Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze z 2013-02-22
Data orzeczenia:
22 lutego 2013
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
26 marca 2013
Sygnatura:
I Ns 1204/12
Sąd:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Marek Gajdecki
Protokolant:
Paulina Gordziejonok
Hasła tematyczne:
Służebność Przesyłu
Podstawa prawna:
art. 305 k.c., art.49 § 1 k.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt. I Ns 1204/12

POSTANOWIENIE

Dnia 22 lutego 2013r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny

w następującym składzie :

Przewodniczący SSR Marek Gajdecki

Protokolant Paulina Gordziejonok

po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2013 r. w Jeleniej Górze

na rozprawie

sprawy z wniosku E. G. (1) i J. O.

przy udziale (...) SA z/s w K.Oddział w J.

o ustanowienie służebności przesyłu

postanawia:

1.  oddalić wniosek;

2.  zasądzić solidarnie od wnioskodawców E. G. (1) i J. O. na rzecz uczestnika (...) SA z/s w K. Oddział w J. kwotę 257,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I Ns 1204/12

UZASADNIENIE

Wnioskodawcy J. O. i E. G. (2) we wniosku złożonym w dniu 15 sierpnia 2012 r. domagali się ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka geodezyjna nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą numer (...), a stanowiącej własność wnioskodawców, na rzecz uczestnika postępowania (...) S.A. Oddział w J. (obecnie (...) S.A. w K. Oddział w J.) w zamian za jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 76.648,00 zł.

Wnioskodawcy w uzasadnieniu wniosku wskazała, iż posiada prawo własności powyższej nieruchomości, na której przebiega linia energetyczna należąca do uczestnika postępowania. Wnioskodawcy podnieśli, że próba uregulowania tej sytuacji nie dała rezultatu.

.

W odpowiedzi na wniosek (k. 27-29) uczestnik wniósł o oddalenie wniosku wskazując, że wnioskodawcy nabyli nieruchomość z widocznymi już obciążeniami (linia poniemiecka), a nadto zakwestionował wysokość wskazanego wynagrodzenia, jak i powierzchnię niezbędną do korzystania z urządzenia przesyłowego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Wnioskodawcy są właścicielami nieruchomości oznaczonej jako działka geodezyjna nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą numer (...), a położonej w J.. Nad działką przebiegają przewody linii średniego napięcia (...)o długości 77,25 metra. Słupy linii średniego napięcia (...) znajdują się poza granicami działki.

Wzdłuż granicy działki przebiegają przewody linii kablowej podziemnej niskiego napięcia o długości 73,65 metra. Linia niskiego napięcia znajduje się w otulinie foliowej i rurach na głębokości około 70 centymetrów. Dla kontroli prawidłowości działania linii i przesyłu energii elektrycznej wystarczające jest sprawdzenie w punktach skrajnych w stacjach transformatorowych.

Na powierzchni działki nie ma posadowionych słupów i innych stałych urządzeń elektroenergetycznych.

dowód : odpis księgi wieczystej nr (...) k. 7-12, mapa geodezyjna k. 13, pismo uczestnika z dnia 17.10.2011 r. k. 17, decyzja Urzędu Gminy J. k. 33-34, wyrys z mapy z przebiegiem linii elektroenergetycznych k. 36 i 38, wypis ze stanu obiektów inwentarzowych k. 35, 37 i 39, dokumentacja fotograficzna k. 40, zeznania świadka M. B. k. 46-46.o

Z uwagi na posadowienie urządzeń elektroenergetycznych uczestnik nie musi korzystać z nieruchomości wnioskodawczyni w celu ich okresowych kontroli i konserwacji.

dowód : pismo uczestnika z dnia 17.10.2011 r. k. 17, wyrys z mapy z przebiegiem linii elektroenergetycznych k. 36 i 38, dokumentacja fotograficzna k. 40, zeznania świadka M. B. k. 46-46.o

Sąd zważył co następuje :

Wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie.

Zgodnie bowiem z art. 3051 § 1 k.c. nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Natomiast w myśl art. 3052 § 2 k.c. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

W świetle okoliczności niniejszej sprawy, wynikających z przeprowadzonych w sprawie dowodów z dokumentów (którym Sąd przydał walor prawdziwości) oraz wiarygodnych i korespondujących z pozostałymi dowodami z dokumentów zeznań świadka M. B., nie budziło wątpliwości Sądu, że na nieruchomości stanowiącej przedmiot własności wnioskodawców nie są posadowione stałe urządzenie przesyłowe stanowiące własność uczestnika (...) S.A.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy w ocenie Sądu pozwalał również na przyjęcie, że zakres koniecznych prac konserwacyjnych i kontrolnych nie wymaga ingerencji uczestnika w prawo własności wnioskodawczyni, a co za tym idzie nie ma potrzeby ustanawiania na rzecz uczestnika służebności.

W ocenie Sądu strony przy tym nie podniosły zarzutów do przeprowadzonych w sprawie dowodów w sposób, który mógłby skutecznie podważyć ich wiarygodność.

Wobec tych ustaleń zbędnym było przeprowadzania dowodów wnioskowanych w pozwie przez pełnomocnika wnioskodawców z opinii biegłych, jak i zgłoszonych „z ostrożności procesowej” (k. 2).

W zakresie kosztów postępowania orzeczenie znalazło podstawy w art. 98 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. albowiem Sąd oddalił wniosek w całości.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.