Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-11-12
Data orzeczenia:
12 listopada 2013
Data publikacji:
15 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
12 listopada 2013
Sygnatura:
II Cz 677/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Bogumił Goraj
Sędziowie:
Aurelia Pietrzak
Wojciech Borodziuk
Hasła tematyczne:
Skarga Na Czynności Komornika
Podstawa prawna:
art. 7673 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 677/13

POSTANOWIENIE

Dnia 12 listopada 2013 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Bogumił Goraj

Sędziowie - SO Aurelia Pietrzak

SO Wojciech Borodziuk ( spr. )

po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2013 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela: Skarbu Państwa – Aresztu Śledczego w B.

przeciwko dłużnikowi: W. M.

o: egzekucję świadczenia pieniężnego

w przedmiocie skargi dłużnika na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy – E. K. w sprawie KM 1014/13, zajęcie wierzytelności

na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2013 r., sygn. akt XII Co 5502/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt II Cz 677/13

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie egzekucyjnej z wniosku Skarbu Państwa – Aresztu Śledczego w B. przeciwko W. M. o egzekucję świadczenia pieniężnego, sygn. XII Co 5502/13 w przedmiocie skargi na czynność Komornika – odrzucił skargę dłużnika

W uzasadnieniu Sad wskazał, że dłużnik złożył skargę na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy – E. K. w sprawie KM 1014/13 – zajęcie wierzytelności.

Zarządzeniem Przewodniczącego, doręczonym dnia 13 czerwca 2013 roku, dłużnik został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez: dołączenie dodatkowego odpisu skargi w 1 egzemplarzu, wskazanie osoby wierzyciela i jego adresu oraz uiszczenie 100 zł tytułem opłaty od skargi w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

W dalszej kolejności Sąd Rejonowy zważył, że zgodnie z art. 767 3 k.p.c., jeżeli skargę wniesiono po terminie, albo nie uzupełniono jej braków w terminie, Sąd odrzuca skargę, chyba, że uzna, iż zachodzi podstawa do podjęcia czynności na podstawie art. 759 §2 k.p.c.

Sąd Rejonowy stwierdził, że dłużnik w zakreślonym terminie , tj. do dnia 20 czerwca 2013 roku nie wykonał w całości zarządzenia, tj. nie nadesłał odpisu skargi. Zgodnie z art. 128 k.p.c. do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a w rozpoznawanej sprawie dłużnik powinien dołączyć dwa odpisy skargi, jeden dla wierzyciela a drugi dla komornika.

W konsekwencji Sąd Rejonowy na podstawie art. 767 3 k.p.c., przy braku .podstaw do podjęcia czynności z urzędu, skargę dłużnika odrzucił.

Postanowienie Sądu Rejonowego zaskarżył zażaleniem dłużnik, wnosząc o jego uchylenie i rozpoznanie skargi. W uzasadnieniu podnosił, że pismem z dnia 18.6.2013 roku uzupełnił braki formalne skargi poprzez przesłanie odpisu skargi, wskazał wierzyciela oraz złożył wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych. Jednocześnie podnosił, że jeżeli w przesyłce czegoś brakowało, to nie jest to jego wina, gdyż często zdarza się, że służba więzienna usuwa dokumenty z korespondencji urzędowej, dlatego wnosił o uwzględnienie zażalenia i danie mu szansy, aby jeszcze raz mógł przesłać brakujące dokumenty, bo to nie jest jego wina, że coś zaginęło.

Wierzyciel nie zajął stanowiska w przedmiocie zażalenia dłużnika.

S ą d O k r ę g o w y z w a ż y ł, c o n a s t ę p u j e :

Zażalenie dłużnika nie jest zasadne. Przystępując do rozpoznania zażalenia Sąd Okręgowy zwraca uwagę, że zgodnie z art. 767 3 k.p.c., jeżeli skargę wniesiono po terminie, albo nie uzupełniono jej braków w terminie, Sąd odrzuca skargę, chyba, że uzna, iż zachodzi podstawa do podjęcia czynności na podstawie art. 759 §2 k.p.c.

Z akt sprawy wynika, że dłużnik wniósł skargę na czynność Komornika Sądowego, a następnie zarządzeniem Przewodniczącego został wezwany do uzupełnienia jej braków w terminie tygodniowym, w tym do nadesłania odpisu skargi, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ponieważ dłużnik nie nadesłał odpisu skargi, dlatego zgodnie z art. 767 3 k.p.c. Sąd Rejonowy prawidłowo odrzucił skargę. Brak jest dowodu, że z przesyłki dłużnika w Areszcie Śledczym została usunięta jej część, tj. odpis skargi, a reszta została przesłana.

W konsekwencji Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 §2 k.p.c. w zw. z art. 13 §2 k.p.c. oddalił zażalenie dłużnika jako niezasadne.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.