Środa 16 stycznia 2019 Wydanie nr 3978
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-06-24
Data orzeczenia:
24 czerwca 2014
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
24 czerwca 2014
Sygnatura:
III Cz 802/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Sędzia Aleksandra Janas
Sędziowie:
Barbara Konińska
Andrzej Dyrda
Hasła tematyczne:
Postępowanie Klauzulowe
Podstawa prawna:
art. 788 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt III Cz 802/14

POSTANOWIENIE

Dnia 24 czerwca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Aleksandra Janas

SO Andrzej Dyrda (spr.)

SR (del.) Barbara Konińska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 czerwca 2014 r. w Gliwicach

sprawy z wniosku (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przy udziale A. G. (G.)

o nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 25 października 2013 r., sygn. akt I Co 2269/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

SR (del.) Barbara Konińska SSO Aleksandra Janas SSO Andrzej Dyrda

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Zabrzu oddalił wniosek (...)Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. o nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu, który stanowi nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie z 7 września 2012r. w sprawie sygn. VI Nc-e 1399169/12 i opatrzony klauzulą wykonalności postanowieniem z 10 grudnia 2012r. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że przedłożona przez wierzyciela umowa przelewu wierzytelności została sporządzona na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi, ale brak jest wskazania konkretnych praw i wierzytelności podlegających przeniesieniu. Wierzytelności te zostały określone w załączniku nr 1, który zawiera co prawda informację, że kredytobiorca jest dłużnikiem, lecz nie ma formy przewidzianej w art. 788 kpc. Tym samym nie mógł zostać uznany za dokument urzędowy i stanowić podstawy do nadania klauzuli wykonalności przeciw dłużnikowi.

Zażalenie na to postanowienie wniósł wierzyciel (...)Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. domagając się jego zmiany przez uwzględnienie wniosku, ewentualnie jego uchylenia i przekazania do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji oraz zasądzenie na rzecz wierzyciela kosztów postępowania zażaleniowego. Zarzucił dokonanie sprzecznych z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego ustaleń, co doprowadziło do błędnego przyjęcia, że nie zostały spełnione wymogi z art. 788 § 1 kpc. W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, że do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności dołączył umowę przelewu wierzytelności z 19 lutego 2013r. z załącznikiem. Poświadczenie notarialne podpisów złożonych pod umową sprzedaży wierzytelności dotyczyło umowy z załącznikiem, który stanowił jej integralną część, co w ocenie skarżącego oznacza, że poświadczenia notarialne podpisów dołączone do wniosku obejmowało również załącznik, nadając mu w rezultacie moc dokumentu prywatnego z podpisami urzędowo poświadczonymi. Dokumenty takie spełniają wymogi z art. 788 § 1 kpc, a zatem przejście uprawnień w zakresie wierzytelności zostało udokumentowane i powinno skutkować uwzględnieniem wniosku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 788 kpc, jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego przeszło na inną osobę, Sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz tej osoby, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Oznacza to, że dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym muszą być wykazane wszystkie elementy, od których w świetle okoliczności wynikających z treści wniosku i dołączonych doń dokumentów – prawo materialne uzależnia dojście następstwa prawnego do skutku, a w niniejszym postępowaniu klauzulowym Sąd ocenia tylko te dokumenty pod względem formalnym.

Wnioskodawca z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności przedłożył odpis umowy o przelew wierzytelności z podpisami notarialnie poświadczonymi, jednak co słusznie zauważył Sąd Rejonowy, w treści przedmiotowej umowy brak jest wskazania konkretnych praw i wierzytelności podlegających przeniesieniu. Ponadto wnioskodawca dołączył załącznik nr 1 (wyciąg z listy wierzytelności) zawierający informację, że A. G. jest dłużnikiem zbywcy. Niemniej wyciąg, w którym została zawarta ta informacja, jak słusznie zauważył Sąd pierwszej instancji, nie został sporządzony w formie przewidzianej w art. 788 kpc. Nie stanowi on dokumentu urzędowego, nie został również opatrzony wymaganymi przez ten przepis podpisami urzędowo poświadczonymi.

Słusznie zatem Sąd Rejonowy uznał, że dokumenty dołączone do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności nie spełniają kryteriów o jakich mowa w art. 788 § 1 kpc.

Skarżący w zażaleniu wskazuje, że podstawą jego żądania jest wyżej opisany dokument prywatny, pomija jednak fakt, że ów „dokument prywatny”, abstrahując od jego poprawności prawnej w zakresie możliwości swobodnego i „prywatnego” sporządzania wypisów z dokumentów, jest w istocie prywatnie sporządzonym wyciągiem z załącznika umowy przelewu wierzytelności poświadczonym przez notariusza tylko za zgodność z oryginałem, a nie przedstawił w tym zakresie urzędowego poświadczenia podpisów złożonych pod tym dokumentem.

W świetle powyższego zarzuty żalącego, który wywodzi, że przedstawił właściwe co do formy dokumenty okazały się chybione i stanowiły jedynie nieuzasadnioną polemikę z prawidłowo poczynionymi przez Sąd Rejonowy ustaleniami i ich oceną prawną, którą Sąd Okręgowy bez zbędnego powielania argumentów przytoczonych w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia, w całości podziela i przyjmuje za własną.

W tych okolicznościach Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc. oraz w zw. z art. 13 § 2 kpc orzekł jak w sentencji.

SSR (del.) Barbara Konińska SSO Aleksandra Janas SSO Andrzej Dyrda

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.