Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2015-06-25
Data orzeczenia:
25 czerwca 2015
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
25 czerwca 2015
Sygnatura:
II Ca 428/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Arkadiusz Lisiecki
Sędziowie:
Grzegorz Ślęzak
Aleksandra Szymorek-Wąsek
Protokolant:
st. sekr. sąd. Anna Owczarska
Hasła tematyczne:
Podział Majątku Wspólnego
Podstawa prawna:
art. 391 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygn. akt II Ca 428/15

POSTANOWIENIE

Dnia 25 czerwca 2015 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Arkadiusz Lisiecki (spr.)

Sędziowie:

SSO Grzegorz Ślęzak

SSR del. Aleksandra Szymorek - Wąsek

Protokolant:

st. sekr. sąd. Anna Owczarska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2015 roku

sprawy z wniosku E. D.

z udziałem M. D.

o podział majątku wspólnego

na skutek apelacji obu stron

od postanowienia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 2 lutego 2015 roku, sygn. akt I Ns 1713/13

postanawia:

1.  uchylić zaskarżone postanowienie w punktach od pierwszego do szóstego i postępowanie w obu instancjach w sprawie umorzyć;

2.  zasądzić od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim na rzecz adwokat J. U. kwotę 1.107 (jeden tysiąc sto siedem) złotych brutto, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej wnioskodawczyni z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn.akt II Ca 428/15

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb., cytuję:

„1. dokonać podziału majątku wspólnego E. D. i M. D., w skład którego to majątku wchodzi:

a) odrębna własność lokalu mieszkalnego położonego w P.przy ulicy (...), składającego się z 3 pokoi, kuchni , łazienki, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni 48,17 m2 wraz z udziałem wynoszącym (...) w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki nr (...) na której budynek ten jest postawiony

b) ruchomości stanowiące wyposażenie mieszkania , tj. meble kuchenne, stół, 4 taborety i kuchenka znajdujące się w kuchni, stolik, segment i wersalka znajdujące się w pokoju od strony wschodniej, telewizor znajdujący się w dużym pokoju od strony zachodniej, segment znajdujący się w małym pokoju od strony zachodniej oraz szafa i szafka na buty w przedpokoju;

c) dwa komplety pościeli z wełny składające się z kołdry i poduszki;

w' ten sposób, iż przyznać na wyłączną własność opisane wcześniej w punkcie 1 a prawo własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości i prawie użytkowania wieczystego, opisane wcześniej wr punkcie lb ruchomości oraz opisany w punkcie lc jeden komplet pościeli wnioskodawczym E. D. (córce K. i M.), zaś opisany w pkt lc jeden komplet pościeli na wyłączną własność uczestnikowi M. D. (synowi S. i A.);

2. zasądzić od wnioskodawczym E. D. na rzecz uczestnika M. D. spłatę w kwocie 56 725,25 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 25/100), płatną w terminie do 31.08.2015r. , z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności;

3. nakazać uczestnikowi M. D. opróżnienie opisanego w pkt la lokalu mieszkalnego i wydanie go na rzecz wnioskodawczym E. D. w terminie do 30.11.2015r.

4. nakazać wnioskodawczym E. D. wydanie na rzecz uczestnika M. D. przyznanego mu w pkt 1 postanowienia jednego kompletu pościeli, z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia;

5. ustalić wartość przedmiotu podziału na kwotę 145 400,00 zł;

6. nie obciążać stron kosztami nieuiszczonego wpisu sądowego;

7. zasądzić od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. na rzecz adwokata J. S. i na rzecz adwokat J. U. kwoty po 4 428,00 zł (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych 00/100) dla każdego z nich. tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronom z urzędu;

8. ustalić, że strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie” – koniec cytatu.

Apelację od postanowienia wniosła pełnomocnik wnioskodawczyni, która

zaskarżyła je w części, tj w zakresie pkt. 2 i 5.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzuciła : sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego materiału dowodowego przez przyjęcie ,że wartość rynkowa przedmiotowego, lokalu stanowiła w dacie zakupu przez strony lokalu jak i obecnie kwotę 140000 zł, obrazę art. 45§ 1 k.r.o przez błędne przyjęcie, że wartość nakładu z majątku odrębnego wnioskodawczyni na wspólny lokal i jego wyremontowanie to tylko kwota nominalnej zapłaty za wykup lokalu , mimo , że wartość nakładu z majątku odrębnego na wspólny polegająca na wpłacie dokonanej przez wnioskodawczynię na wykup mieszkania stanowiła całkowity wkład na mieszkanie od zgromadzenia którego uzależniony był wykup mieszkania, naruszenie art. 233§1 k.p.c. przez dokonanie oceny materiału dowodowego w sposób sprzeczny z doświadczeniem życiowym i zasadami logiki, nierozważenie aspektów prawnych sprawy, naruszenie art. 328§1 k.p.c. przez niewyjaśnienie na jakiej podstawie Sąd określił wartość przedmiotowego lokalu w chwili jego zakupu w 2009 roku na kwotę 140000 zł, dlaczego w swych wyliczeniach nie uwzględnił poniesionych przez wnioskodawczynię z majątku odrębnego kosztów remontu na mieszkanie, mimo iż w uzasadnieniu postanowienia przyznał ,że wnioskodawczym dokonała ze swoich osobistych środków remontu mieszkania.

Wskazując na powyższe wnosiła o zmianę zaskarżonego postanowienia : w pkt 2 - przez jego uchylenie, w pkt 5 - przez dokonanie korekty wartości przedmiotu sprawy ewentualnie o uchylenie zaskarżonej części postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Piotrkowie Tryb. oraz o zasądzenie na kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej wnioskodawczyni w postępowaniu apelacyjnym z urzędu.

Na rozprawie apelacyjnej pełnomocnik wnioskodawczyni cofnęła wniosek i wniosła o umorzenie postępowania w sprawie w obu instancjach i przyznanie wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej wnioskodawczyni w postępowaniu apelacyjnym z urzędu.

Uczestnik postępowania wyraził zgodę na cofnięcie wniosku i umorzenie postępowania w sprawie.

Z uwagi na cofnięcie wniosku przed tut. Sądem należało uchylić zaskarżone postanowienie i postępowanie w sprawie umorzyć.

O powyższym postanowiono na podstawie art. 512 k.p.c. w zw. z art. 355 k.p.c. i 13 § 2 k.p.c.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 r. – Prawo o adwokaturze oraz § 8 pkt 6 i 13 ust.1pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. Nr 490) przyznano od Skarbu Państwa na rzecz pełnomocnika wnioskodawczyni kwotę 1.107 złotych brutto tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej wnioskodawczyni z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

Na oryginale właściwe podpisy

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.