Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-02-24
Data orzeczenia:
24 lutego 2015
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
24 lutego 2015
Sygnatura:
III Ca 1972/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Sędzia Tomasz Pawlik
Sędziowie:
Barbara Braziewicz
Anna Hajda
Hasła tematyczne:
Postępowanie Wieczystoksięgowe (Przepisy Ogólne) ,  Postępowanie Zabezpieczające
Podstawa prawna:
art. 626 8 § 1 w zw. z art. 755 § 1 i art. 743 § 2
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
(Dz. U. z 1982 r. Nr 19, poz. 147)

Sygn. akt III Ca 1972/14

POSTANOWIENIE

Dnia 24 lutego 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Tomasz Pawlik (spr.)

Sędziowie: SO Barbara Braziewicz

SO Anna Hajda

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 lutego 2015 r. w Gliwicach

sprawy z wniosku (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

z udziałem A. B.

o wpis ostrzeżenia w księdze wieczystej

na skutek apelacji uczestniczki postępowania

od postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 22 października 2014 r., sygn. akt Dz. Kw. 15249/14

postanawia:

1.  oddalić apelację,

2.  zasądza od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy kwotę 77 zł (siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za instancję odwoławczą.

SSO Anna Hajda SSO Tomasz Pawlik SSO Barbara Braziewicz

Sygn. akl III Ca 1792/14

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy przywrócił uczestniczce postępowania A. B. termin do złożenia skargi na orzeczenie referendarza sądowego oraz utrzymał w mocy dokonane przez niego w księdze wieczystej GL 1G/ (...) wpisy: zakazu zbywania nieruchomości i ostrzeżenia o toczącym się przed Sądem Okręgowym w Gliwicach postępowaniu. Sąd I instancji ocenił, że istniała podstawa wpisu, skoro wnioskodawca przedstawił zaopatrzone we wzmiankę o wykonalności postanowienie

0  udzieleniu zabezpieczenia wydane w sprawie prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Gliwicach o sygn. akt I Co 48/14, a właścicielka nieruchomości jest pozwaną w tej sprawie. Jako podstawę rozstrzygnięcia wskazał art. 518 1 § 3 k.p.c. w zw. z art. 626 8 § 1, art.755 § 1

art.743 § 2 k.p.c. Jednocześnie uznał za pozbawione znaczenia prawnego zarzuty podniesione w skardze od wpisu, gdyż odnosiły się one do przebiegu postępowania o udzielenie zabezpieczenia.

Apelację od opisanego postanowienia wniosła uczestniczka postępowania, która domagała się jego zmiany poprzez uchylenie wpisów i oddalenie wniosku o ich dokonanie, a także obciążenia wnioskodawcy kosztami postępowania. Skarżąca zarzuciła Sądowi Rejonowemu naruszenie art. 16 ust.l ustawy o księgach wieczystych i hipotece, twierdząc, że w ramach określonych w tym przepisie (przy braku przepisów szczególnych) dokonanie żądanych przez wnioskodawcę wpisów nie było dopuszczalne.

W odpowiedzi na apelację wnioskodawca domagał się oddalenia apelacji i zasądzenia na jego rzecz od uczestniczki postępowania kosztów postępowania odwoławczego. W uzasadnieniu wywodził, że dokonane wpisy są dopuszczalne i niezbędne dla udzielenia ochrony prawnej wierzycielowi.

Sąd Okręgowy zważył:

Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie.

Wbrew zarzutom apelacji nie było przeszkód prawnych dla ujawnienie w księdze wieczystej żądanych wpisów. Poprzez te wpisy nastąpiło jedynie wykonanie, wydanego na podstawie art. 755 §1 pkt 2 i 5 k.p.c., postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach o udzieleniu zabezpieczenia przed wytoczeniem powództwa o uznanie za bezskuteczną umowy darowizny. Z szerokiego upoważnienia dla sądu zawartego w art. 755 § 1 k.p.c. wynika, że w sprawach o roszczenie niepieniężne sąd może wydawać wszelkie zarządzenia, jakie tylko, stosownie do okoliczności, uważa za odpowiednie. Mieści się w tym także zakaz zbywania nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta, przy czym z zakazu tego wynika konkretne roszczenie. Oparte na wspomnianym przepisie ustawy postanowienie sądu, stanowi odpowiednią podstawę do wpisu zakazu (roszczenia) do księgi wieczystej. Nie sposób bowiem sugerować, że ustawodawca zezwolił na zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego, będącego rodzajem ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością które nie może być ujawnione w księdze wieczystej. Taki zakaz bez wpisu w księdze wieczystej pozbawiony byłby wszelkiego znaczenia. Natomiast istota zabezpieczenia w postaci wpisu ostrzeżenia na podstawie art. 755 § 1 pkt 5 polega na tym, że wpis ten dokonuje się w księdze wieczystej lub odpowiednim rejestrze.

W realiach rozpatrywanej sprawy utrzymane w mocy przez Sąd Rejonowy wpisy znajdowały zatem oparcic w obowiązujących przepisach prawa (art.755 § 1 k.p.c.) Nie było

natomiast potrzeby poszukiwania podstaw tych wpisów na gruncie przywołanego w apelacji art.16 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Skarżąca nie kwestionowała w apelacji istnienia i treści, a także wykonalności postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, które stało się podstawą wpisów. Dokument ten został złożony we właściwej formie i wynika z niego, że postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest wykonalne.

Z tych wszystkich względów, gdy dokonane wpisy są dopuszczalne i istnieje ich podstawa, apelacja jako bezzasadna podlegała oddaleniu na zasadzie art. 385 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na zasadzie art. 520 § 3 zdanie pierwsze k.p.c., skoro nie zostały uwzględnione wnioski zawarte w apelacji uczestniczki postępowania a interesy stron były sprzeczne. Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika wnioskodawcy określono przy zastosowaniu § 8 pkt 5 i § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

SSO Anna Hajda SSO Tomasz Pawlik SSO Barbara Braziewicz

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.