Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Tarnowie z 2015-01-12
Data orzeczenia:
12 stycznia 2015
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
11 lutego 2015
Sygnatura:
IV U 25/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jacek Liszka
Hasła tematyczne:
Postępowanie W Sprawach Z Zakresu Ubezpieczeń Społecznych
Podstawa prawna:
art. 355 §1 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt IV U 25/15

POSTANOWIENIE

Dnia 12 stycznia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Tarnowie – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR del. Jacek Liszka

po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 roku w Tarnowie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania W. T.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

z dnia 23 września 2014 roku znak: (...)

o deputat węglowy

postanawia

umorzyć postępowanie

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 23 września 2014 roku, ZUS Oddział w T. odmówił odwołującemu się W. T. prawa do ekwiwalentu pieniężnego dla byłych pracowników kolejowych. Po otrzymaniu przedmiotowej decyzji W. T. wniósł odwołanie od niej.

W dniu 10 grudnia 2014 roku organ rentowy wydał kolejną decyzję, w której przyznał odwołującemu się ekwiwalent pieniężny za kolejowy deputat węglowy od 1 czerwca 2011 roku tj. za okres 3 lat poprzedzających bezpośrednio miesiąc, w którym został zgłoszony wniosek i wypłacono z tego tytułu wyrównanie w kwocie 5 231,25 zł. oraz uchylił decyzję odmowną z dnia 23 września 2014 roku.

Sąd rozważył, co następuje:

Wszczynające postępowanie sądowe odwołanie od decyzji organu ubezpieczeniowego pełni rolę pozwu (por. postanowienie SN z dnia 19.06.1998 r., II UKN 105/98, OSNAPiUS 1999/16/529). Stosownie do treści art. 355 §1 kpc Sąd umarza postępowanie gdy wydanie wyroku stało się zbędne.

W niniejszej sprawie, wobec przedstawionego powyżej stanu faktycznego, nie może być jakichkolwiek wątpliwości, iż W. T. wniósł odwołanie od decyzji z dnia 23 września 2014 roku oraz, że decyzja ta została przez ZUS w całości uchylona. Rozpoznawanie więc tego odwołania, badanie czy decyzja ta była zasadna i zgodna z prawem, czy odwołanie zasługiwało na uwzględnienie jest obecnie zbędne – w rozumieniu art. 355 § 1 kpc – albowiem zaskarżona decyzja została w całości uchylona i formalnie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.

Ponadto stosownie do dyspozycji art. 477 13 kpc zmiana przez organ rentowy zaskarżonej decyzji przed rozstrzygnięciem sprawy przez sąd przez wydanie decyzji uwzględniającej w całości lub w części żądanie strony powoduje umorzenie postępowania w całości lub w części. W przedmiotowej sprawie ZUS zmienił zaskarżoną decyzję z dnia 23 września 2014 roku poprzez wydanie decyzji z dnia 10 grudnia 2014 roku uwzględniającej żądanie odwołującego się, tj. przyznał W. T. ekwiwalent pieniężny za kolejowy deputat węglowy od 1 czerwca 2011 roku.

Brak jest podstaw do potraktowania wniesionego odwołania jako odwołania od decyzji z dnia 10 grudnia 2014 roku. Odwołanie od decyzji nie może być bowiem skutecznie wniesione jeszcze zanim ta decyzja zostanie doręczona.

Nadmienić należy jednak, iż takie rozstrzygnięcie w żaden sposób nie pozbawia ubezpieczonego prawa skierowania sprawy do Sądu celem kontroli prawidłowości rozstrzygnięcia sprawy. Wydana, bowiem dnia 10 grudnia 2014 roku decyzja podlega normalnemu tokowi zaskarżenia. Jest ona zaskarżalna w terminie miesiąca od jej doręczenia (art. 477 9 kpc).

Mając powyższe na uwadze, na mocy powołanego przepisu art. 355 § 1 kpc, Sąd postanowił jak powyżej.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.