Środa 16 stycznia 2019 Wydanie nr 3978
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Olsztynie z 2014-12-02
Data orzeczenia:
2 grudnia 2014
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
2 grudnia 2014
Sygnatura:
IX Ca 717/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Olsztynie
Wydział:
IX Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Bożena Charukiewicz
Hasła tematyczne:
Służebność Przesyłu
Podstawa prawna:
art. 305 1 -3054kc, art. 386 §1 kpc
Teza:
Okoliczności spełnienia przesłanek zasiedzenia służebnośći gruntowej powinny być wykonane przez przedsiębiorcę przesyłowego podnoszącego zarzut zasiedzenia.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości
(Dz. U. z 1990 r. Nr 79, poz. 464)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 731)

Sygn. akt IX Ca 717/14

POSTANOWIENIE

Dnia 2 grudnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodnicząca:

SSO Bożena Charukiewicz (spr.),

Sędziowie: SSO Dorota Ciejek,

SSO Mirosław Wieczorkiewicz,

Protokolant: prac. sąd. Magdalena Kufel,

po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2014 r. w Olsztynie,

na rozprawie,

sprawy z wniosku K. C.,

z udziałem (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. Oddział w O.

o ustanowienie służebności przesyłu,

na skutek apelacji uczestnika od postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie XI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Nidzicy z dnia 9 maja 2014r., sygn. akt XI Ns 21/13,

p o s t a n a w i a :

I. zmienić zaskarżone postanowienie w punktach I i II w ten sposób, że:

1. ustanowić na rzecz (...) Spółki Akcyjnejz siedzibą w G.Oddział w O.na nieruchomości położonej w J., dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nidzicy prowadzi księgę wieczystą nr (...)służebność przesyłu, polegającą na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych znajdujących się na działkach o numerach ewidencyjnych (...), z prawem wejścia i wjazdu na teren tej nieruchomości;

2. ustanowić na rzecz (...) Spółki Akcyjnejz siedzibą w G.Oddział w O.na nieruchomości położonej w W., gm. K. dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nidzicy prowadzi księgę wieczystą nr (...)służebność przesyłu, polegającą na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych znajdujących się na działce o numerze ewidencyjnym (...), z prawem wejścia i wjazdu na teren tej nieruchomości;

II. oddalić apelację w pozostałej części;

III. wnioskodawca i uczestnik ponoszą koszty postępowania za instancję odwoławczą związane ze swym udziałem w sprawie.

Sygn. akt IX Ca 717/14

UZASADNIENIE

Wnioskodawca K. C.wniósł o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz (...) S.A.z siedzibą w G.Oddział w O.na należących do niego nieruchomościach – działkach gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi (...), położonych w obrębie (...)miejscowości J.oraz na działce gruntu oznaczonej numerem (...), położonej w obrębie miejscowości W., dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie – XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nidzicy prowadzi księgi wieczyste o numerach odpowiednio: (...)i (...), za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 26.000 zł lub za wynagrodzeniem płatnym w formie opłaty rocznej w wysokości 2.600 zł, płatnej do 30 marca każdego roku z góry i uwzględniającej wskaźnik inflacji za rok poprzedni. Wnioskodawca domagał się również zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, że na należących do niego nieruchomościach znajdują się urządzenia elektroenergetyczne, na które składają się napowietrzne linie elektroenergetyczne oraz słupy podtrzymujące. W tym zakresie (...) S.A. z siedzibą w G. Oddział w O. bezumownie i nieodpłatnie korzysta z jego działek, w związku z czym istniejący stan faktyczny, przy uwzględnieniu przepisów art. 140 k.c., art. 305 1 k.c. oraz art. 305 1 § 2 k.c., uzasadnia ustanowienie na przedmiotowych nieruchomościach służebności przesyłu.

Uczestnik postępowania (...) S.A. z siedzibą w G. Oddział w O. wniósł o oddalenie wniosku o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem oraz o zasądzenie na swoja rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu uczestnik wskazał, że urządzenia elektroenergetyczne wybudowane zostały na działce nr (...) wnioskodawcy w latach 60-tych ubiegłego wieku, na działce nr (...) w 1978 r., a na działce nr (...) w 1962 r., przy czym ich wybudowanie nastąpiło zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1950r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli, co nie wymagało zgody właścicieli nieruchomości. Wybudowanie przedmiotowych urządzeń wiązało się natomiast z trwałym ograniczeniem prawa właścicieli i miało charakter zbliżony do służebności gruntowej. Uczestnik podniósł w związku z tym zarzut zasiedzenia służebności gruntowej w dobrej wierze wskazując, iż korzysta z przedmiotowych nieruchomości na zasadach posiadania służebności gruntowej od momentu posadowienia na nich tych urządzeń elektroenergetycznych.

Uczestnik podniósł również, że żądana przez wnioskodawcę odpłatność za ustanowienie służebności przesyłu jest zawyżona. Ponadto obowiązujące przepisy definiują jedynie odpłatność za jednorazową czynność ustanowienia służebności przesyłu, a w związku z tym żądanie wnioskodawcy ustanowienia wynagrodzenia płatnego każdego roku z tytułu tej czynności nie znajduje żadnego oparcia w przepisach prawa.

Postanowieniem z dnia 9 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie XI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Nidzicy ustanowił na rzecz (...) Spółka Akcyjnaz siedzibą w G.Oddział w O.na nieruchomości tj. działkach nr (...), położonych w obrębie J., powiat (...), województwo (...)mających urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Olsztynie XIV Zamiejscowym Wydziale Ksiąg wieczystych z siedzibą w Nidzicy (...)odpłatną nieograniczoną w czasie służebność przesyłu polegającą na :

1. znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych w postaci: na działce nr (...)stacji transformatorowej (...) (...)typu (...)na dwóch żerdziach żelbetowych typu (...), elektroenergetycznej linii napowietrznej (...)w układzie trójkątnym o dł. 170m, dwa słupy energetyczne linii (...), elektroenergetycznej linii napowietrznej nn(...)o dł.28m w układzie naprzemianległym, na działce nr (...)elektroenergetycznych linii napowietrznych nn izolowanych (...) (...)+ linia oświetleniowa (...)o dł. 60m, elektroenergetycznej linii napowietrznej nn izolowanej (...) (...)o dł.50m, trzech słupów energetycznych typu linii nn (...)dwóch przyłączy napowietrznych izolowanych nn (...)o łącznej dł.20m, przyłącza kablowego nn (...)o dł.50m.

2. prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o których mowa w pkt. 1 wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników (...) SAz siedzibą w G.oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którym się posługuje w związku z prowadzoną działalnością. Ustanowił na rzecz (...) Spółka Akcyjnaz siedzibą w G.Oddział w O.na nieruchomości tj. działce nr (...)położonej w obrębie W., gmina K., powiat (...), województwo (...)mającej urządzoną księgę wieczysta w Sądzie Rejonowym w Olsztynie XVI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nidzicy (...)odpłatną nieograniczoną w czasie służebność przesyłu polegająca na :

1.znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych w postaci: elektroenergetycznej linii napowietrznej nn izolowanej (...)o dł.168m, trzech słupów energetycznych linii nn typu(...), elektroenergetycznej linii napowietrznej (...)w układzie trójkątnym o łącznej dł. 320m, jednego słupa energetycznego linii SN typu(...)z podporą, jednego słupa energetycznego linii SN typu (...), dwóch słupów energetycznych linii (...);

2. prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o których mowa w pkt 1 wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników (...) S.A.z siedzibą w G.oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi się posługuje w związku z prowadzoną działalnością. Zasądził na rzecz wnioskodawcy K. C.od uczestnika (...) SAz siedzibą w G.Oddział w O.jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu za działki nr.(...) 26 w kwocie 5.646 zł, a za działkę nr (...)w kwocie 339 zł płatne w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia. Nakazał ściągnąć od uczestnika (...) Spółka Akcyjnaz siedzibą w G.Oddział w O.– na rzecz Skarbu Państwa –Sądu Rejonowego w Olsztynie kwotę 2.292,93 zł tytułem kosztów postępowania tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa. Postanowił, iż pozostałe koszty postępowania strony ponoszą we własnym zakresie.

Sąd Rejonowy ustalił, że wnioskodawca K. C.jest właścicielem nieruchomości w postaci działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: (...)położonych w obrębie(...)miejscowości J.oraz działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym (...), położonej w obrębie (...)miejscowości W., gm. Kozłowo, dla których Sąd Rejonowy w Olszynie – XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nidzicy prowadzi księgi wieczyste o numerach odpowiednio: (...)i (...).

Na działkach gruntu oznaczonych numerami: (...)znajdują się urządzenie elektroenergetyczne, będące aktualnie w zasobach (...) S.A.z siedzibą w G.Oddział w O.. Na działce nr (...)znajduje się elektroenergetyczna linia napowietrzna nn izolowana(...)+ linia oświetleniowa (...)o długości 60 m, elektroenergetyczna linia napowietrzna nn izolowana (...)o długości 50 m, trzy słupy energetyczne typu linii nn (...)dwa przyłącza napowietrznych linii izolowanych nn (...)o łącznej długości 20 m oraz przyłącze kablowe nn (...) o długości 50 m. Na działce nr (...)znajduje się stacja transformatorowa (...) (...)typu (...)20/200 na dwóch żerdziach żelbetowych typu(...)elektroenergetyczna linia napowietrzna (...)w układzie trójkątnym o długości 170 m, dwa słupy elektroenergetyczne linii (...)oraz elektroenergetyczna linia napowietrzna nn (...)o długości 28 m w układzie naprzemianległym. Z kolei na działce nr (...)znajduje się elektroenergetyczna linia napowietrzna nn izolowana (...)o długości 168 m, trzy słupy energetyczne linii nn typu (...)elektroenergetyczna linia napowietrzna (...)w układzie trójkątnym o łącznej długości 320 m, jeden słup energetyczny linii (...)z podporą, jeden słup energetyczny linii (...)i dwa słupy energetyczne linii (...)

W styczniu 2012 r. wnioskodawca zwrócił się do uczestniczki z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu na należących do niego trzech nieruchomościach, które to pismo uczestniczka pozostawiła bez odpowiedzi.

Z opinii sporządzonej przez biegłego sądowego z zakresu elektroenergetyki J. K. wynika, że powierzchnia działek nr: (...) trwale wyłączona z użytkowania na cele rolnicze w związku z usytuowaniem na nich urządzeń elektroenergetycznych wynosi 310,35 m 2, natomiast powierzchnia ograniczonego użytkowania wymienionych trzech działek z powodu określenia strefy ograniczonego użytkowania nieruchomości wynosi 552,50 m 2. Biegły wskazał przy tym, że na gruntach użytkowanych na cele rolnicze nie określa się strefy ochronnej dla przewodów zawieszonych nad ziemią ponieważ pod liniami (przewodami) oraz w ich obrębie można prowadzić normalną gospodarkę rolną, hodowlę zwierząt oraz sadzenie drzew o wysokości do 4 m. Do urządzeń elektroenergetycznych SN i nn zapewnić należy natomiast swobodny dojazd i bezpieczny dostęp dla obsługi technicznej i sprzętu w zakresie niezbędnym do dokonywania prac eksploatacyjnych.

Z opinii sporządzonej przez biegłą sądową z zakresu geodezji i kartografii I. W.wynika, że powierzchnia trwale wyłączona z użytkowania w związku z usytuowaniem urządzeń energetycznych na działkach wnioskodawcy nr: (...)i (...)wynosi 0,0244 ha, natomiast powierzchnia ograniczonego użytkowania w związku z usytuowaniem urządzeń energetycznych na wskazanych wyżej trzech nieruchomościach wynosi 0,0481 ha.

Z kolei z opinii sporządzonej przez biegłego sądowego z zakresu szacowania nieruchomości M. W.wynika, że wartość rynkowa służebności przesyłu dla nieruchomościach gruntowych ujętych w księdze wieczystej nr (...)– działek gruntu o numerach (...)w celu ustalenia jednorazowego wynagrodzenia w związku z lokalizacją na tych nieruchomościach urządzeń elektroenergetycznych wynosi 5.646 zł. Natomiast wartość rynkowa służebności przesyłu dla nieruchomości gruntowej ujętej w księdze wieczystej (...)– działki gruntu o numerze (...) w celu ustalenia jednorazowego wynagrodzenia w związku z lokalizacją na tej nieruchomości urządzeń elektroenergetycznych wynosi 339 zł.

W ocenie Sądu Rejonowego w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki do ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem określone w art. 305 1 k.c. W niniejszej sprawie urządzenia doprowadzające energię elektryczną należą do uczestniczki. Ilość i rodzaj urządzeń pozostawały poza sporem. Jednocześnie zdaniem Sądu nie doszło od zasiedzenia służebności przesyłu rozumianej jako służebność gruntowa. Uczestniczka postępowania nie wykazała bowiem ani ciągłości posiadania, w tym następstwa prawnego po swoich poprzednikach w zasobach których i w zarządzie znajdowały się owe urządzenia elektroenergetyczne, ani okoliczności, iż od czasu wybudowania spornych urządzeń przebiegają one w sposób niezmieniony. Wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebność została ustalona na podstawie dowodu z opinii biegłego.

Powyższe postanowienie w całości zaskarżyła uczestniczka postępowania zarzucając w apelacji:

1.  naruszenie art. 348 k.c. poprzez uznanie, iż nie doszło do przeniesienia posiadania urządzeń w sytuacji, gdy poprzednicy prawni uczestniczki przekazali dokumenty pozwalające na rozporządzenie rzeczą i w rezultacie oddalenie zarzutu zasiedzenia;

2.  naruszenie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1990r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości i w rezultacie oddalenie zarzutu zasiedzenia;

3.  błąd w ustaleniach faktycznych, poprzez przyjęcie, iż wykonane w sprawie opinie biegłych są spójne i merytoryczne w sytuacji, gdy wykazują one znaczne rozbieżności pomiędzy sobą, których Sąd w postępowaniu nie wyjaśnił;

4.  naruszenie art. 305 1 k.c. w zw. z art. 285 k.c. poprzez ustalenie treści służebności przesyłu sprzecznej z celem regulacji.

Wskazując na powyższe zarzuty uczestniczka wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia i oddalenie wniosku oraz zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki kosztów postępowania za obie instancje według norm przepisanych. Uczestniczka wniosła ewentualnie o zmianę postanowienia i ustanowienie służebności o treści wskazanej w uzasadnieniu apelacji lub o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

W odpowiedzi na apelację wnioskodawca domagał się jej oddalenia i zasądzenia od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania apelacyjnego. W uzasadnieniu wskazał na trafność orzeczenia Sądu Rejonowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja jest w części zasadna.

Nie są zasadne zarzuty skarżącego dotyczące oceny Sądu Rejonowego zarzutu zasiedzenia służebności przesyłu.

Na wstępie należy przypomnieć, że w dniu 3 sierpnia 2008 r. weszły w życie przepisy art. 305 1 - 305 4 k.c. o służebności przesyłu, dodane przez ustawę z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 731), wprowadzające możliwość ustanowienia służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który jest właścicielem urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c. lub zamierza wybudować takie urządzenia. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 5 czerwca 2009 r. (sygn. I CSK 392/08, LEX 578032), choć przed wejściem w życie tych przepisów prawo obowiązujące nie przewidywało wprost tego rodzaju służebności, w orzecznictwie Sądu Najwyższego jednolicie przyjmowano, stosując w drodze analogii art. 145 k.c., możliwość ustanowienia służebności przesyłu, a także nabycia jej w drodze zasiedzenia. W ostatnich latach ustaliła się jednolita linia orzecznicza, co do tego, że istnieje możliwość nabycia przez zasiedzenie służebności gruntowej, odpowiadającej treścią służebności przesyłu (art. 292 w zw. z art. 352 k.c.), nawet wówczas, gdy posiadanie rozpoczęło się przed wejściem w życie przepisów wyraźnie normujących tę kwestię. Potwierdza tę linię uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2013 r., sygn. III CZP 18/13, Biul. SN 2013/5/5, w myśl której jeszcze przed wprowadzeniem służebności przesyłu w 2008r. zakłady przesyłowe mogły zasiadywać prawo do korzystania z cudzej działki. Z uwagi na wskazane przez uczestnika okoliczności dotyczące początku biegów terminów zasiedzenia służebności, które nastąpiły w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, należało przyjąć ogólną możliwość nabycia przez zasiedzenie służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu.

Ze względu na odpowiednie stosowanie do nabycia przez zasiedzenie służebności gruntowej przepisów o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie (art. 292 k.c.), dla stwierdzenia nabycia przez zasiedzenie służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu, niezbędne jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek: posiadania służebności oraz upływu czasu, którego długość zależy od dobrej lub złej wiary posiadacza objęcia służebności w posiadanie, przy czym trzeba podkreślić, że posiadania prowadzącego do zasiedzenia służebności gruntowej nie należy utożsamiać z posiadaniem prowadzącym do nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości. Okoliczności te powinny być wykazane, zgodnie z art. 6 k.c. przez przedsiębiorcę przesyłowego podnoszącego zarzut zasiedzenia.

W ramach istotnych okoliczności mających znaczenie dla oceny nabycia przez zasiedzenie służebności gruntowej należy uwzględnić treść art. 176 k.c. dopuszczającego doliczenie okresu posiadania poprzedników przedsiębiorcy energetycznego, ale pod warunkiem, że podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania.

Przedsiębiorca przesyłowy powinien zatem wykazać, czy doszło do przeniesienia posiadania służebności gruntowej pomiędzy nim a poprzednikiem lub poprzednikami prawnymi. To jest istotna okoliczność, której nie wyczerpuje stwierdzenie w apelacji, iż uczestnik dysponuje „całą szeroką dokumentacją techniczną urządzeń, obejmującą budowę linii czy dokumentacją przeprowadzonych remontów przechowywaną w archiwum przedsiębiorstwa przejmowaną w ramach sukcesji wynikającej z przekształceń podmiotowych”. W istocie uczestnik nie wykazał kto był poprzednim posiadaczem urządzeń przesyłowych, kiedy, na jakiej podstawie i na kogo zostało przeniesione posiadania tych urządzeń. Nie można tym samym przyjąć ciągłości posiadania przedmiotowej służebności.

W tej sytuacji nie można uznać, iż to uczestnik nabył przez zasiedzenie służebność gruntową odpowiadającą służebności przesyłu na nieruchomościach wnioskodawcy, których dotyczy niniejsza sprawa.

Za trafne natomiast należało uznać zarzuty uczestnika postępowania odnoszące się do treści ustanowionej przez Sąd Rejonowy służebności przesyłu.

Treścią służebności przesyłu jest korzystanie przez przedsiębiorcę w oznaczonym zakresie z cudzej nieruchomości w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych (art. 305 1 k.c.). Zakres korzystania z nieruchomości w praktyce polega na możliwości dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

W zaskarżonym postanowieniu Sąd Rejonowy określił wprawdzie takie sposób korzystania z nieruchomości wnioskodawcy przez uczestnika lecz jednocześnie wskazał dokładnie jakie urządzenia przesyłowe posadowione są na nieruchomości odnosząc jednocześnie sposób korzystania z nieruchomości wyłącznie do tych urządzeń. Dodatkowo opisał w postanowieniu linię oświetleniową, która nie jest, jak wynika z oświadczenia uczestniczki, jej własnością. Takie sformułowanie treści służebności w istocie może uniemożliwiać jej wykonywanie. Słusznie bowiem podnosi skarżący, iż w praktyce nie byłaby możliwa modernizacja lub przebudowa wskazanych przez Sąd Rejonowy urządzeń przesyłowych, gdyż mogłaby ograniczać się wyłącznie do tych a nie żadnych innych urządzeń wskazanych w postanowieniu. W tym zakresie zatem przedmiotowe postanowienie podlegało zmianie.

Zmianie podlegała również treść ustanowionych służebności w zakresie przedmiotu obciążenia. Z art. 305 1 k.c. wynika bowiem, iż służebność obciąża nieruchomość, a nie poszczególne działki składające się na daną nieruchomość. Z ksiąg wieczystych nr (...) wynika, iż nieruchomości te składają się z wielu działek. W konsekwencji ustanowione służebności powinny obciążać całą nieruchomość ze wskazaniem działek, na których urządzenia przesyłowe są posadowione, a nie wyłącznie te działki. Sąd Okręgowy wyeliminował również z treści ustanowionych służebności obowiązek znoszenia przez właściciela nieruchomości urządzeń elektroenergetycznych, gdyż obowiązek taki jest następstwem przyznanych przedsiębiorstwu przesyłowemu uprawnień do nieruchomości obciążonej i wynikających z treści służebności.

Z powyższych względów Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. orzekł, jak w wyroku.

O kosztach postępowania za instancję odwoławczą orzeczono na podstawie art. 520 § 1 k.p.c., nie znajdując podstaw do odstąpienia od zasady orzekania o kosztach w postępowaniu nieprocesowym.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.