Poniedziałek 25 maja 2020 Wydanie nr 4473
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2013-02-20
Data orzeczenia:
20 lutego 2013
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
20 lutego 2013
Sygnatura:
III AUz 8/13
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wydział:
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sędziowie:
Janina Czyż
Bogumiła Burda
Barbara Gonera
Hasła tematyczne:
Składki Na Ubezpieczenia Społeczne
Podstawa prawna:
art 370 i 369 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt III AUz 8/13

POSTANOWIENIE

Dnia 20 lutego 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSA Barbara Gonera (spr.)

Sędziowie:

SSA Janina Czyż

SSA Bogumiła Burda

po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2013 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Wojewódzkiego Szpitala (...)w K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J.

z udziałem zainteresowanej A. K.

o ustalenie podstawy wymiaru składek

na skutek zażalenia wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 17 października 2012r. w przedmiocie odrzucenia apelacji, sygn. akt IV U 706/12

p o s t a n a w i a:

o d d a l i ć zażalenie,-

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 17 października 2012 r. Sąd Okręgowy Sąd

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w K. odrzucił jako spóźnioną wniesioną przez wnioskodawcę – Wojewódzki Szpital (...)w K. apelację od wyroku tamtejszego Sądu z dnia 1 sierpnia 2012 r., w sprawie prowadzonej pod sygn. akt : IV U 706/12. W uzasadnieniu tamtejszy Sąd wyjaśnił, że termin do wniesienia apelacji w sprawie, który rozpoczął swój bieg od dnia doręczenia wnioskodawcy odpisu zapadłego w sprawie wyroku wraz z uzasadnieniem - co nastąpiło w dniu 7 września 2012 r. - upływał 21 września 2012 r., zaś wnioskodawca przedmiotową apelację wniósł dopiero 24 września 2012 r. Stąd też apelację tą, jako wniesioną po upływie przypisanego terminu na podstawie art. 370 kpc odrzucił.

Skarżąc powyższe postanowienie zażaleniem wnioskodawca zarzucił błędne zastosowanie w sprawie art. 370 kpc, i w konsekwencji odrzucenie wniesionej przez niego w ustawowym terminie apelacji. W uzasadnieniu naprowadził, że odpis orzeczenia wraz ze sporządzonym w sprawie uzasadnieniem został zarejestrowany w dzienniku korespondencyjnym Szpitala w dniu 10 września 2012 r. i z tym też dniem został on skutecznie doręczony osobie uprawnionej do reprezentacji Szpitala. W związku z tym – w jego ocenie - dopiero od oznaczonej daty rozpoczął bieg termin do wniesienia w sprawie apelacji. Nadto wyjaśnił, że choć podpisanie przez pracownika sekretariatu zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej przedmiotowe orzeczenie wraz z uzasadnieniem miało miejsce w dniu 7 września 2012 r., to nie oznacza to, że z tym dniem osoba uprawniona do reprezentacji Szpitala miała możliwość zapoznania się z treścią przesyłki. To bowiem było możliwe dopiero po jej zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym, co nastąpiło w dniu 10 września 2012 r., na dowód czego przedłożył kserokopię kart z książki korespondencyjnej. Końcowo naprowadził, iż termin do wniesienia w sprawie apelacji upływał w dniu 24 września 2012 r., tym samym została ona wniesiona w ustawowym terminie.

Sąd Apelacyjny, zważył co następuje :

Wniesione zażalenie uznać należy za bezzasadne. Prawidłowo Sąd Okręgowy w Krośnie uznał, że strona wniosła przedmiotową apelację po upływie zakreślonego ustawą terminu, i w konsekwencji odrzucił wniesiony środek zaskarżenia. Wniesienie środka zaskarżenia w przewidzianym przez ustawę terminie stanowi bowiem jedno z istotnych wymagań prawnych, które muszą być dochowane przez podmiot postępowania cywilnego, aby czynność procesowa spowodowała przewidziany prawem skutek.

Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 369 kpc apelację wnosi się od sądu który wydał zaskarżony wyrok w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku wraz z uzasadnieniem, natomiast jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. Powołany przepis wyznacza zatem zarówno początek, jak i koniec biegu terminu do wniesienia tego środka zaskarżenia, zaś prawo procesowe nie przewiduje żadnych jego modyfikacji. Nie może on bowiem zostać skrócony ani wydłużony na podstawie decyzji organu procesowego lub w drodze czynności strony. (por uzasadnienie uchwały SN 22.11.2011 r. sygn. III CZP 38/11, OSNC 2012/5/56).

W sytuacji wystąpienia przez stronę z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wydanego w sprawie orzeczenia, a dalej jego doręczenie wraz z odpisem zapadłego w sprawie wyroku – tak jak ma to miejsce w rozpoznawanej sprawie - termin do wniesienia apelacji rozpoczyna swój bieg od daty prawidłowego doręczenia stronie wspomnianego odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Sąd pierwszej instancji czyniąc ustalenia w zakresie daty doręczenia odwołującemu odpisu wyroku z pisemnym uzasadnieniem oparł się na złożonym do akt sprawy potwierdzeniu odbioru (k. 22), na którym pracownik odwołującego zatrudniony w sekretariacie – co potwierdza w treści zażalenia skarżący, własnoręcznym podpisem potwierdził odbiór przedmiotowej przesyłki w dacie 7 września 2012 r. Ta sama data została umieszczona na odwrocie potwierdzenia przez doręczającego jako data doręczenia. Podkreślić należy, że niekwestionowanym w sprawie pozostaje, iż pracownik sekretariatu odwołującego się, który potwierdził odbiór przedmiotowej przesyłki, był osobą uprawnioną do odbioru korespondencji kierowanej do Szpitala.

Podnoszone zatem przez skarżącego twierdzenia, że osoba ta nie była uprawniona do reprezentacji odwołującego nie mają żadnego znaczenia dla biegu terminu do złożenia apelacji. Stosownie bowiem do art. 133 § 2 kpc pisma procesowe lub orzeczenia dla osoby prawnej, jak również dla organizacji która nie ma osobowości prawnej doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania ich przed sądem lub do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism. Zauważyć w tym miejscu przyjdzie, że z akt sprawy nie wynika, aby w chwili doręczenia przesyłki zawierającej odpis oznaczonego wyroku wraz z jego uzasadnieniem wnioskodawca miał ustanowionego pełnomocnika lub że upoważnił on kogokolwiek do odbioru przesyłek sądowych stosownie do treści art.133 § 3 kpc. Zaznaczyć należy, iż podnoszone przez wnioskodawcę w zażaleniu okoliczności związane z sposobem ewidencjonowania napływającej do niego korespondencji w dzienniku korespondencyjnym, a dalej sposobu i terminu jej przekazywania określonym osobom, w tym uprawnionym do reprezentacji, nie mają wpływu na rozpoczęcie biegu terminu do złożenia środka zaskarżenia. Błędne oznaczenie w dzienniku korespondencji daty odebrania przez pracownika odwołującego przesyłki zawierającej wyrok Sądu I instancji wraz z pisemnym uzasadnieniem, nie ma zatem wpływu na ocenę zasadności rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji. Termin ten liczy się bowiem od daty pokwitowania odbioru przesyłki. (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2004 r. sygn.. II PZ 48/04, lex nr 1124172). Prawidłowo zatem Sąd Okręgowy przyjął, iż bieg terminu do wniesienia przez stronę apelacji rozpoczął się w dniu 7 września 2012 r. Z tym bowiem dniem nastąpiło prawidłowe doręczenie stronie wyroku Sądu pierwszej instancji z dnia 1 sierpnia 2012 r. wraz z jego pisemnym uzasadnieniem, a dalej, że termin ten upływał w dniu 21 września 2012 r.

Akceptując zatem w pełni przyjęte przez Sąd I instancji rozstrzygnięcie wynikające z faktu nie zachowania przez odwołującego terminu do wniesienia środka zaskarżenia w postaci apelacji, na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc orzeczono jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.