Wtorek 26 marca 2019 Wydanie nr 4047
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2015-03-24
Data orzeczenia:
24 marca 2015
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
24 marca 2015
Sygnatura:
I ACz 258/15
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Roman Sugier
Sędziowie:
Zofia Kawińska-Szwed
Ewa Solecka
Hasła tematyczne:
Protest Wyborczy
Podstawa prawna:
art. 9 § 1 kodeksu wyborczego
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112)

sygn.akt I ACz 258/15

POSTANOWIENIE

Dnia 24 marca 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w Wydziale I Cywilnym

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSA Roman Sugier

Sędziowie : SA Zofia Kawińska-Szwed

SO -del. Ewa Solecka (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2015 r.

na posiedzeniu niejawnym

protestu wyborczego A. Ś.

z udziałem Komisarza Wyborczego w (...)

i Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w (...)

przeciwko ważności wyborów samorządowych

na skutek zażalenia wnoszącego protest

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 8 grudnia 2014 r., sygn.akt I Ns 393/14,

postanawia :

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Katowicach pozostawił protest wyborczy bez dalszego biegu, jako spóźniony, na mocy art. 393§2 w zw. z art. 392§1 kodeksu wyborczego.

Wnoszący protest A. Ś. złożył zażalenie na powyższe postanowienie, domagając się jego uchylenia. Przedstawił wywody, z których wynika, że w jego ocenie protest złożony został w terminie, w piśmie z dnia 28 listopada 2014 r., które błędnie wysłane zostało na adres Sądu Rejonowego w (...), a następnie protest został ponownie wysłany przez wnioskodawcę do Sądu Okręgowego w Katowicach dnia 1 grudnia 2014 r.

Sąd Apelacyjny zważył :

Zażalenie było bezzasadne.

Zgodnie z art. 392 § 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, protest wyborczy wnosi się na piśmie do właściwego sądu okręgowego w terminie 14 dni od dnia wyborów. Jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy, skoro przedmiotowe wybory do Rady Miejskiej w (...), których dotyczy protest A. Ś., odbyły się w dniu 16 listopada 2014 r., to termin do wniesienia protestu minął z dniem 1 grudnia 2014 r.

Protest inicjujący niniejsze postępowanie nadany został na adres Sądu Okręgowego w Katowicach w urzędzie pocztowym dnia 1 grudnia 2014 r. (koperta-k. 6 akt) i wpłynął do sądu w dniu 4 grudnia 2014 r. ( prezentata-k.4 akt). Po myśli art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego, przez upływ terminu do wniesienia skargi, odwołania lub innego dokumentu do sądu, organu wyborczego, urzędu gminy, konsula albo kapitana statku, należy rozumieć dzień złożenia skargi w sądzie, organowi wyborczemu, w urzędzie gminy, w konsulacie lub kapitanowi statku. A zatem, dniem wniesienia protestu A. Ś. do sądu był 4 grudnia 2014 r.

Argumentacja skarżącego odnosząca się do tego, iż w dniu 28 listopada 2014 r. wysłał on protest podając błędny adres Sądu Okręgowego nie mogła odnieść skutku. Jak wynika z dołączonej do zażalenia koperty, przesyłka ta została zwrócona nadawcy z informacją operatora pocztowego, że adresata nie ma pod wskazanym adresem (k.14). Nie ulega zatem wątpliwości, że protest wysłany 28 listopada 2014 r. nie tylko w terminie, ale w ogóle nie dotarł do Sądu Okręgowego w Katowicach. Skutecznie wniesiony został dopiero protest wysłany 1 grudnia 2014 r., z tym, że był on spóźniony, o czym wyżej.

Dodatkowo tylko wskazać można, że informacje pracowników sądowych, jakie miały zostać udzielone wnoszącemu protest telefonicznie o przekazywaniu korespondencji pomiędzy sądami były prawidłowe; nie ma to jednak znaczenia dla zasadności zażalenia. Po pierwsze, protest nadany 28 listopada 2014 r. w ogóle do żadnego sądu nie dotarł. Po drugie, w związku ze szczególnym unormowaniem art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego, dla zachowania terminu istotna jest data wpływu protestu do właściwego sądu, a nie jego nadania w urzędzie pocztowym.

Regulacje Kodeksu Wyborczego dotyczące upływu terminów procesowych mają charakter lex specialis, co związane jest z charakterem i doniosłością społeczną materii, której ta ustawa dotyczy. Odmienne niż w Kodeksie postępowania cywilnego postanowienia w wymienionym zakresie służyć mają temu, by kwestia ważności wyborów podlegała szybkiemu i pewnemu co do swej ostateczności rozstrzygnięciu sądowemu.

Prawidłowo zatem orzekł Sąd Okręgowy o pozostawieniu przedmiotowego protestu bez biegu, na mocy art. 393 § 2 Kodeksu wyborczego, a zażalenie jako bezpodstawne, podlegało oddaleniu.

Sąd Apelacyjny orzekł zatem jak w sentencji, na mocy art.385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc .

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.