Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-09-23
Data orzeczenia:
23 września 2014
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
23 września 2014
Sygnatura:
III S 183/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Danuta Pacześniowska
Sędziowie:
Gabriela Sobczyk
Marcin Rak
Hasła tematyczne:
Skarga Na Przewlekłość
Podstawa prawna:
art. 8 ust. 2 ustawy z 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
(Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843)

Sygn. akt III S 183/14

POSTANOWIENIE

Dnia 23 września 2014r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Danuta Pacześniowska (spr.)

Sędziowie SO Gabriela Sobczyk

SR (del.) Marcin Rak

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 września 2014r.

skargi J. W.

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy

w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

w sprawie I Co 2/14 Sądu Rejonowego w Gliwicach

postanawia:

odrzucić skargę.

SSR (del.) Marcin Rak SSO Danuta Pacześniowska SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III S 183/14

UZASADNIENIE

J. W. wniósł 16 września 2014r. do Sądu Rejonowego w Gliwicach skargę na przewlekłość postępowania w sprawie o sygn. akt I Co 2/14. Skarga została przekazana Sądowi Okręgowemu w Gliwicach 18 września 2014r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004r., nr 179, poz. 1843 ze zm.), skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 12 maja 2005r., III SPP 76/05, zam. OSNP 2005/21/345, celem skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki jest przeciwdziałanie przewlekłości w czasie trwania postępowania. Dlatego dopuszczalne jest wniesienie skargi na przewlekłość postępowania przed sądem powszechnym jedynie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Skarga wniesiona po prawomocnym zakończeniu postępowania co do istoty sprawy jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu (postanowienie Sądu Najwyższego z 27 lipca 2005r., III SPP 127/05, zam. PiZS 2005/11/25).

Z akt sprawy sygn. I Co 2/14 Sądu Rejonowego w Gliwicach, którego skarga na przewlekłość postępowania dotyczy, wynika że postępowanie w tej sprawie zostało prawomocnie zakończone. W dniu 11 kwietnia 2014r. referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Gliwicach wydał postanowienie o zwolnieniu powoda J. W. od kosztów sądowych w całości, oddalając jednocześnie wniosek powoda o ustanowienie dla niego pełnomocnika z urzędu. Wobec niewniesienia przez J. W. skargi na orzeczenie referendarza sądowego, postanowienie to uprawomocniło się 30 maja 2014r. Skarga na przewlekłość postępowania została wniesiona przez skarżącego w dniu 16 września 2014r., a więc już po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie.

Z tych przyczyn, na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z 17 czerwca 2004r. w związku z art. 397 § 2, 370 i 13 § 2 k.p.c., Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji.

SSR (del.) Marcin Rak SSO Danuta Pacześniowska SSO Gabriela Sobczyk

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.