytuacji termin na złożenie apelacji upływał w dniu 13 marca 2014 r., podczas gdy apelacja wpłynęła do Sądu właściwego w dniu 3 kwietnia 2014 r.

Przepis art. 370 k.p.c. stanowi, iż Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Stosownie do treści art. 373 k.p.c. Sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez Sąd pierwszej instancji.

W ocenie Sądu Odwoławczego apelacja wnioskodawcy - jako spóźniona - podlegała odrzuceniu przez Sąd I instancji, dlatego też, na mocy art. 373 k.p.c., Sąd Apelacyjny orzekł, jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.