Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-09-13
Data orzeczenia:
13 września 2013
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
13 września 2013
Sygnatura:
II Cz 419/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Janusz Kasnowski (spr.) Sędziowie Aurelia Pietrzak
Sędziowie:
Tomasz Adamski po rozpoznaniu w dniu 13 września 2013 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku
Hasła tematyczne:
Postępowanie egzekucyjne (przepisy ogólne)
Podstawa prawna:
art. 824 par. 1 pkt 3 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 419/13

POSTANOWIENIE

Dnia 13 września 2013r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski (spr.) Sędziowie: SO Aurelia Pietrzak

SO Tomasz Adamski po rozpoznaniu w dniu 13 września 2013 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku

H. F. (wierzycielki) przeciwko

P. Z. (dłużniczce) o egzekucję świadczenia pieniężnego na skutek zażalenia H. F. (wierzycielki)

na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie XII Co 681 /13

postanawia:

oddalić zażalenie.

II Cz 419/13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2013r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy oddalił skargę wierzycielki H. F. na czynność Komornika Sądowego H. G. działającej przy tym Sądzie, w postaci postanowienia z dnia 9 stycznia 2013r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie KM 134/10 z uwagi na jego bezskuteczność.

W uzasadnieniu orzeczenia wyjaśnił, że - zgodnie z art.824&l pkt 3 kpc -postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub w części z urzędu, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Z akt komorniczych KM 134/10 wynika, że do egzekucji z wynagrodzenia dłużniczki P. Z. przystąpili wierzyciele uprzywilejowani korzystający z pierwszeństwa w zaspokojeniu, co spowodowało, że dalsza egzekucja wobec dłużniczki pozostaje bezskuteczna. Tym bardziej, że zajęciu komorniczemu podlegają jedynie kwoty przekraczające wynagrodzenie minimalne dłużniczki, a więc nie może komornik - wbrew twierdzeniom wierzycielki - prowadzić egzekucji z całego wynagrodzenia dłużniczki. Nie może też skierować egzekucji wobec małżonka dłużniczki, bowiem nie posiada wobec niego tytułu wykonawczego. Nadto, komornik jest związany wnioskiem o wszczęcie egzekucji, a więc i wskazanym w nim sposobem egzekucji ograniczonym do wynagrodzenia dłużniczki z a pracę. W tym stanie rzeczy Sąd Rejonowy uznał za uzasadnione umorzenie egzekucji w sprawie KM 134/10 przez Komornika Sądowego (postanowienie wraz z uzasadnieniem - k. 16 do 18).

Z treści zażalenia wierzycielki H. F. wnosić należy, że domagała się zmiany zaskarżonego postanowienia poprzez jego uchylenie.

Zdaniem skarżącej wierzycielki umorzenie postępowania egzekucyjnego nie znajduje uzasadnienia (zażalenie - k.23)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie wierzycielki H. F. nie znajduje uzasadnienia. Jeżeli komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec dłużnika z powodu jego bezskuteczności, a Sąd Rejonowy oddalił skargę na taką czynność komornika, to rzeczą wierzyciela jest wykazanie, że umorzenie jest nieuzasadnione lub co najmniej przedwczesne. Tymczasem zażalenie złożone przez wierzycielkę jest bardzo ogólne i nie zawiera żadnych istotnych argumentów, które mogłyby mieć znaczenie w sprawie. W zasadzie ogranicza się jedynie do wyrażenia niezadowolenia z umorzenia egzekucji, co jest zrozumiałe, ale bez wskazania okoliczności podważających prawidłowość działania komornika sądowego nie ma żadnego znaczenia procesowego. Skoro jest oczywiste, że z egzekucji prowadzonej wobec

dłużniczki nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, to jej umorzenie z urzędu jest uzasadnione (zgodnie z art.824&l pkt3 kpc).

Mając te zasadnicze okoliczności na uwadze i podzielając argumenty przywołane w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia Sąd odwoławczy oddalił zażalenie wierzycielki, jako nieuzasadnione (na podstawie art.385 kpc w związku z art.397&2 i art.l3&2 kpc).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.