Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-02-28
Data orzeczenia:
28 lutego 2013
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Sygnatura:
I S 39/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Krzysztof Nowaczyński
Sędziowie:
Arkadiusz Kuta
Dorota Zientara
Hasła tematyczne:
Skarga Na Naruszenie Prawa Strony Do Rozpoznania Sprawy W Postępowaniu Sądowym Bez Nieuzasadnionej Zwłoki
Podstawa prawna:
art. 12 ust. 1 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
(Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843)

Sygn. akt I S 39/12

POSTANOWIENIE

Dnia 28 lutego 2013 roku

Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Nowaczyński

Sędziowie: SO Arkadiusz Kuta

SO Dorota Zientara (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2013 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi J. J.

na naruszenie prawa do rozpoznania bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy

z wniosku J. J. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu

prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Elblągu pod sygn. akt (...)

postanawia:

oddalić skargę.

UZASADNIENIE

Skarżący J. J. w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, domagał się stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie z jego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. W ocenie skarżącego okolicznością uzasadniającą żądanie była bezczynność Sądu Rejonowego w Elblągu, polegająca na opieszałym i wadliwym rozpoznaniu jego wniosku w okresie od 15 kwietnia 2012 r. do 8 listopada 2012 r., skutkująca poniesieniem przez skarżącego strat finansowych i zdrowotnych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Skarga na uwzględnienie nie zasługiwała.

Składającego skargę na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki obarcza ciężar dowodu, że prawo to zostało naruszone na skutek działania lub bezczynności sądu (art. 1 ust. 1 ustawy z 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dziennik Ustaw numer 179, pozycja 1843 ze zm.). Skarżący ciężarowi temu nie sprostał.

Oceniając zasadność skargi na przewlekłość, ocenić należy przede wszystkim terminowość i prawidłowość czynności podejmowanych przez organ je prowadzący uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania (art. 2 ust. 2 ustawy).

Skarżący złożył wniosek inicjujący postępowanie w sprawie I Co 1865/12 w toku sprawy I Co 593/12. We wniosku tym domagał się sporządzenia i doręczenia odpisów dokumentów z akt sprawy oraz zwolnienia od kosztów sądowych w tym zakresie, ponadto wnosił o zwolnienie od kosztów i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wniosek ten wpłynął w marcu 2012 r., zaś w dniu 4 września 2012 r., po wcześniejszym wezwaniu do usunięcia braków formalnych, został wyłączony do odrębnego rozpoznania i zarejestrowany pod sygnaturą I Co 1865/12. Po stwierdzeniu, że skarżący inicjuje kolejne postepowanie o zwolnienie od koszów i ustanowienie pełnomocnika z urzędu ponownie wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych wniosku.

Postanowieniem z dnia 23 października 2012 r. Sąd Rejonowy w Elblągu zwolnił skarżącego od kosztów sądowych w zakresie wydania odpisów dokumentów i oddalił wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W dniu 8 listopada 2012 r. wpłynęło zażalenie J. J. od tego orzeczenia oraz kolejny wniosek o doręczenie odpisów wszystkich dokumentów z akt sprawy, zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Postanowieniem z dnia 16 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Elblągu odrzucił ponowny wniosek skarżącego z dnia 8 listopada 2012 r. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Postanowieniem z dnia 22 listopada 2012 r. Sąd Okręgowy w Elblągu oddalił zażalenie J. J. od rozstrzygnięcia zawartego w pkt 2 postanowienia Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 23 października 2012 r. w przedmiocie odmowy ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

Opisany wyżej przebieg postępowania wskazuje na bezpodstawność zarzutu przewlekłości w toku postępowania w sprawie I Co 1865/12.

Zauważyć należy, że pismo skarżącego inicjujące postępowanie w sprawie I Co 1865/12 obarczone było brakami formalnymi, złożono je w innej sprawie jako jeden z wielu wniosków o zwolnienie od koszów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Ewentualne rozważania na temat przewlekłości mogłyby odnosić się do sprawy I Co 593/12, jednak skarga tej sprawy nie dotyczy. W sprawie I Co 1865/12 Sąd Rejonowy w Elblągu czynności podejmował systematycznie, były one adekwatne do aktualnego stanu postępowania.

Jak już wskazano wyżej, oceniając zasadność skargi na przewlekłość, należy uwzględnić m. in. znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzyganych w sprawie zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania. Analiza skargi pod tym kątem przekonuje dodatkowo o jej niezasadności. Nie sposób przypisać szczególnego znaczenia wnioskowi o ustanowienie pełnomocnika w sprawie o wydanie odpisów dokumentów. Podkreślić należy, że skarżący we wszystkich sprawach inicjowanych przez siebie, po uzyskaniu zwolnienia od koszów sądowych, domaga się wydawania odpisów wszystkich dokumentów oprócz kopert i zpo, wnioski skarżącego są uwzględniane. Skarżący osiąga zatem oczekiwany wynik bez wsparcia fachowego pełnomocnika.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej ustawy, należało orzec jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.