Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2014-11-18
Data orzeczenia:
18 listopada 2014
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
18 listopada 2014
Sygnatura:
I ACz 2024/14
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Krakowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Barbara Górzanowska
Sędziowie:
Zbigniew Ducki
Grzegorz Krężołek
Hasła tematyczne:
Opłaty
Podstawa prawna:
art. 79 uksc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)

Sygn. akt I ACz 2024/14

POSTANOWIENIE

Dnia 18 listopada 2014 roku

Sąd Apelacyjny w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Barbara Górzanowska (spraw.)

Sędziowie: SA Zbigniew Ducki

SA Grzegorz Krężołek

po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2014 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Z. P.

przeciwko W. G., A. S. i T. S.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 5 sierpnia 2014 roku, sygn. akt I C 3373/10

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił wniosek powoda o zwrot opłaty sądowej w wysokości 500 zł od zażalenia na zarządzenie przewodniczącego z dnia 16 lutego 2011 roku, którego przedmiotem był zwrot pozwu (k.208). W uzasadnieniu postanowienia wskazał, że zarządzeniem przewodniczącego z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie I C 3375/10 zarządzono zwrot pozwu z powodu nieuzupełnienia braków formalnych. Natomiast postanowieniem z dnia 25 marca 2011 roku referendarz sądowy zwolnił powoda od kosztów sądowych w 9/10 częściach, w pozostałej części wniosek o zwolnienie kosztów sądowych oddalił. Zarządzeniem z dnia 13 maja 2011 roku wezwano powoda do uiszczenia należnej opłaty od zażalenia w wysokości 500 zł, którą ten uiścił w formie znaków opłaty sądowej. Postanowieniem z dnia 6 września 2011 roku w sprawie I ACz 1032/11 Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił zażalenie powoda.

Sąd Okręgowy wskazał, że kwestia zwrotu opłaty uregulowana jest w treści art. 79 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 roku Nr 90 poz.594 z późn.zm.). Wskazany przepis szczegółowo wymienia przypadki w jakich sąd zwraca całość opłaty sądowej, w jakich część tej opłaty. W przepisie tym nie ma wymienionego przypadku zwrotu opłaty sądowej od zażalenia w przypadku jego nieuwzględnienia przez sąd wyższej instancji. W niniejszej sprawie powód domaga się zwrotu opłaty sądowej w wysokości 500 złotych od zażalenia na zwrot pozwu, które zostało oddalone przez Sąd Apelacyjny w Krakowie. Biorąc pod uwagę treść wskazanego wyżej przepisu, Sąd pierwszej instancji stwierdził, że brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku powoda oraz zwrotu na jego rzecz opłaty sądowej w wysokości 500 zł.

Ubocznie Sąd Okręgowy wskazał, iż zgodnie z treścią art. 101 ust.3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 roku Nr 90 poz. 594 z późn.zm.) strona częściowo zwolniona od kosztów sądowych obowiązana jest uiścić opłaty oraz ponieść wydatki w takiej wysokości, jaka nie jest objęta zwolnieniem przyznanym przez sąd.

Na postanowienie Sądu Okręgowego powód wniósł zażalenie, w którym wnosił o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez przyznanie mu całkowitego zwolnienia od opłaty od zażalenia 500 zł na zarządzenie przewodniczącego z dnia 13 maja 2011 r. i zwrot wniesionej opłaty sądowej.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne.

Sąd z urzędu dokonuje zwrotu opłat, w całości lub w części, tylko w przewidzianych ustawą okolicznościach. Przepis art. 79 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm. - dalej: "u.k.s.c."), nie przewiduje zwrotu opłaty, która została uiszczona od zażalenia, rozpoznanego następnie przez Sąd drugiej instancji i oddalonego, jako nieuzasadnione. W niektórych przypadkach, gdy środek zaskarżenia zostanie uwzględniony (art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. c, d, g), lub tylko z powodu oczywistego naruszenia prawa (art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. e, f), zwrot opłaty stronie jest możliwy, ale taka sytuacja nie zachodzi w niniejszej sprawie.

Należy podkreślić, że przepisy o kosztach sądowych mają charakter publicznoprawny, regulujący relacje między stronami a Skarbem Państwa (budżetem). Są to relacje fiskalne, zastrzeżone do kompetencji ustawodawcy, w związku z czym judykatura nie może uszczuplać dochodów budżetowych Państwa bez wyraźnej podstawy prawnej .(uchwała SN z dnia 20 maja 2010 r., III CZP 22/10 - OSNC 2010/11/145)..

Nie jest także możliwy zwrot opłaty poprzez zwolnienie powoda od kosztów sądowych w całości. Wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych był już rozpoznany i powodowi przyznano zwolnienie od kosztów sądowych w 9/10 częściach, w pozostałej części wniosek prawomocnie oddalono. Przyznanie na obecnym etapie procesu dalszego zwolnienia, co byłoby możliwie tylko w razie zmiany okoliczności, nie dawałoby podstawy do zwrotu już uiszczonej wcześniej i należnej opłaty sądowej.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji na zasadzie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.