Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-09-16
Data orzeczenia:
16 września 2014
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
16 września 2014
Sygnatura:
III S 172/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Danuta Pacześniowska
Sędziowie:
Tomasz Tatarczyk
Krystyna Hadryś
Hasła tematyczne:
Skarga Na Przewlekłość
Podstawa prawna:
art. 8 ust. 2 ustawy z 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
(Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843)

Sygn. akt III S 172/14

POSTANOWIENIE

Dnia 16 września 2014r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Danuta Pacześniowska (spr.)

Sędziowie SO Tomasz Tatarczyk

SO Krystyna Hadryś

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 września 2014r.

skargi J. J.

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy

w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

w sprawie sygn. I Co 724/13 Sądu Rejonowego w Zabrzu

postanawia:

odrzucić skargę.

SO Krystyna Hadryś SSO Danuta Pacześniowska SSO Tomasz Tatarczyk

Sygn. akt III S 172/14

UZASADNIENIE

Skarżący J. J. wniósł 14 lutego 2014r. do Sądu Rejonowego w Zabrzu skargę na przewlekłość postępowania w sprawie sygn. I Co 724/13. Skarga została przekazana Sądowi Okręgowemu w Gliwicach 4 marca 2013r. Postępowanie w jej przedmiocie zostało w sposób merytoryczny prawomocnie zakończone 16 kwietnia 2014r.

W dniu 1 sierpnia 2014r. skarżący wniósł do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku kolejną skargę na przewlekłość postępowania w sprawie I Co 724/13 Sądu Rejonowego w Zabrzu.

Zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004r., Nr 179 poz. 1843 ze zm.) skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy, a w postępowaniu przygotowawczym, w którym stosowane jest tymczasowe aresztowanie, oraz w sprawie egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego - po upływie 6 miesięcy, od daty wydania przez sąd orzeczenia, o którym mowa w art. 12. Skarga złożona przed upływem wskazanych terminów nie może być merytorycznie rozpoznana i podlega odrzuceniu.

Należy również wskazać, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004r., Nr 179, poz. 1843 ze zm.) skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie.

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego z 12 maja 2005r., III SPP 76/05, zam. OSNP 2005/21/345, celem skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki jest przeciwdziałanie przewlekłości w czasie trwania postępowania. Dlatego dopuszczalne jest wniesienie skargi na przewlekłość postępowania przed sądem powszechnym jedynie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Skarga wniesiona po prawomocnym zakończeniu postępowania co do istoty sprawy jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu (postanowienie Sądu Najwyższego z 27 lipca 2005r., III SPP 127/05, zam. PiZS 2005/11/25).

Z akt sprawy sygn. I Co 724/13 Sądu Rejonowego w Zabrzu, którego skarga na przewlekłość postępowania dotyczy wynika, że postępowanie w tej sprawie zostało prawomocnie zakończone. W dniu 8 maja 2014r. Sąd Rejonowy w Zabrzu wydał postanowienie, którym utrzymał w mocy orzeczenie referendarza sądowego z 7 stycznia 2014r. Postanowienie to uprawomocniło się tego samego dnia wobec jego niezaskarżalności. Skarga na przewlekłość postępowania wniesiona została przez skarżącego w dniu 3 czerwca 2014r., a więc już po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie.

Z tych przyczyn, na podstawie wyżej przywołanych przepisów Sąd Okręgowy orzekł, jak w sentencji.

SO Krystyna Hadryś SSO Danuta Pacześniowska SSO Tomasz Tatarczyk

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.