Sobota 25 maja 2019 Wydanie nr 4107
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-07-05
Data orzeczenia:
5 lipca 2016
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
5 lipca 2016
Sygnatura:
III Ca 865/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Danuta Pacześniowska
Sędziowie:
Anna Hajda
Roman Troll
Hasła tematyczne:
Skarga O Wznowienie Postępowania
Podstawa prawna:
art. 410 § 1 k.p.c., 370 k.p.c., 373 k.p.c., 406 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt III Ca 865/16

POSTANOWIENIE

Dnia 5 lipca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Danuta Pacześniowska (spr.)

Sędziowie SO Anna Hajda

SO Roman Troll

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 lipca 2016 r.

sprawy z powództwa M. R.

przeciwko S. R.

o podwyższenie alimentów

na skutek skargi pozwanego

o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem

Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 16 lipca 2015r.

w sprawie o sygn. akt III Ca 660/15

postanawia:

odrzucić skargę.

SSO Roman Troll

SSO Danuta Pacześniowska

SSO Anna Hajda

Sygn. akt III Ca 865/16

UZASADNIENIE

Skarżący - S. R. - 15 stycznia 2016 roku wniósł skargę o wznowienie postępowania w sprawie sygn. III RC 371/14, jako jej podstawę, podając niezawiadomienie go o toczącej się w/w sprawie.

Na skutek apelacji wniesionej od wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu z 5 lutego 2015r. postępowanie w tej sprawie toczyło się przed Sądem Okręgowym w Gliwicach (sygn. akt III Ca 660/15). Wyrokiem z 16 lipca 2015r. apelację oddalono rozstrzygając równocześnie o kosztach postępowania odwoławczego oraz o wynagrodzeniu za pełnienie funkcji kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego w postępowaniu odwoławczym.

Postanowieniem z 9 lutego 2016r. dla skarżącego w niniejszej sprawie, ustanowiono pełnomocnika z urzędu, na którego Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczyła adwokat B. B..

Pełnomocnik skarżącego pismem z dnia 31 marca 2016r. jako podstawę skargi wskazał art. 401 pkt 2 k.p.c.

Postanowieniem z 1 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Zabrzu stwierdził swą niewłaściwością i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu w Gliwicach jako rzeczowo właściwemu.

Pełnomocnik skarżącego zarządzeniem doręczonym 7 czerwca 2016r. został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z 16 lipca 2015 r., sygn. akt III Ca 660/15 poprzez: a) wskazanie podstawy wznowienia postępowania, b) uprawdopodobnienia okoliczności stwierdzających zachowanie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania, c) wskazania czy domaga się uchylenia czy zmiany zaskarżonego orzeczenia; d) dołączenia odpisu skargi o wznowienie postępowania oraz e) oznaczenia wartości przedmiotu sporu, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi;

W przepisanym terminie pełnomocnik skarżącego wskazał wartość przedmiotu sporu oraz podstawę prawną wznowienia, nadto podał żądanie skargi. Przedłożył również odpis pisma z 8 czerwca 2016r. stanowiący niewątpliwie skargę o wznowienie wraz z jej odpisem. Niemniej jednak, w żaden sposób nie zostało uprawdopodobnione zachowanie trzymiesięcznego terminu do wniesienia skargi. Pełnomocnik skarżącego wskazał jedynie, że skarga została złożona niezwłocznie po dowiedzeniu się przez skarżącego o „zapadłym wyroku”, jednak nie uprawdopodobnił, aby, skarżący, przy uwzględnieniu treści art. 407 § 1 k.p.c., o treści wyroku dowiedział się po 15 października 2015r., a więc na trzy miesiące przed wniesieniem skargi.

Wobec nieusunięcia wszystkich braków formalnych, zasadne było zastosowanie rygoru wskazanego w zarządzeniu.

Z uwagi na powyższe Sąd – na podstawie art. 410 § 1 k.p.c. w związku z art. 370 k.p.c. i art. 373 k.p.c. oraz art. 406 k.p.c. - odrzucił skargę o wznowienie postępowania.

SSO Roman Troll

SSO Danuta Pacześniowska

SSO Anna Hajda

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.