Wtorek 11 grudnia 2018 Wydanie nr 3942
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2012-05-21
Data orzeczenia:
21 maja 2012
Data publikacji:
15 lutego 2018
Data uprawomocnienia:
21 maja 2012
Sygnatura:
I ACz 918/12
Sąd:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Jan Gibiec
Sędziowie:
Małgorzata Bohun
Małgorzata Lamparska
Hasła tematyczne:
Przywrócenie Terminu
Podstawa prawna:
art. 168 k.p.c.
Teza:
Należy podkreślić, że ugruntowana w orzecznictwie zasada, zgodnie z którą choroba profesjonalnego pełnomocnika nie zwalnia go z obowiązku zachowania należytej staranności, choćby przez powierzenie obowiązków innym osobom, nie ma charakteru absolutnego i winna być każdorazowo rozpatrywana na tle okoliczności konkretnej sprawy. Nie zawsze bowiem zły stan zdrowia pełnomocnika wymaga od niego całkowitego wyłączenia się od działalności zawodowej i przekazania jego obowiązków innym osobom. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, do których niewątpliwie należą okoliczności niniejszej sprawy, uchybienia pełnomocnika usprawiedliwione jego stanem zdrowia, mogą być uznane za niezawinione.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt I ACz 918/12

POSTANOWIENIE

Dnia 21 maja 2012 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SA:

Jan Gibiec (spr.)

Sędzia SA:

Sędzia SA:

Małgorzata Bohun

Małgorzata Lamparska

po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym we Wrocławiu

sprawy z powództwa: K. W.

przeciwko: M. K.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej

na punkt II postanowienia Sądu Okręgowego w Świdnicy

z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt I C 1689/08

p o s t a n a w i a: uchylić zaskarżony punkt II postanowienia.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 26.01.2012 r. (k. 1188) Sąd I instancji oddalił wniosek pozwanej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 6.12.2011 r. i jego doręczenie, w punkcie II odrzucił zaś wniosek pozwanej o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku i jego doręczenie.

W zażaleniu na punkt II powyższego postanowienia pozwana domagała się jego uchylenia, a także rozpoznania w trybie art. 380 k.p.c. postanowienia oddalającego wniosek pozwanej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia wyroku i żądała przywrócenia terminu do tej czynności procesowej. Zarzuciła, że oddalenie wniosku pozwanej o przywrócenie terminu było nieprawidłowe, albowiem pełnomocnik pozwanej bez swojej winy nie odnotował nowego terminu rozprawy wskazanego w doręczonym mu dnia 13.10.2011 r. zawiadomieniu Sądu, pod wytłuszczonym drukiem o odwołaniu rozprawy, i nadal oczekiwał na powiadomienie o rozprawie, zaś wniosek o przywrócenie terminu złożył w dniu 25.01.2012 r., w którym to dowiedział się o wydaniu w dniu 6.12.2011 r. wyroku. Podkreśliła, że w okresie od końca września do końca października pełnomocnik pozostawał w bardzo silnym stresie wywołanym informacją o stwierdzonym u niego nowotworze złośliwym i kontynuowanym w tym okresie leczeniem ambulatoryjnym.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanej było uzasadnione.

Na mocy art. 380 k.p.c. sąd drugiej instancji, na wniosek strony, rozpoznaje również te postanowienia sądu pierwszej instancji, które nie podlegają zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Na wniosek pozwanej Sąd Apelacyjny badał zatem w niniejszej sprawie prawidłowość niezaskarżalnego postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku pozwanej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 6.12.2011 r.

Zarzuty skarżącej wobec prawidłowości rozstrzygnięcia Sądu I instancji o odmowie przywrócenia terminu do złożenia przez pozwaną wniosku o uzasadnienie wyroku były w ocenie Sądu Apelacyjnego uzasadnione. W okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy przesłankę braku winy pełnomocnika pozwanej w uchybieniu terminowi (art. 168 § 1 k.p.c.) należało bowiem uznać za spełnioną. Omyłkowe przeoczenie przez pełnomocnika pozwanej wskazanego w zawiadomieniu nowego terminu rozprawy, którego konsekwencją była niewiedza o rozprawie i wydaniu wyroku oraz niezłożenie przez pełnomocnika wniosku o uzasadnienie w przepisanym terminie, było w ocenie Sądu Apelacyjnego usprawiedliwione szczególnym stanem psychicznym pełnomocnika pozwanej wynikającym ze stresu spowodowanego jego stanem zdrowia. W okresie od września do października 2011 r. pełnomocnik pozwanej przeżywał bardzo silny stres i napięcie, wówczas bowiem, po zdiagnozowaniu u niego nowotworu złośliwego o średnim stopniu zaawansowania, musiał poddać się licznym badaniom i podjąć decyzję co do dalszego sposobu leczenia oraz przeżywał niepewność związaną z możliwymi skutkami ubocznymi. Wynikające ze stanu psychicznego pełnomocnika obniżenie koncentracji na sprawach zawodowych, które skutkowało przeoczeniem przez niego wyznaczonego terminu rozprawy, a w konsekwencji nieświadomością wydania wyroku i uchybieniem terminowi do złożenia wniosku o jego uzasadnienie, było w ocenie Sądu Apelacyjnego niezawinione.

Należy podkreślić, że ugruntowana w orzecznictwie zasada, zgodnie którą choroba profesjonalnego pełnomocnika nie zwalnia go z obowiązku zachowania należytej staranności, choćby przez powierzenie obowiązków innym osobom, nie ma charakteru absolutnego i winna być każdorazowo rozpatrywana na tle okoliczności konkretnej sprawy. Nie zawsze bowiem zły stan zdrowia pełnomocnika wymaga od niego całkowitego wyłączenia się od działalności zawodowej i przekazania jego obowiązków innym osobom. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, do których niewątpliwie należą okoliczności niniejszej sprawy, uchybienia pełnomocnika usprawiedliwione jego stanem zdrowia, mogą być uznane za niezawinione.

Z uwagi na powyższe Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. uchylił zaskarżony punkt II postanowienia odrzucającego wniosek pozwanej o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 6.12.2011 r.

bp

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.