Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Ostrołęce z 2014-11-28
Data orzeczenia:
28 listopada 2014
Data publikacji:
13 września 2018
Sygnatura:
III U 596/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Ostrołęce
Wydział:
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
do SO Monika Obrębska
Protokolant:
sekretarz sądowy Przemysław Dudziński
Hasła tematyczne:
Renta
Podstawa prawna:
art. 199 § 1 pkt 2 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt: III U 596/14

POSTANOWIENIE

Dnia 28 listopada 2014r.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR del. do SO Monika Obrębska

Protokolant:

sekretarz sądowy Przemysław Dudziński

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2014r. w Ostrołęce

sprawy z odwołania L. C.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w P.

o rentę inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową

na skutek odwołania L. C.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P.

z dnia 05.05.2014r. znak (...)

postanawia:

odrzucić odwołanie

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 5.05.2014r. (...) Oddział w P. wykonując wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 13.03.2014r. przyznał L. C. prawo do renty inwalidy wojskowego z tytułu częściowej niezdolności do pracy bez związku ze służbą wojskową od daty określonej wyrokiem sądu tj. od dnia 01.02.2011r. do 31.05.2014r. Powyższą decyzją na poczet należności za okres od 01.02.2011r. do 31.05.2014r. w kwocie 54.271,26zł. ZUS zaliczył 26.395,73zł. z tytułu pobranej renty, pomniejszonej o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Od decyzji tej L. C. złożył odwołanie, w którym wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i przyznanie mu prawa do renty inwalidy wojskowego całkowicie niezdolnego do pracy trwale w związku ze służbą wojskową.

ZUS w odpowiedzi na odwołanie wniósł o odrzucenie odwołania wskazując, że roszczenie odwołującego zostało już prawomocnie osądzone w wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 13.03.2014r.

Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ustalił i zważył, co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie i podlega odrzuceniu.

Zgodnie z odpowiednio stosowanym art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. – Sąd odrzuca odwołanie, jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że w postępowaniu toczącym się pod sygn. III U 560/12 Sąd Okręgowy w Ostrołęce rozstrzygnął o uprawnieniach odwołującego do renty inwalidy wojskowego bez związku ze służbą wojskową, uprawnieniach do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową, jak też o uprawnieniach odwołującego do renty z ogólnego stanu zdrowia. Wyrokiem wydanym w tej sprawie w dniu 13.03.2014r. Sąd Okręgowy oddalił odwołania L. C. od decyzji z dnia 06.01.2010r. i 31.12.2010r., które dotyczyły odmowy przyznania prawa do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową, natomiast zmienił decyzję z dnia 04.01.2011r., w ten sposób, że przyznał L. C. prawo do renty inwalidy wojskowego bez związku ze służbą wojskową na okres od 01.02.2011r. do 31.05.2014r. Sąd uwzględnił też odwołanie od decyzji z dnia z dnia 30.05.2012r. i przyznał L. C. prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia.

Zaskarżona przez L. C. w przedmiotowym postępowaniu decyzja z 05.05.2014r., co istotne, została wydana w celu wykonania wyroku Sądu Okręgowego w dnia 13.03.2014r., co wynika w sposób jednoznaczny z treści tej decyzji (vide akta rentowe). Jak wynika z treści odwołania L. C. nie kwestionuje on określonych w decyzji wysokości należności z tytułu prawa do renty wojskowej bez związku ze służba wojskową, a wywodzi jedynie, że spełnia przesłanki do przyznania mu prawa do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową na stałe. W takim stanie rzeczy nie może budzić wątpliwości, że na przeszkodzie merytorycznemu rozpoznaniu odwołania od decyzji z 05.05.2014r. stoi na przeszkodzie prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 13.03.2014r. L. C. składając odwołanie od zaskarżonej decyzji z 05.05.2014r. i żądając przyznania mu prawa do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową, chce tak naprawdę wzruszenia prawomocnego wyroku z 13.03.2014r., w którym Sąd przesądził, że prawo do renty wojskowej w związku ze służbą wojskową mu nie przysługuje. Stąd odwołanie od zaskarżonej decyzji w oparciu o treść cyt. wyżej art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. należało odrzucić.

Na marginesie wskazać też należy, że zgodnie z ugruntowanym i jednolitym orzecznictwem Sądu Najwyższego, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych przedmiot rozpoznania sprawy przez sąd wyznacza decyzja organu rentowego, od której wniesiono odwołanie (vide postanowienie Sądu Najwyższego z 20.01.2010r., sygn. akt. II UZ 49/09, LEX 583831). Przedmiotem niniejszej sprawy mogła więc być jedynie ocena formalnej poprawności i merytorycznej zasadności decyzji organu rentowego z 05.05.2014r., a ta nie dotyczyła oceny uprawnień L. C. do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową. Kwestia zasadności żądania odsetek od wyrównania renty określonej w decyzji z 05.05.2014r. była natomiast przedmiotem rozpoznania Sądu w sprawie o sygn. III U 680/14, gdzie Sąd Okręgowy w Ostrołęce wyrokiem z dnia 09.10.2014r. oddalił odwołanie L. C..

.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.