Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Słupsku z 2016-01-28
Data orzeczenia:
28 stycznia 2016
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Sygnatura:
III Kow 1634/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Wydział:
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Przewodniczący:
w Słupsku Witold Galewski
Protokolant:
sekr. sądowy Daria Staroń
Hasła tematyczne:
Przerwa W Odbywaniu Kary Pozbawienia Wolności
Podstawa prawna:
art. 153§1kkw, art. 150§1i2kkw, art. 153§2kkw, art. 151§4kkw
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt III Kow.1634/15pr

POSTANOWIENIE

Dnia 28.01.2016r.

Sąd Okręgowy w S. Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO w S. Witold Galewski

Protokolant sekr. sądowy Daria Staroń

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w S.del. do Prokuratury Okręgowej w S. – Dariusza Iwanowicza

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku skazanego oraz Dyrektora Zakładu Karnego w C. o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz po wysłuchaniu Prokuratora, który wnosił o uwzględnienie wniosku

na podstawie art.153§1kkw w zw. z art.150§1 i 2kkw

oraz art.153§2kkw w zw. z art.151§4kkw

p o s t a n o w i ł:

1.  udzielić skazanemu S. U. (U.) s. S. na okres 3 (trzy) miesięcy oddnia 3 lutego 2016r. do dnia 4 maja 2016r. przerwy w odbywaniu kary 8 lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w L. z dnia 07.01.2010r., sygn. akt II K 81/09;

2.  zobowiązać skazanego do kontynuowania zaleconego leczenia, a po zakończeniu leczenia szpitalnego zgłaszania się do KP w L. dwa razy w tygodniu.

3.  zwolnić skazanego od kosztów sądowych i obciążyć nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Skazany S. U. złożył do Sądu wniosek o udzielenie mu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, ze względu na stan zdrowia i konieczność dalszego leczenia operacyjnego. Dodał, że ma uszkodzoną zastawkę w ponad 70% i wymaga poddania się zabiegowi w Klinice w G..

Również, Dyrektor Zakładu Karnego w C. wystąpił z takim wnioskiem, podnosząc trudną sytuację zdrowotną skazanego. Wnioski są zasadne.

Zgodnie z art.153§1kkw Sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary w wypadku określonym w art.150§1kkw. W świetle tego przepisu wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody.

Jak wynika z załączonej do akt przedmiotowej sprawy opinii o stanie zdrowia skazanego z dnia 9.11.2015r. rozpoznano u S. U. I35.0: zwężenie zastawki tętnicy głównej, stenozę aortalną, nadciśnienie tętnicze oraz niewydolność serca NYHA III.

Skazany w dniu 5.11.2015r. odbył konsultację kardiochirurgiczną w S.nr 2 P. w S.. W wywiadzie podał, że ma dolegliwości bólowe w klatce piersiowej i brak powietrza przy niewielkim wysiłku. Został zaszczepiony przeciw WZW, rytm serca ma miarowy, CAD II, NYHA III, EF 50%. Uznano, że skazany kwalifikuje się do leczenia operacyjnego. Przedstawiono skazanemu podstawę kwalifikacji i ryzyko. Na zaproponowane leczenie operacyjne, skazany wyraził zgodę. Termin hospitalizacji wyznaczono mu na dzień 3 lutego 2016 roku.

Skazany przed przyjęciem do szpitala musi wykonać: posiew w kierunku MRSA z nosa, gastroskopię, oraz odbyć konsultację stomatologiczną z pantomogramem.

Zdaniem lekarza więziennego, sporządzającego opinię o stanie zdrowia skazanego, zabiegi kardiochirurgiczne nie są wykonywane w warunkach więziennej służby zdrowia. Z uwagi na znaczne zwężenie zastawki aortalnej u skazanego, konieczna jest operacji kardiochirurgiczna. Do czasu przyjęcia na Oddział Kardiochirurgii w S., skazany ma zapewnioną opiekę medyczną.

Z nadesłanego tut. Sądowi pisma lekarza więziennego z dnia 19.11.2015r. wynika, że skazany został zdyskwalifikowany przez Klinikę Kardiochirurgii G. (1)z leczenia operacyjnego. W związku z tym, Oddział Kardiochirurgii Szpitala Specjalistycznego w K. wyznaczył termin leczenia inwazyjnego na dzień 10 grudnia 2015r. Skazany tego dnia zostanie pod konwojem dowieziony do szpitala w K..

Załączone do akt niniejszej sprawy kolejne pismo Kierownika Ambulatorium ZOZ Zakładu Karnego w C. z dnia 24.11.2015r. wskazuje, iż wyznaczony termin przyjęcia skazanego do leczenia inwazyjnego na dzień 10 grudnia 2015r., jest nieaktualny, albowiem został wyznaczony pomyłkowo. Poinformował o tym lekarz z Oddziału Kardiologii Szpitala w K.. Dyskwalifikacja do leczenia operacyjnego dotyczyła G. U. M., z uwagi na wyznaczony termin operacji w Klinice Kardiochirurgii w S. na dzień 3 lutego 2016r. Z pisma wynika, że skazany ma obecnie ustalony termin operacji w Klinice w S. na dzień 3 lutego 2016r.

Uczestniczący w posiedzeniu Sądu w dniu 2.12.2015r. lekarz więzienny stwierdził, że termin operacji w S. wyznaczono skazanemu na dzień 3.02.2016r. Obecnie, nie ma możliwości leczenia skazanego w warunkach izolacji. Do czasu operacji, jeśli skazany będzie w zakładzie karnym to musi przebywać na oddziale, żeby można było wszystko kontrolować. Skazany zostanie zawieziony do Kliniki w S.. Wszelkie badania potrzebne przed operacją będą wykonane, a właściwie już są wykonane, a niektóre leki muszą być odstawione odpowiednio wcześniej przed operacją. Aktualnie, jak dodał lekarz, leczenie przedoperacyjne jest takie samo jak na wolności.

Dalej, w toku posiedzenia Sąd postanowił zwrócić się do Dyrektora Zakładu Karnego w C. o informację, czy termin operacji ustalony na dzień 3.02.2016r. jest nadal aktualny oraz, czy skazany zostanie przewieziony do Kliniki Kardiochirurgii w S..

Uzupełniając opinię lekarz więzienny wskazał, że na dzień 3.02.2016r. skazany ma wyznaczony termin hospitalizacji w Klinice Kardiochirurgii w S.. Zaznaczył, że zabiegów tego typu nie przeprowadza się w warunkach więziennej służby zdrowia, są one wykonywane wyłącznie przez ośrodki akademickie. Dodał, że w dniu 3.02.2016r. skazany zostanie przetransportowany do Kliniki Kardiochirurgii w S.. W przypadku skazanego przeprowadzenie operacji kardiochirurgicznej jest konieczne. Do czasu hospitalizacji w Klinice, personel więziennej służby zdrowia zapewni skazanemu opiekę medyczną. Po operacji konieczna będzie dalsza rehabilitacja przez około 6 miesięcy.

Z opinii o stanie zdrowia z dnia 27.01.2016r. wynika, że w dniu 3.02.2016r. skazany będzie poddany operacji kardiochirurgicznej serca, tj. wszczepienie sztucznej zastawki serca połączonej ze wszczepieniem pomostów aortalno – wieńcowych. ponownie wskazano, że wskazanego zabiegu połączonego z otwarciem klatki piersiowej nie wykonuje się w warunkach więziennej służby zdrowia. W ocenie lekarza skazanemu winna być udzielona przerwa na okres 3 miesięcy.

Zważywszy na fakt, że Szpital Zakładu Karnego w C. nie dysponuje odpowiednim zapleczem medycznym (Oddziałem Kardiochirurgii), skazany powinien poddać się specjalistycznemu leczeniu operacyjnemu, w warunkach powszechnej służby zdrowia. Nie podjęcie zaś wymaganego leczenia - operacji kardiochirurgicznej przyczyni się do znacznego pogorszenia stanu zdrowia skazanego i spowoduje powstanie bezpośredniego zagrożenia dla jego życia. Niewątpliwie, skazany wymaga pilnej opieki medycznej, w warunkach wolnościowej służby zdrowia.

Sąd Penitencjarny w pełni podziela stanowisko wyrażone przez SA w Lublinie w postanowieniu z dnia 18.01.2006r. sprawie II AKzw 871/05, z którego wynika, iż ciężka choroba w rozumieniu art.150§1 i 2kkw to "taka ciężka choroba, która uniemożliwia wykonanie kary, to znaczy może zagrozić życiu skazanemu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo w wypadku osadzenia go w zakładzie karnym".

W rozpoznawanej sprawie taka przesłanka bez wątpienia istnieje.

W tych okolicznościach, należy uznać, iż stan zdrowia skazanego jest bardzo poważny, a leczenie kardiochirurgiczne jakiego wymaga nie jest obecnie możliwe do przeprowadzenia w warunkach izolacji penitencjarnej. Mając zatem na uwadze powyższe okoliczności należy bez wątpienia stwierdzić, że została spełniona przesłanka wynikająca z treści art.150§1 i 2kkw, dotycząca ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie kary, uzasadniająca udzielenie skazanemu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

Dlatego też, uznając wniosek skazanego i Dyrektora ZK C. za zasadny, należało postanowić jak wyżej.

Na podstawie art. 626§1kpk w zw. z art. 624§1kpk w zw. z art. 1§2kkw z uwagi na trudną sytuację materialną i brak dochodów skazanego zwolniono od zapłaty kosztów sądowych, którymi obciążono Skarb Państwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.