Wtorek 23 października 2018 Wydanie nr 3893
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-09-09
Data orzeczenia:
9 września 2014
Data publikacji:
15 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
9 września 2014
Sygnatura:
VIII Gz 100/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
VIII Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Elżbieta Kala
Sędziowie:
Barbara Jamiołkowska
Wojciech Wołoszyk
Hasła tematyczne:
Postępowanie Cywilne
Podstawa prawna:
art. 34 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2011 r. Nr 233, poz. 1381)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt VIII Gz 100/14

POSTANOWIENIE

Dnia 9 września 2014r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Elżbieta Kala (spr.)

Sędziowie: SO Barbara Jamiołkowska

SO Wojciech Wołoszyk

po rozpoznaniu w dniu 9 września 2014r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B.

przeciwko: A. F. i P. Z.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

od postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

z dnia 16 kwietnia 2014 r., sygn. akt VIII GC 595/14

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, uwzględniając zarzut niewłaściwości podniesiony przez pozwanych przed wdaniem się w spór, uznał się niewłaściwym miejscowo i sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Białymstoku jako miejscowo właściwemu.

Sąd pierwszej instancji podniósł, że powód nie wskazał w pozwie okoliczności uzasadniających właściwość Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, a także, ze uzgodnienia stron w zakresie miejsca zapłaty nie wynikają z załączonych do pozwu faktur, które wymieniają tylko nr rachunku bankowego, nie wskazujący jednoznacznie na jego powiązanie z bankiem mającym siedzibę w tej samej miejscowości, co siedziba powoda.

W zażaleniu od powyższego postanowienia powód domagał się jego uchylenia oraz zasądzenia od pozwanych na swoją rzecz kosztów postępowania zażaleniowego.

W uzasadnieniu skarżący podniósł, że wbrew stanowisku Sądu Rejonowego wskazał w uzasadnieniu pozwu przepisu przyczyny, dla których pozew skierował do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, powołując się na art. 34 kpc, w zw. z art. 454 § 1 k.c. Wyjaśnił, że dochodzone przez niego roszczenie wynika z umowy, ma charakter pieniężny, a zatem zgodnie z przywołanym przez niego art. 454 § 1 k.c powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub siedzibie wierzyciel.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie powoda należało uznać za uzasadnione.

Zgodnie z obowiązującym od 3 maja 2012 r. brzmieniem art. 34 kpc (nadanym ustawą z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 233, poz. 1381), powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem.

Mając powyższe na uwadze, rację należało przyznać skarżącemu, który wskazał, że obowiązująca dyspozycja art. 34 kpc ma zastosowanie do powództwa o wykonanie umowy, którym jest powództwo o zasądzenie roszczenia pieniężnego wynikającego z umowy.

Tym samym, zarzut niewłaściwości sądu nie został przez pozwanych należycie uzasadniony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, a w konsekwencji brak było podstaw do wydania zaskarżonego postanowienia. Ponadto, pozwani nie wykazali, aby dokonywali jakiejkolwiek wpłaty na rachunek bankowy powódki prowadzony przez bank mający siedzibę w innej miejscowości niż siedziba powódki.

W tych okolicznościach zaskarżone postanowienie należało uchylić na podstawie art. 386 § 1 kpc w związku z art. 397 § 2 kpc.

Jednocześnie wskazać należy, że niniejsze postanowienie nie jest orzeczeniem kończącym sprawę w instancji w rozumieniu art. 108 § 1 zd. 1 kpc. Zgodnie zaś z powołanym przepisem rozstrzygnięcie o kosztach następuje dopiero w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji (za niedopuszczalne uważa się orzekanie o kosztach procesu wcześniej), ponieważ rozstrzygnięcie o kosztach ma charakter akcesoryjny w stosunku do głównego przedmiotu postępowania (Komentarz do art. 108 kodeksu postępowania cywilnego, J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M.P. Wójcik, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Oficyna, 2008). Z tego też względu orzekanie o kosztach przy okazji tego postanowienia, mającego za przedmiot kwestię wpadkową, byłoby przedwczesne.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.