Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-12-09
Data orzeczenia:
9 grudnia 2013
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
9 grudnia 2013
Sygnatura:
II Cz 895/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Bogumił Goraj
Sędziowie:
Aurelia Pietrzak
Wojciech Borodziuk
Hasła tematyczne:
Skarga Na Czynności Komornika
Podstawa prawna:
art 767 ze zn.3 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 895/13

POSTANOWIENIE

Dnia 09 grudnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Bogumił Goraj

Sędziowie - SO Aurelia Pietrzak

SO Wojciech Borodziuk ( spr. )

po rozpoznaniu w dniu 09 grudnia 2013 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela: (...) w W. Oddziału Okręgowego w K.

przeciwko dłużnikowi: M. L.

o: egzekucję świadczenia pieniężnego

w przedmiocie skargi wierzyciela na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu – K. P. w sprawie KMP 109/01 – postanowienie z dnia 29 lipca 2013 roku o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z udziałów

na skutek zażalenia wierzyciela na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 16 września 2013 r., sygn. akt XII Co 9160/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt II Cz 895/13

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 16 września 2013 roku w sprawie egzekucyjnej z wniosku (...) w W. – Oddziału w K. przeciwko M. L. o egzekucję świadczenia pieniężnego, sygn. XII Co 9160/13 w przedmiocie skargi na czynność Komornika – odrzucił skargę wierzyciela.

W uzasadnieniu Sad wskazał, że wierzyciel w dniu 07 sierpnia 2013 roku złożył skargę na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu w sprawie KMP 109/01 – postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z udziałów.

Przystępując do rozpoznania skargi Sąd Rejonowy w pierwszej kolejności zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 767§4 k.p.c. skargę wnosi się do Sądu, w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność Komornika naruszone bądź zagrożone, była obecna przy czynności lub była o jej terminie powiadomiona, w innych przypadkach od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność Komornika naruszone bądź zagrożone, a braku zawiadomienia, od dnia , w którym czynność powinna być dokonana.

Jednocześnie Sąd wskazał, że skuteczne wniesienie skargi do Sądu warunkuje jej złożenie w Sądzie właściwym miejscowo, bowiem w myśl art. 767 §1 zd. 3 i 4 k.p.c., do rozpoznania skargi na czynność komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji wybrany został komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy, według ogólnych zasad, co oznacza, iż skargę co do zasady rozpoznaje Sąd miejsca zamieszkania dłużnika.

Uwzględniając powyższe Sąd Rejonowy stwierdził, że z treści skargi wynika, iż wierzyciel powziął informację o kwestionowanej czynności Komornika najpóźniej w dniu 5 sierpnia 2013 roku, gdyż tak datowana jest skarga, wobec czego termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 12 sierpnia 2013 roku. Wierzyciel przed tą datą złożył na poczcie przesyłkę ze skargą, ale skierował ją do Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Zarządzeniem z dnia 21 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Koszalinie przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Bydgoszczy, a przesyłka zawierająca skargę wraz z aktami sprawy nadana została w dniu 03 września 2013 roku. Tym samym wpływ skargi do Sądu właściwego do jej rozpoznania nastąpił już po upływie ustawowego terminu.

Sąd podkreślił, że nawet w przypadku błędnego pouczenia strony o sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia, okoliczność ta samodzielnie nie wpływa na bieg terminu zakreślonego celem zaskarżenia, a jedynie może stanowić okoliczność uzasadniającą wniosek strony o przywrócenie terminu dla wniesienia środka zaskarżenia (Uchwała S.N. z dnia 22.11.2011 roku, sygn.. III CZP 38/11. OSNC 2012/5/56)

W konsekwencji Sąd Rejonowy odrzucił skargę, jako spóźnioną. (art. 767 3 k.p.c.)

Postanowienie Sądu Rejonowego zaskarżył zażaleniem wierzyciel, zarzucając niewłaściwe zastosowanie art. 767 k.p.c. oraz art. 759 §2 k.p.c. w zw. z art. 767 3 k.p.c. Z powołaniem na powyższe wnosił o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy do rozpoznania Sądowi pierwszej instancji.

Dłużnik za zajął stanowiska w przedmiocie zażalenia.

S ą d O k r ę g o w y z w a ż y ł, c o n a s t ę p u j e :

Zażalenie wierzyciela nie jest zasadne. Przystępując do rozpoznania zażalenia Sąd Okręgowy zwraca uwagę, że zgodnie z art. 767 3 k.p.c., jeżeli skargę wniesiono po terminie, albo nie uzupełniono jej braków w terminie, Sąd odrzuca skargę, chyba, że uzna, iż zachodzi podstawa do podjęcia czynności na podstawie art. 759 §2 k.p.c.

Z akt sprawy wynika, że wierzyciel dokonał wyboru Komornika Sądowego do prowadzenia postępowania egzekucyjnego poza właściwością ogólną dłużnika, który zamieszkuje w B..

Uwzględniając powyższe Sąd Rejonowy prawidłowo ocenił, że jeżeli do prowadzenia egzekucji wybrany został komornik poza właściwością ogólną dłużnika, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy, według ogólnych zasad, co oznacza, iż skargę co do zasady rozpoznaje Sąd miejsca zamieszkania dłużnika.( art. 767 §1 zd. 3 i 4 k.p.c.).

Skarga na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu, który prowadzi postępowanie egzekucyjne, podlega zatem rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy i do tego Sądu skarga powinna być wniesiona w terminie określonym w art. 767 §4 k.p.c.

Wierzyciel w zażaleniu nie kwestionuje ustalenia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, że skarga do Sądu w Bydgoszczy nie została wniesiona w terminie określonym w art. 767 §4 k.p.c., wskazując na fakt błędnego pouczenia w zaskarżonym postanowieniu Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie.

Odnosząc się do powyższego zarzutu, Sąd Okręgowy wskazuje za Sądem Rejonowym na stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 listopada 2011 roku, sygn. III CZP 38/11 (publ. OSNC 2012/5/56), że błędne pouczenie o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia, a może stanowić uzasadnienie wniosku o przywrócenia terminu do wniesienia środka zaskarżenia.

W konsekwencji Sąd Okręgowy podziela prawidłowe zastosowanie przez Sąd Rejonowy art. 767 3 k.p.c. i odrzucenie skargi, jako wniesionej po terminie.

Jednocześnie wierzyciel w zażaleniu nie wskazał okoliczności, które by uzasadniały podjęcie przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy czynności w trybie art. 759 §2 k.p.c.

W konsekwencji Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 §2 k.p.c. w zw. z art. 13 §2 k.p.c. oddalił zażalenie wierzyciela, jako niezasadne.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.