Niedziela 15 września 2019 Wydanie nr 4220
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-11-12
Data orzeczenia:
12 listopada 2013
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
12 listopada 2013
Sygnatura:
II Cz 608/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Bogumił Goraj
Sędziowie:
Aurelia Pietrzak
Irena Dobosiewicz
Hasła tematyczne:
Skarga Na Czynności Komornika
Podstawa prawna:
art. 767 § 3 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 608/13

POSTANOWIENIE

Dnia 12 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Bogumił Goraj

SO Irena Dobosiewicz /spr./

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2013 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela (...) Towarzystwa (...) Oddział w

B.

przeciwko dłużniczce A. K.

ze skargi dłużniczki na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w

I. A. Z. tj . punktu 3 i 4 postanowienia z dnia 9 stycznia 2013 r. w

sprawie KM 4044/11

na skutek zażalenia dłużniczki na postanowienie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 12

marca 2013r sygn. akt I Co 220/13

postanawia :

uchylić zaskarżone postanowienie.

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn. akt. II Cz 608/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 12 marca 2013r. Sąd Okręgowy odrzucił skargę A. K.. Wskazał Sąd Rejonowy, że dłużniczka została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi przez nadesłanie 2 odpisów skargi, podanie – w 3 egzemplarzach, co zarzuca postanowieniu Komornika z dnia 9 stycznia 2013r., przedłożenie w trzech egzemplarzach tego postanowienia i wskazanie, czy żąda zmiany postanowienia bądź jego uchylenia i dlaczego – w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia. Tymczasem skarżąca w zakreślonym terminie nie przedłożyła postanowienia w trzech egzemplarzach tylko w jednym oraz nie wskazała, czy żąda zmiany bądź uchylenia tego postanowieniem i dlaczego. Jako podstawę odrzucenia wskazał Sąd Rejonowy przepis art. 767 3 kpc.

Dłużniczka domagała się uchylenia postanowienia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, nie godząc się ze stanowiskiem Sądu Rejonowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jako zasadne skutkowało uchyleniem zaskarżonego postanowienia.

Przepis art. 767§3 kpc stanowi, że skarga na czynności komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

W ocenie Sądu Okręgowego stanowisko Sądu Rejonowego skutkujące odrzuceniem skargi jest błędne.

W wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych skargi Sąd Rejonowy wskazuje prawidłowo na nadesłanie dwóch odpisów skargi, nadto domaga się podania na piśmie w trzech egzemplarzach od skarżącej, aby wskazała, co zarzuca postanowieniu z dnia 9 stycznia 2013r. i jego przedłożenia oraz podania, czy żąda skarżąca zmiany i w jakim zakresie czy uchylenia i dlaczego.

Skarżąca niewątpliwie nadesłała dwa odpisy skargi, nadesłała też żądane postanowienie.

W tym miejscu Sąd Okręgowy sprzeciwia się stanowisku Sądu Rejonowego, iż brak postanowienia komornika, którą to czynność skarży dłużniczka, jest brakiem formalnym. Takie postanowienie otrzymał bowiem niewątpliwie wierzyciel, i dłużnicy, gdyż obowiązkiem Komornika jest doręczenie postanowień stronom postępowania egzekucyjnego.

Wobec tego żądanie od skarżącej postanowienie nie było zasadne.

Na marginesie tylko wskazać należy, że Sąd Rejonowy żądał jednego egzemplarza postanowienia Komornika /tak treść wezwania – k.5 akt/, a treść zaskarżonego postanowienia wskazuje błędnie na 3 egzemplarze, do dołączenia których w takiej ilości dłużniczki nie wzywano.

Tym samym ta przyczyna odrzucenia nie była zasadna.

Tak samo nie może się ostać twierdzenie Sądu Rejonowego, że dłużniczka nie wskazała, czy domaga się zmiany postanowienia i w jakim zakresie, czy jego uchylenia i dlaczego.

Analiza treści skargi dłużniczki jednoznacznie wskazuje, że nie zgadza się ona z punktem 3 i 4 postanowienia Komornika, albowiem nie istniały w dacie jego wydania jakiekolwiek zobowiązania dłużniczki wobec wierzyciela.

Wobec tak sformułowanych zarzutów rzeczą Sądu Rejonowego było zażądanie od Komornika akt sprawy egzekucyjnej i merytoryczne rozpoznanie wniesionej skargi.

W konsekwencji Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone postanowienie na mocy art. 386§1 kpc w zw. z art. 397§2 kpc i art. 13§2 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.