Sobota 15 grudnia 2018 Wydanie nr 3946
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-10-25
Data orzeczenia:
25 października 2013
Data publikacji:
15 lutego 2018
Sygnatura:
II S 47/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Janusz Kasnowski
Sędziowie:
Aurelia Pietrzak
Tomasz Adamski
Hasła tematyczne:
Przewlekłość Postępowania
Podstawa prawna:
art. 2 ustawy z dnia 17.06.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843 ze zm.)
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II S 47/13

POSTANOWIENIE

Dnia 25 października 2013 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski

Sędziowie: SO Aurelia Pietrzak

SO Tomasz Adamski (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2013 roku w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi Z. J.

przy udziale: Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Szubinie

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym

bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy w

Szubinie, IX Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Żninie pod sygnaturą

IX Co 234/13

postanawia: odrzucić skargę.

Sygn. akt: II S 47/13

UZASADNIENIE

Skargą z dnia 20 września 2013 roku Z. J. wniósł - na podstawie art. 2 ust. I ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki z 17 czerwca 2004 r. - o stwierdzenie, że w postępowaniu sądowym wywołanym jego skargą na czynności komornika sądowego M. K. działającej przy Sadzie Rejonowym w Szubinie w sprawie Km 445/11 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szubinie - IX Zamiejscowy Wydział Cywilny w Żninie pod sygnaturą IX Co 234/13 doszło do przewlekłości postępowania.

Skarżący zażądał stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy, a ponadto, zażądał zasądzenia od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Szubinie na rzecz Z. J. kwoty 6.000 złotych.

W uzasadnieniu skargi skarżący podniósł, że w styczniu 2013 roku złożył skargę na czynności komornika, sąd rozpoznał jego wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i zawiadomił go o posiedzeniu mającym się odbyć 4 czerwca 2013 roku. Od tej daty nie jest mu wiadome czy skarga została rozpoznana, a jeśli nawet tak się stało, to nigdy nie został o tym poinformowany, tak by mógł się ewentualnie odwołać od orzeczenia sądu I instancji.

Prezes Sądu Rejonowego w Szubinie zawiadomiona o toczącym się postępowaniu w trybie art. 10 cytowanej wcześniej ustawy zgłosiła swój udział w sprawie i wniosła o oddalenie skargi.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w niniejszej sprawie jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym

1

prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Z kolei z art. 5 ust. 1 tejże ustawy wynika, że skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość, wnosi się w toku aktualnie toczącego się postępowania w sprawie. Istotą skargi jest bowiem kontrola sprawności toczącego się postępowania i przeciwdziałanie istniejącej przewlekłości. Dlatego też ocenie podlega sprawność aktualnie toczącego się postępowania, nie dotyczy to zaś postępowania już zakończonego (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2013 roku, WSP 5/12).

Przenosząc powyższe uwagi do niniejszej spawy stwierdzić należy, że tocząca się sprawa ze skargi Z. J. na czynności komornika przed Sądem Rejonowym w Szubinie, IX Zamiejscowy Wydział Cywilny w Żninie pod sygnaturą IX Co 234/13 została prawomocnie zakończona postanowieniem wydanym na posiedzeniu jawnym w dniu 4 czerwca 2013 roku. Postanowienie w przedmiocie skargi na czynności komornika, które nie kończą postępowania egzekucyjnego, ani nie należą do enumeratywnie wyliczonych w ustawie są niezaskarżalne, dlatego też sprawa jest prawomocnie zakończona już z chwilą wydania orzeczenia przez sąd rejonowy (art. 767 ( 4)§1kpc). Wskazać przy tym trzeba, że postanowienie wydane na posiedzeniu jawnym sąd doręcza stronie tylko na jej wniosek, tymczasem skarżący takiego wniosku nie złożył (art. 357 kpc).

Mając powyższe na względzie wskazać należy, że skarga Z. J. jako wniesiona po prawomocnym zakończeniu postępowania co do istoty sprawy jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu na podstawie art. 8 ust. 2 cytowanej wcześniej ustawy w związku z art. 397 § 2 kpc i art. 370 kpc (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2005 roku, III SPP 127/05).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.