Poniedziałek 23 lipca 2018 Wydanie nr 3801
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2016-05-30
Data orzeczenia:
30 maja 2016
Data publikacji:
13 października 2017
Data uprawomocnienia:
30 maja 2016
Sygnatura:
II S 15/16
Sąd:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Witold Franckiewicz
Sędziowie:
Bogusław Tocicki
Stanisław Rączkowski
Protokolant:
Anna Turek
Hasła tematyczne:
Skarga Na Przewlekłość
Podstawa prawna:
Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
(Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843)

Sygn. akt II S 30/15

Sygn. sprostowano

postanowieniem z dnia 6/06/16r.

Dnia 30 maja 2016 r.

POSTANOWIENIE

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Witold Franckiewicz

Sędziowie: SA Bogusław Tocicki

SA Stanisław Rączkowski/spr./

Protokolant: Anna Turek

po rozpoznaniu w sprawie G. P.

skargi wniesionej przez G. P. z dnia 5 kwietnia 2016r. w przedmiocie naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki , w sprawie V Kow 194/16/wz Sądu Okręgowego we Wrocławiu

p o s t a n a w i a

oddalić skargę

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2016 r. do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wpłynęła skarga G. P. w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki(Dz. U. 179.1843. z dnia 16 sierpnia 2004 r. z póżn. zm.). Skarżący wskazał, że w styczniu 2016 r. skierował do Sądu Okręgowego we Wrocławiu wniosek o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. W uzasadnieniu skargi jej autor podał, że sprawa, mimo iż nie jest skomplikowana, nie została rozpoznana. Uznając, że w sprawie zachodzi przewlekłość postępowania skarżący domagał się:

1.stwierdzenia przewlekłości postępowania,

2. zlecenia sądowi rozpoznającemu wniosek aby rozpoznał sprawę w terminie miesięca od złożenia skargi,

3. przyznania od Skarbu Państwa sumy pieniężnej w kwocie 5 000 zł.

4. zasądzenia od Skarbu Państwa kosztów postępowania.

Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie.

Sąd Apelacyjny zważył:

Skarga jest bezzasadna w stopniu oczywistym. Stąd też zgodnie z art. 12 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy podlega oddaleniu.

Dokonując oceny skargi dotyczącej przewlekłości postępowania, w tym wypadku sądowego, sąd kieruje się przesłankami wskazanymi w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki/ Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z póżn. zm./. W myśl tego przepisu dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd, uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

Sposób procedowania w przedmiotowej sprawie jest prawidłowy w zakresie terminowości i prawidłowości podejmowanych przez sąd czynności.

Analiza akt V Kow 194/16/wz Sądu Okręgowego we Wrocławiu wskazuje, iż wniosek skazanego o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności wpłynął do tego sądu 20 stycznia 2016 r. W tym też dniu sprawa została zarejestrowana, wydano niezbędne zarządzenia oraz wykonano te zarządzenia. Celem tych zarządzeń było zebranie materiałów, które pozwoliłyby sądowi na ocenę czy zostały spełnione warunki formalne wskazane w art. 78k.k. oraz przesłanki materialno-prawne wskazane w art. 77§1k.k. pozwalające na merytoryczne rozpoznanie złożonego wniosku.

W dniu 26 lutego 2016 r. do Sądu Okręgowego we Wrocławiu wpłynęła opinia dotycząca skazanego, a wydana przez Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w W.. W tym też dniu Sąd Okręgowy wydał postanowienie o zwolnieniu skazanego od opłaty od wniosku.

Termin posiedzenia wyznaczono na 11 kwietnia 2016 r. W tym dniu sąd wydał postanowienie o odmowie udzielenia warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności przez G. P.. Skazany brał udział w posiedzeniu i został pouczony o zażaleniu na postanowienie. W dniu 12 kwietnia 2016 r. skazany złożył zażalenie. Sąd pierwszej instancji przyjął wniesione zażalenie i przekazał je do rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu.

Analiza wskazanych wyżej czynności pozwala na ocenę, iż czynności w sprawie były wykonywane bezzwłocznie. Taka ocena nakazywała oddalenie skargi.

SSA Witold Franckiewicz

SSA Stanisław Rączkowski SSA Bogusław Tocicki

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.