Niedziela 21 października 2018 Wydanie nr 3891
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-10-15
Data orzeczenia:
15 października 2014
Data publikacji:
6 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
15 października 2014
Sygnatura:
III S 143/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Leszek Dąbek
Sędziowie:
Ewa Buczek-Fidyka
Andrzej Dyrda
Hasła tematyczne:
Postępowanie Cywilne
Podstawa prawna:
art. 12 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
(Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843)

Sygn. akt III S 143/14

POSTANOWIENIE

Dnia 15 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie :

Przewodniczący - Sędzia SO Leszek Dąbek

Sędziowie SO Andrzej Dyrda (spr.)

SR(del.) Ewa Buczek - Fidyka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 października 2014 r.

sprawy ze skargi J. Ł.

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w Żorach pod sygn. akt I Ns 401/09

przy udziale Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Rejonowego w Żorach

postanawia :

1.  stwierdzić, iż w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w Żorach pod sygn. akt I Ns 401/09 nastąpiła przewlekłość postępowania;

2.  przyznać skarżącemu J. Ł. od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Żorach kwotę 5 000 (pięć tysięcy) złotych;

3.  oddalić skargę w pozostałym zakresie;

4.  zwrócić skarżącemu kwotę 100 (sto) złotych tytułem opłaty od skargi.

SSR(del.) Ewa Buczek - Fidyka SSO Leszek Dąbek SSO Andrzej Dyrda

UZASADNIENIE

Skarżący J. Ł. wniósł skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, w której żądał stwierdzenia przewlekłości postępowania toczącego się przed Sadem Rejonowym w Żorach w sprawie o sygn. akt I Ns 401/09.

Uzasadniając skargę podniósł, iż Sąd Rejonowy od dnia 30 stycznia 2014r. do chwili wniesienia skargi, tj. na dzień 28 lipca 2014r. nie rozpoznał wniosku skarżącego o podjęcie postępowania.

Prezes Sądu Rejonowego w Żorach zgłosił swój udział w sprawie oraz wniósł o oddalenie skargi.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Sąd Okręgowy na podstawie akt o sygn. I Ns 401/09 oraz uwzględniając okres, co do którego skarżący domagał się stwierdzenia przewlekłości, ustalił następujący przebieg postępowania.

Pismem datowanym na 27 stycznia 2014r. następca prawny po zmarłym w dniu 21 lipca 2013r. E. Ł., w osobie skarżącego J. Ł., wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania i kontynuowanie go z jego udziałem. Do wniosku dołączył również postanowienie Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 2 grudnia 2013r. (sygn. akt I Ns 2278/13) stwierdzające, że spadek po E. Ł. nabył jego wnuk J. Ł. w całości.

Zarządzeniem z 11 lutego 2014r. stwierdzono, że postanowienie z 3 września 2013r. (przyznające wynagrodzenie biegłemu) jest prawomocne z dniem 2 października 2013r. oraz zarządzono wykonanie pkt 3 zarządzenia z 3 września 2013r. (odnoszące się do wypłacenia wynagrodzenia biegłemu).

18 marca 2014r. skarżący złożył wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy, w szczególności wniosków zawartych w piśmie z 27 stycznia 2014r.

Zarządzeniem z 28 marca 2014r. przekazano sprawę do referatu SSR Cezarego Podsiadlika z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie dotychczasowego sędziego referenta.

Pismem z 26 kwietnia 2014r. skarżący zwrócił się o wydanie kserokopii opinii biegłego sądowego z 2 czerwca 2014r., co uwzględniono zarządzeniem z 22 maja 2014r.

Ponowny wniosek o podjęcie czynności w sprawie skarżący wniósł 27 maja 2014r.

2 czerwca 2014r. wniosek o podjęcie postępowania w sprawie wniósł także pełnomocnik reprezentujący wnioskodawców W. Ł., M. K., L. Ł. oraz uczestników W. T., T. T. i Z. T. równocześnie dołączając postanowienie Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 2 grudnia 2013r. (sygn. akt I Ns 2278/13) stwierdzające, że spadek po E. Ł. nabył jego wnuk J. Ł. w całości.

Zarządzeniem z 9 lipca 2014r. przekazano sprawę do referatu SSR Lidii Pazera z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie dotychczasowego sędziego referenta.

Postanowieniem z dnia 30 lipca 2014r. podjęto postępowanie w sprawie.

Przedstawiony przebieg postępowania przed Sadem Rejonowym w Żorach uzasadnia stwierdzenie, że w sprawie, której skarga dotyczy, doszło do przewlekłości postępowania (art. 12 ust. 2 w związku z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – Dz. U. z 2004r. Nr 179, poz. 1843 z późniejszymi zmianami).

Bezczynność w podejmowaniu czynności obejmowała okres od dnia 30 stycznia 2014r. do dnia 30 lipca 2014r. Bezczynność ta polegała nierozpoznaniu wniosku uczestnika postępowania J. Ł. o podjęcie postępowania zawieszonego postanowieniem z 2 października 2013r. wskutek śmierci dotychczasowego uczestnika postępowania E. Ł.. Sąd Rejonowy pomimo wielokrotnie ponawianych wniosków, w tym również składanych przez pełnomocnika reprezentującego wnioskodawców W. Ł., M. K., L. Ł. oraz uczestników W. T., T. T. i Z. T., przez okres trwający do wniesienia niniejszej skargi, nie podjął żadnej czynności zmierzającej do podjęcia i kontynuowania postępowania. Naruszenie to jest tym istotniejsze, że Sąd Rejonowy już w chwili złożenia przez skarżącego wniosku o podjęcie postępowania, dysponował dokumentem (kserokopią) wykazującym, ze skarżący jest jedynym następcą prawnym po zmarłym E. Ł., a zatem dopełnione zostały przesłanki do podjęcia postępowania na podstawie art. 180 § 1 pkt 1 k.p.c.

Tym samym, wskazywane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Żorach okoliczności przebywania sędziego referenta na zwolnieniu lekarskim, nie mogły usprawiedliwiać niepodjęcia czynności procesowej wskazanej w przedmiotowym wniosku z opóźnieniem siedmiomiesięcznym, gdyż jak wskazywał Sąd Najwyższy z dnia 28 lutego 2007r. (KSP 11/06), kwestie techniczno-organizacyjne, nie powinny ujemnie rzutować na prawo strony do rozpoznania danej sprawy w rozsądnym terminie, a obowiązkiem sądu odpowiadającemu treści tego prawa, było podejmowanie czynności zmierzających do podjęcia zawieszonego postępowania, których istotności wynika również z treści art. 179 § 3 k.p.c.

Sąd Okręgowy, biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, uznał, iż skarga zasługuje na uwzględnienie i na mocy art. 12 ust. 2 ustawy z 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, orzekł jak w sentencji. Wobec tego, że po wpłynięciu skargi Sąd Rejonowy nadał bieg apelacji powoda, nie zachodziła potrzeba wydania Sądowi Rejonowemu zaleceń na podstawie art. 12 ust. 3 w/w ustawy. O sumie pieniężnej Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 12 ust. 4 w/w ustawy, natomiast opłatę od skargi zwrócono w oparciu o art. 17 ust. 3 w/w ustawy.

SSR (del.) Ewa Buczek – Fidyka SSO Leszek Dąbek SSO Andrzej Dyrda

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.