Czwartek 19 lipca 2018 Wydanie nr 3797
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-06-07
Data orzeczenia:
7 czerwca 2016
Data publikacji:
7 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
7 czerwca 2016
Sygnatura:
III Ca 732/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Tomasz Pawlik
Sędziowie:
Barbara Braziewicz
Łukasz Malinowski
Hasła tematyczne:
Postępowanie Wieczystoksięgowe (Przepisy Ogólne)
Podstawa prawna:
art. 923 1 § 1 w zw. z art. 924 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt III Ca 732/16

POSTANOWIENIE

Dnia 7 czerwca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Tomasz Pawlik (spr.)

SSO Barbara Braziewicz

SSR (del.) Łukasz Malinowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 czerwca 2016 r. w Gliwicach

sprawy z wniosku (...) S.A. we W.

przy udziale H. D. i J. D.

o wpis wzmianki o wszczęciu postępowania egzekucyjnego w księdze wieczystej

na skutek apelacji uczestniczki postępowania

od postanowienia Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 11 lutego 2016 r., Dz. KW 11016/15

postanawia:

prostując rubrum zaskarżonego orzeczenia poprzez oznaczenie wnioskodawcy jako (...) S.A. we W., oddalić apelację.

SSO B. Braziewicz

SSO T. Pawlik (spr.)

SSR (del.) Ł. Malinowski

Sygn. akt III Ca 732/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy utrzymał w mocy dokonany przez referendarza sądowego w księdze wieczystej wpis wzmianki o wszczęciu postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. Sąd wieczystoksięgowy ustalił, że w księdze wieczystej wpisane jest prawo własności na rzecz uczestniczki i uczestnika postępowania na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej, natomiast wierzyciel skierował egzekucję do nieruchomości objętej tą księgą wieczystą na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przeciwko uczestniczce postępowania, co znajduje potwierdzenie w zawiadomieniu Komornika A. B. działającego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu sporządzonego w sprawie Km 2528/15 o zajęciu nieruchomości. W tym stanie rzeczy Sąd I ocenił, że istniały podstawy do wpisu wzmianki o wszczęciu egzekucji, czemu nie stoi na przeszkodzie podnoszona w skardze uczestniczki okoliczności, że nieruchomości stanowi współwłasność małżeńską dłużniczki i jej małżonka, a to ze względu na treść art.923 1 § 1 k.p.c.

Jako podstawę rozstrzygnięcia Sąd Rejonowy wskazał art.626 9 k.p.c.

Od opisanego postanowienia apelację wniosła uczestniczka postępowania, która domagała się jego zmiany poprzez uchylenie wpisu referendarza sądowego. Skarżąca podniosła, że uczestnik postępowania nie jest dłużnikiem, a zatem nie może być prowadzona egzekucja z jego majątku. Powołała się na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 30 lipca 2012 r. wydane w sprawie Dz. Kw. 3544/12.

Sąd Okręgowy zważył:

Apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie.

Zgodnie z art.923 1 § 1 k.p.c. tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Wbrew zarzutowi apelacji, rację ma zatem Sąd Rejonowy, że zawiadomienie Komornika o zajęciu nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego stanowiło wystarczającą podstawę kwestionowanego wpisu dokonanego przez referendarza sądowego (art.924 § 1 k.p.c.).

Co prawda Sąd Rejonowy wskazał błędnie jako podstawę rozstrzygnięciu art.626 9 k.p.c., który dotyczy podstaw oddalenia wniosku o wpis, zamiast art. 518 1 § 3 k.p.c., jednakże pomimo tego zaskarżone postanowienie odpowiada prawu.

Nie miała znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy treść postanowienia Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 30 lipca 2012 r. wydanego w sprawie Dz. Kw. 3544/12. Niezależnie od tego, że wyrażone tam stanowisko nie wiązało sądów orzekających w niniejszej sprawie, wypada zauważyć, że stanowisko to zaistniało na tle odmiennego stanu prawnego.

Z tych też względów orzeczono jak w sentencji na zasadzie art.385 w zw. z art.13 § 2 k.p.c..

Jak wynika z treści art.924 § 1 k.p.c. Komornik jest legitymowany do złożenia w interesie i na rzecz wierzyciela wniosku o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Charakter uprawnienia, a zarazem obowiązku nałożonego na komornika w art. 924 k.p.c. był przedmiotem szczegółowych rozważań Sądu Najwyższego w uchwale z 12.I.2001 r. III CZP 48/00 (OSNC 2001, nr 5, poz. 70). W konkluzji uzasadnienia tamtej uchwały Sąd Najwyższy wskazał, że przesyłając wniosek o wszczęciu egzekucji komornik działa w interesie i na rzecz wierzyciela. Uprawnienie komornika ogranicza się do złożenia wniosku, komornik nie staje się uczestnikiem postępowania przed sądem wieczystoksięgowym.

W świetle powyższego Sąd Rejonowy błędnie uwzględnił w zaskarżonym postanowieniu Komornika jako uczestnika postępowania o wpis. Należało zatem w tym zakresie zaskarżone postanowienie sprostować na zasadzie art.350 w zw. z art.13 § 2 k.p.c.

SSR (del.) Łukasz Malinowski SSO Tomasz Pawlik SSO Barbara Braziewicz

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.