Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2013-04-22
Data orzeczenia:
22 kwietnia 2013
Data publikacji:
14 września 2018
Data uprawomocnienia:
22 kwietnia 2013
Sygnatura:
II Cz 291/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Anatol Gul
Sędziowie:
Aleksandra Żurawska
Piotr Rajczakowski
Hasła tematyczne:
Skarga Na Czynności Komornika
Podstawa prawna:
art. 767 i in. kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 291/13

POSTANOWIENIE

Dnia 22 kwietnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anatol Gul

Sędziowie: SO Aleksandra Żurawska

SO Piotr Rajczakowski

po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2013 r. w Świdnicy na posiedzeniu niejawnym zażalenia T. H. na postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. akt I Co 3393/12, w sprawie ze skargi T. H. na czynności Komornika przy Sądzie Rejonowymw W. W. W., w sprawie egzekucyjnej KM 3261/12, z wniosku wierzyciela K. B. z udziałem dłużniczki I. H. (1)

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 20 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy odrzucił skargę T. H. na czynności komornika. Powołując przepis art. 767 § 4 kpc, Sąd wskazał, że T. H. wniósł skargę z przekroczeniem przewidzianego w tym przepisie terminu tygodniowego od daty doręczenia mu zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego dłużniczki. Skoro bowiem skarżący otrzymał to zawiadomienie w dniu3 października 2012r., a skargę wniósł w dniu 26 października 2012 r., to wobec upływu terminu do jej złożenia w dniu 10 października 2012r., na podstawie przepisu art. 767 3 kpc, jako spóźniona, podlegała ona odrzuceniu.

W zażaleniu na powyższe postanowienie T. H. podniósł, że Komornik, zajął rachunek bankowy I. H. (1) oraz T. H. i przeprowadził z tego konta egzekucję, mimo że posiada tytuł egzekucyjny skierowany przeciwko I. H. (2). Zdaniem skarżącego, skoro Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne bez tytułu egzekucyjnego, to skarga na jego czynności może zostać wniesiona w każdym czasie.

Sąd Okręgowy zważył. Zażalenie podlegało oddaleniu, gdyż nie podważyło ono w żaden sposób stanowiska Sądu Rejonowego i uzasadniającej je argumentacji, które Sąd Okręgowy w całości podziela. Należało zgodzić się z Sądem pierwszej instancji, że złożona przez T. H. skarga na czynności komornika została wniesiona z przekroczeniem terminu tygodniowego przewidzianego w art. 767 § 4 kpc. Skoro bowiem zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego dłużniczki I. H. (2) (obecnie H. – k. 26 akt egzekucyjnych) otrzymał on w dniu 3 października 2012 r. (k. 16 akt egzekucyjnych), a skargę wniósł w dniu 26 października 2012r., to uchybił on powyższemu terminowi, co musiało skutkować, na podstawie powołanego w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia art. 767 ( 3) k.p.c., odrzuceniem skargi. Wbrew przy tym twierdzeniom skarżącego, termin oznaczony w przepisie art. 767 § 4 kpc obowiązywał go niezależnie od przyczyn zaskarżenia przedmiotowej czynności egzekucyjnej i o terminie tym, jak i sposobie wniesienia skargi, został on należycie pouczony w zawiadomieniu o zajęciu rachunku bankowego dłużnika. Brak natomiast było podstaw, również wbrew stanowisku skarżącego, do uznania, w myśl art. 767 ( 3) k.p.c., że zachodzą podstawy do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2, skoro podlegający egzekucji tytuł wykonawczy dotyczy dłużniczki, tyle że wystawiony został na jej poprzednie, przed zmianą (w związku z zawarciem związku małżeńskiego ze skarżącym), nazwisko z „H.” na „H.”, co wynika z oświadczenia dłużniczki na karcie 26 akt egzekucyjnych.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy, na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc i art. 13 § 2 kpc, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.