Sobota 21 lipca 2018 Wydanie nr 3799
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2013-02-11
Data orzeczenia:
11 lutego 2013
Data publikacji:
7 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
11 lutego 2013
Sygnatura:
II Cz 84/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Anatol Gul
Sędziowie:
Aleksandra Żurawska
Grażyna Kobus
Hasła tematyczne:
Skarga Na Czynności Komornika
Podstawa prawna:
art. 767/3 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 84/13

POSTANOWIENIE

Dnia, 11 lutego 2013 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anatol Gul

Sędziowie: SO Aleksandra Żurawska

SO Grażyna Kobus

po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2013 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia dłużnika W. L.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku

z dnia 8 października 2012 r. , sygn. akt I Co 3265/12

odrzucające jego skargę na czynność Komornika Sądowego przy tym Sądzie B. S. - postanowienie tego Komornika z dnia 14 sierpnia 2012 r.,

wydane w postępowaniu egzekucyjnym – KMP 78/05

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku odrzucił skargę dłużnika W. L. na czynność Komornika Sądowego B. S., t.j. na postanowienie Komornika z dnia 14 sierpnia 2012 r., jako spóźnioną ( art. 767 3 kpc ), gdyż odpis tego postanowienia doręczono dłużnikowi - wraz z pouczeniem - w dniu 21 sierpnia 2012 r., podczas gdy skargę na tę czynność Komornika złożył dłużnik dopiero w dniu 25 września 2012 r., a więc już po upływie tygodniowego terminu.

W zażaleniu dłużnik podniósł, że w postanowieniu Komornika z dnia 14 sierpnia 2012 r. nie było wzmianki o żądaniu A. M. w wysokości 4430,38 Euro tytułem alimentów za okres od 1996 r. do 2011r., dlatego też udał się do kancelarii komorniczej, aby ustalić o co chodzi. Ponieważ pracownicy kancelarii nie potrafili mu udzielić informacji, umówił się na spotkanie z Komornikiem, do którego to spotkania doszło w dniu 25 września 2012 r. Wtedy też Komornik przyznał, że dłużnik należne alimenty ( zarówno zaległe, jak i bieżące ) uregulował, ale stwierdził, że on nie może nic zrobić i polecił, aby dłużnik złożył skargę do sądu.

Z uwagi na powyższe wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Zażalenie nie podlega uwzględnieniu.

Stosownie do treści art. 767 § 4 kpc skargę na czynności komornika wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności, przy czym w myśl art. 767 3 kpc, jeżeli skargę wniesiono po terminie, sąd odrzuca skargę, chyba że uzna, iż zachodzi podstawa do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2 kpc.

Skoro dłużnik złożył skargę na postanowienie Komornika Sądowego z dnia 14 sierpnia 2012 r., ( którym podjęto zawieszone postępowanie egzekucyjne), w dniu 25 września 2012 r., nastąpiło to już po upływie wymaganego terminu i Sąd Rejonowy, niezależnie od przyczyn, dla których dłużnik opóźnił się z wniesieniem skargi, musiał tę skargę odrzucić.

Należy jednak zauważyć, że skarga dłużnika na czynność Komornika Sądowego z dnia 5 września 2012 r. została wyłączona do odrębnego rozpoznania w sprawie I Co3585/12, natomiast z uwagi na przedmiot skargi w rozpoznawanej sprawie nie zachodziła podstawa do podjęcia czynności przez Sąd Rejonowy z urzędu.

Z powyższych względów, stosownie do treści art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 zd.1 kpc i art. 13 § 2 kpc, orzeczono, jak na wstępie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.