Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-12-08
Data orzeczenia:
8 grudnia 2015
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
8 grudnia 2015
Sygnatura:
III Cz 1701/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Andrzej Dyrda
Sędziowie:
Barbara Braziewicz
Ewa Buczek-Fidyka
Hasła tematyczne:
Postępowanie Klauzulowe
Podstawa prawna:
art. 788 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt III Cz 1701/15

POSTANOWIENIE

8 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie :

Przewodniczący – Sędzia SO Andrzej Dyrda (spr.)

Sędziowie SO Barbara Braziewicz

SR(del.) Ewa Buczek - Fidyka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dniu 8 grudnia 2015 roku

sprawy z wniosku (...) Spółki Akcyjnej w T.

przy udziale M. N.

o nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 23 lipca 2015 r., sygn. akt II Co 3834/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR(del.) Ewa Buczek – Fidyka SSO Andrzej Dyrda SSO Barbara Braziewicz

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Gliwicach oddalił wniosek (...) Spółki Akcyjnej w T. o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 16 września 2003r., sygn. akt IX Nc 5132/03 w związku z przejściem uprawnień na jej rzecz. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia sąd pierwszej instancji, powołując się na art. 788 § 1 k.p.c., wskazał, że przedłożony przez wnioskodawczynię dokument nie spełnia wymagań określonych w powołanym przepisie. Nadto zwrócił uwagę na charakter postępowania klauzulowego i jego formalny charakter.

Z rozstrzygnięciem nie zgodziła się wnioskodawczyni zaskarżając postanowienie w całości, zarzucając naruszenie art. 788 § 1 k.p.c. w związku z art. 233 § 1 k.p.c. skutkujący błędem w ustaleniach faktycznych, poprzez uznanie, że z załączonych do wniosku dokumentów nie wynika, że umowa przelewu wierzytelności obejmuje wierzytelności objęta nakazem zapłaty w sytuacji, gdy dokumenty załączone do wniosku wskazują jednoznacznie, że obejmuje ona tę wierzytelność; art. 788 § 1 k.p.c. w związku z art. 245 i 244 k.p.c. poprzez błędna wykładnię polegająca na stwierdzeniu, iż dokument wymaga podpisu na każdej stronie w sytuacji, gdy podpis na dokumencie umieszczony na jego ostatniej stronie obejmuje całą treść dokumentu ewentualnie art. 130 § 1 k.p.c. w związku z art. 788 k.p.c. w związku z art. 126 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. poprzez jego niezastosowanie w przedmiotowej sprawie i nie wezwanie wierzyciela do uzupełnienia wniosku, w sytuacji, gdy wniosek taki zawierał braki formalne.

Na tych podstawach wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i uwzględnienie wniosku ewentualnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji; zasądzenie od dłużnika na rzecz wnioskodawczyni kosztów postępowania za obie instancje oraz o dopuszczenie dowodów wnioskowanych w zażaleniu.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Postępowanie klauzulowe, na co zwrócił w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia, sąd pierwszej instancji jest postępowaniem bardzo formalistycznym, nadto ma toczyć się sprawie, a ustawodawca przewidział termin nie dłuższy niż 3 dniowy od dnia złożenia wniosku na jego rozpoznanie (art. 781 1 k.p.c.).

Wbrew stanowisku skarżącego niedołączenie do wniosku dokumentu poświadczającego przejście uprawnienia na nowego wierzyciela w ogóle lub dokumentu nie sporządzonego w sposób przewidziany w art. 788 k.p.c. nie jest brakiem formalnym wniosku, nie przedłożenie wymaganego dokumentu nie uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu, lecz skutkować będzie oddaleniem wniosku z tego powodu, że wnioskodawca nie wykazał wcale bądź nie wykazał w sposób wskazany w powołanym przepisie okoliczności uzasadniających uwzględnienie wniosku (art. 6 k.c.). Sąd pierwszej instancji nie dopuścił się naruszenia art. 130 § 1 k.p.c. w związku z art. 788 k.p.c. w związku z art. 126 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c.

Nie można też uczynić sądowi pierwszej instancji zarzutu naruszenia art. art. 788 § 1 k.p.c. w związku z art. 233 § 1 k.p.c. ani naruszenia art. 788 § 1 k.p.c. w związku z art. 233 § 1 k.p.c.

W myśl art. 788 § 1 k.p.c. jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Dla wykazania przejścia uprawnienia wnioskodawczyni przedłożyła odpis wyciągowy z umowy sprzedaży wierzytelności nr (...) zawartej w dniu (...). z wierzycielem pierwotnym; wyciąg z załącznika do przedmiotowej umowy, a w postępowaniu zażaleniowym dodatkowo kserokopię wiadomości email z(...)., fragment zestawienia wierzytelności (wydruk niepotwierdzony) oraz protokół zdawczo odbiorczy z dnia (...). potwierdzony za zgodność z oryginałem przez działającego w sprawie pełnomocnika. Podpisy na umowie przelewu wierzytelności zostały notarialnie poświadczone (treść poświadczenia (...)), umowa ta jednak nie precyzuje wierzytelności nią objętych, a w tym zakresie odsyła do załącznika. Na pozostałych dokumentach podpisy nie zostały urzędowo poświadczone. Wbrew stanowisku skarżącego sąd pierwszej instancji nie wymagał by wszystkie karty umowy były podpisane. Przyjął, że podpisy pod umową przelewu wierzytelności zostały poświadczone notarialnie, zatem dokument spełnia wymóg z art. 788 § 1 k.p.c. Prawidłowo uznał jednak, że pozostałe dokumenty wymagania tego nie spełniają, a to w nich następuje konkretyzacja wierzytelności i to tymi pozostałymi dokumentami wnioskodawczyni wykazywała, że umowa przelewu wierzytelności obejmowała również wierzytelność wynikającą z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 16 września 2003r., sygn. akt IX Nc 5132/03. Dokumentów w przepisanej formie nie złożono także w postępowaniu zażaleniowym. Fakt, iż umowa obejmowała wierzytelność objęta tytułem egzekucyjnym dołączonym do wniosku, winien być również wykazany dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczony. Temu wymaganiu wnioskodawczyni nie sprostała, co skutkować musiało oddaleniem wniosku.

Reasumując orzeczenie sądu pierwszej instancji jest prawidłowe, a zażalenie jako bezzasadne podlegało oddaleniu, o czym Sąd Okręgowy orzekł po myśli art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c.

SSR (del.) Ewa Buczek - Fidyka SSO Andrzej Dyrda SSO Barbara Braziewicz

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.