Środa 16 stycznia 2019 Wydanie nr 3978
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2014-03-11
Data orzeczenia:
11 marca 2014
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
11 marca 2014
Sygnatura:
II Cz 1443/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Ryszard Małecki
Sędziowie:
Anna Kulczewska – Garcia
Danuta Silska
Hasła tematyczne:
Skarga Na Czynności Komornika
Podstawa prawna:
art. 7673kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

POSTANOWIENIE

Dnia 11 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział II Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Ryszard Małecki

Sędziowie: SO Danuta Silska (spr.)

SO Anna Kulczewska – Garcia

po rozpoznaniu w dniu 11 marca Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie ze skargi dłużnika (...) sp. z o.o. w L.

na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Z. B. W.w sprawie egzekucyjnej Km (...)z wniosku wierzyciela W. R.o świadczenie pieniężne

na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego w Pile z dnia 16 maja 2013 r.

sygn. akt VII Co 869/13

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Pile Zamiejscowemu Wydziałowi VII Cywilnemu z siedzibą w Złotowie do dalszego prowadzenia.

/-/ Danuta Silska/-/ Ryszard Małecki/-/ Anna Kulczewska – Garcia

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w punkcie 1. odrzucił skargę dłużnika (...) sp. z o.o.w L.z dnia 12 kwietnia 2013 r. na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Z. B. W.w sprawie egzekucyjnej Km (...)w postaci wszczęcia egzekucji z nieruchomości, a w punkcie 2. zwrócił dłużnikowi kwotę 100 zł uiszczoną tytułem opłaty od skargi. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zarządzeniem doręczonym w dniu 23 kwietnia 2013 r. dłużnik został wezwany do uzupełnienia braków skargi poprzez jej podpisanie przez osobę uprawnioną do reprezentowania go oraz do wykazania tego umocowania odpisem z KRS, a także do uiszczenia opłaty w kwocie 100 zł, w terminie tygodniowym, pod rygorem jej odrzucenia. W zakreślonym terminie skarżący uiścił opłatę, ale nie uzupełnił pozostałych braków formalnych skargi. Z uwagi na powyższe Sąd Rejonowy odrzucił skargę. Nadto Sąd wskazał, iż nie znalazł podstaw do podjęcia z urzędu czynności w trybie art. 759 § 2 k.p.c.

Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł dłużnik, domagając się jego uchylenia i rozpoznania skargi. W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 30 kwietnia 2013 r. uzupełnił braki formalne skargi, na dowód czego załączył do zażalenia potwierdzenie nadania uzupełnienia braków formalnych skargi listem poleconym. Skarżący wskazał, iż w kopercie znajdowały się wszystkie dokumenty czyniące zadość wezwaniu do uzupełnienia braków.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się uzasadnione.

Zgodnie z art. 767 3 k.p.c. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie, chyba że uzna, iż zachodzą podstawy do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2. Na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi służy zażalenie.

W niniejszej sprawie zarządzeniem z dnia 17 kwietnia 2013 r. dłużnik został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie opłaty w wysokości 100 zł, podpisanie skargi przez osobę uprawnioną do reprezentowania dłużnika i do wykazania tego umocowania odpisem z KRS oraz złożenia załącznika nr 2 w trzech egzemplarzach i odpisu skargi, w terminie tygodniowym, pod rygorem jej odrzucenia (k. 1). Zarządzenie to zostało doręczone dłużnikowi w dniu 23 kwietnia 2013 r. (k. 5v.). Skarżący w terminie uiścił opłatę od skargi (k. 1). Natomiast do zażalenia skarżący dołączył kserokopię potwierdzenia nadania w dniu 30 kwietnia 2013 r. korespondencji na adres Sądu Rejonowego w Pile Zamiejscowego Wydziału VII Cywilnego w Złotowie (k. 12) wskazując, iż korespondencja ta zawierała uzupełnienie wszystkich braków formalnych skargi. Wobec powyższego Sąd Rejonowy winien był ustalić gdzie znajduje się przesyłka o numerze podanym na potwierdzeniu nadania, w szczególności czy została ona dostarczona do Sądu Rejonowego w Pile, a jeżeli tak to czy zawierała uzupełnienie braków skargi wniesionej w niniejszej sprawie. Brak zbadania powyższej kwestii spowodował, iż odrzucenie skargi dłużnika na czynności Komornika Sądowego było przedwczesne.

Mając na względzie powyższe Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

W dalszym toku postępowania Sąd Rejonowy powinien ustalić gdzie znajduje się przesyłka o numerze podanym na potwierdzeniu nadania (k. 12), a następnie stwierdzić, czy przesyłka ta zawierała uzupełnienie braków skargi wniesionej w niniejszej sprawie.

/-/ Danuta Silska/-/ Ryszard Małecki/-/ Anna Kulczewska – Garcia

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.