Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-10-28
Data orzeczenia:
28 października 2014
Data publikacji:
14 września 2018
Data uprawomocnienia:
28 października 2014
Sygnatura:
VIII Gz 109/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
VIII Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Wojciech Wołoszyk
Hasła tematyczne:
Postępowanie Cywilne
Podstawa prawna:
art. 505 37kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt VIII Gz 109/14

POSTANOWIENIE

Dnia 28 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Wojciech Wołoszyk

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w Ł.

przeciwko (...) SA w S.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2014 r. , sygn. akt VIII GC 914/13 upr

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 14 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy umorzył postępowanie w sprawie. Sąd I instancji ustalił , iż powód wniósł pozew w postępowaniu elektronicznym. W związku ze złożeniem sprzeciwu od nakazu zapłaty Sąd Rejonowy Lublin - Zachód przekazał sprawę do rozpoznania SR w Bydgoszczy. Zarządzeniem z dnia 29 maja 2013 r. wezwano powoda do usunięcia braków pozwu. W odpowiedzi na wezwanie sądu powód nadesłał pozew wraz z pozostałą dokumentacją. Po analizie zarzutów pozwanego złożonych w toku sprawy sąd doszedł do przekonania, iż zaistniała sytuacja uzasadnia umorzenie postępowania.

Zgodnie z art. 505 37 § 1 k.p.c. - w brzmieniu obowiązującym w odniesieniu do niniejszego postępowania - powód na wezwanie sądu, zobowiązany jest do uzupełnienia pozwu, w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana - w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania. W przypadku nieusunięcia braków formalnych pozwu sąd umarza postępowanie. Powód nadesłał pozew o treści odmiennej od pierwotnego dokumentu, zawierając w nim dodatkowe wnioski dowodowe (dowód z przesłuchania świadków). Powód w niniejszej sprawie miał możliwość powołania dowodów z przesłuchania świadków już na etapie postępowania elektronicznego, zaś po wniesieniu sprzeciwu winien nadesłać pozew o treści odpowiadającej treści pozwu pierwotnego. Jednocześnie w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do rozpoznania sprawy w postępowaniu uproszczonym (art. 505 1 i nast. k.p.c.), gdzie dla pozwu wymagane jest użycie urzędowego formularza. Sąd miał na uwadze okoliczność, iż w niniejszej sprawie braki pozwu były usuwane przez profesjonalnego pełnomocnika powoda. Jednocześnie w wezwaniu wskazano sygnaturę akt prawy opatrzoną skrótem „upr" (karta 33 akt) i jednocześnie w treści pisma z 17 lipca 2013 roku wskazywano sygnaturę sprawy z oznaczeniem, iż sprawa toczy się w postępowaniu uproszczonym. Wobec powyższego powód miał obowiązek usuwając braki pozwu złożyć pozew na urzędowym formularzu, czego nie uczynił. Konsekwencją prawną uchybienia obowiązkom powoda, według art. 505 37 k.p.c. , jest umorzenie postępowania w sprawie.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył powód, zarzucając mu naruszenie przepisów prawa procesowego w postaci art. 505 37 k.p.c. poprzez jego bezpodstawne zastosowanie , naruszenie przepisów prawa procesowego w postaci art. 130 1 § 1 1 k.p.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie , naruszenie przepisów prawa procesowego w postaci art. 217 k.p.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie a także błąd w ustaleniach faktycznych Sądu, które stały się podstawą wydania zaskarżonego postanowienia, a to poprzez ustalenie, że strona powodowa nie usunęła braków formalnych pozwu. W konsekwencji powód wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na zażalenie pozwany wniósł o jego oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania wg norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zażalenie okazało się uzasadnione.

Wobec skutecznego złożenia przez pozwanego sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym , utracił on moc a sprawa została przekazana sądowi właściwości ogólnej pozwanego. Po otrzymaniu wezwania do usunięcia braków formalnych pozwu powód , w zakreślonym terminie, złożył podpisany pozew wraz z stosownym pełnomocnictwem oraz załącznikami. Zdaniem Sądu Okręgowego powód zgodnie z art. 505 37 k.p.c. , w brzmieniu obowiązującym do dnia 6 lipca 2013 r. , uzupełnił braki formalne pozwu zgodnie z wezwaniem Sądu.

Sąd odwoławczy podziela pogląd , zgodnie z którym po przekazaniu sprawy z postępowania elektronicznego do sądu właściwości ogólnej pozew podlega uzupełnieniu w zakresie tylko tych braków formalnych z art. 187 § 1 k.p.c. (w tym art. 126-128 w zw. art. 187 § 1 k.p.c.) oraz przepisów szczególnych (np. art. 505 2 k.p.c.), które uniemożliwiają nadanie sprawie dalszego biegu (art. 130 § 1 k.p.c.). W szczególności bezpodstawnie Sąd I instancji przyjął , iż podstawą do umorzenia postępowania może być złożenie wniosków dowodowych. Jak słusznie zauważa powód wnioski dowodowe podlegają , począwszy od nowelizacji kpc obowiązującej od dnia 3 maja 2012 r. , regułom przewidzianym w szczególności przez art. 207 § 6 i 217 § 2 kpc. Skoro Sąd I instancji przyjął , że powód mógł powołać dowód z przesłuchania świadków w postępowaniu elektronicznym a co za tym idzie uznał wniosek za spóźniony , to należało oddalić wniosek dowodowy w oparciu o wyżej obowiązujące przepisy a nie umarzać postępowanie.

Ponadto Sąd I instancji bezpodstawnie za przyczynę umorzenia postępowania uznał niezłożenie pozwu na urzędowym formularzu. Powód był wezwany jedynie do przedłożenia podpisanego pozwu wraz z załącznikami, pełnomocnictwa wraz z KRS Spółki oraz uiszczenia opłaty. Słusznie wskazuje powód , iż sama sygnatura akt kończąca się skrótem „upr” nie może zastąpić prawidłowego wezwania. W myśl art. 130 1 § 1 1 zd. 1 k.p.c. jeżeli pismo procesowe, które powinno być wniesione na urzędowym formularzu, nie zostało wniesione na takim formularzu lub nie może otrzymać prawidłowego biegu na skutek niezachowania innych warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym, przesyłając złożone pismo. Pozew w przedmiotowej sprawie nie został wniesiony na urzędowym formularzu. W związku z powyższym skoro po złożonym sprzeciwie Sąd uznał prawidłowo , iż sprawa powinna być rozpoznawana w trybie uproszczonym , to przewodniczący powinien wezwać do uzupełnienia pisma , wskazując również brak urzędowego formularza. Wezwanie o uzupełnienie braków powinno być jasne i niedwuznaczne, tak aby u strony, do której jest skierowanie, nie powstała żadna wątpliwość co do przedmiotu wezwania i rygorów grożących w razie niezastosowania się do jego treści ( por. orz. SN z 4.7.1960 r., 2 CZ 65/60, RPEiS 1961, Nr 3, s. 373). W konsekwencji , niezłożenie przez powoda pozwu na urzędowym formularzu – wskutek nieprecyzyjnego zarządzenia przewodniczącego – nie może również być podstawą do umorzenia postępowania.

W związku z powyższym zaskarżone postanowienie należało uchylić – w myśl art. 386 § 4 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.