Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2013-09-27
Data orzeczenia:
27 września 2013
Data publikacji:
14 września 2018
Data uprawomocnienia:
5 listopada 2013
Sygnatura:
I Ns 328/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Piotr Krawczuk
Protokolant:
st. sekr. sądowy Bożena Zielińska
Hasła tematyczne:
Stwierdzenie Nabycia Spadku ,  Spadek ,  Dziedziczenie
Podstawa prawna:
art. 677 § 1 kpc, art. 931 § 1 kc i art. 1015 § 2 kc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I Ns 328/13

POSTANOWIENIE

Z., dnia 27 września 2013 roku

Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodniczący: SSR Piotr Krawczuk

Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Zielińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 września 2013 roku w Z.

sprawy z wniosku B. J.

przy udziale L. B., T. W. i B. S.

o stwierdzenie nabycia spadku po K. B.

postanawia:

I.  stwierdzić, że spadek po K. B., zmarłym dnia 19 lutego 2013 roku w C., ostatnio stale zamieszkałym w C. przy ulicy (...), na podstawie ustawy i wprost nabyła małżonka spadkodawcy L. B. z domu K. oraz dzieci spadkodawcy B. J. z domu B., T. W. z domu B. i B. S. z domu B. w udziałach po 1/4 części każda z nich;

II.  obciążyć kosztami postępowania wnioskodawczynię i pozostałe uczestniczki, każdą w związku z jej udziałem w sprawie;

III.  zwrócić wnioskodawczyni kwotę 200 zł tytułem różnicy między opłatą pobraną od wnioskodawczyni, a opłatą należną.

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni B. J. domagała się stwierdzenia nabycia spadku po K. B., zmarłym dnia 19 lutego 2013 r., ostatnio stale zamieszkałym w C. przy ulicy (...) przez jego spadkobierców ustawowych, do których poza wnioskodawczynią należały uczestniczki L. B., T. W. i B. S..

Uczestniczki postępowania L. B., T. W. i B. S. przyłączyły się do wniosku.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny sprawy:

K. B. zmarł w dniu 19 lutego 2013 r. w C., gdzie ostatnio stale zamieszkiwał przy ulicy (...). W chwili śmierci był żonaty z L. B. z domu K.. Nie byli w separacji. Zmarły pozostawił po sobie troje dzieci z małżeństwa B. J. z domu B., T. W. z domu B. i B. S. z domu B.. Nie miał dzieci przedmałżeńskich, pozamałżeńskich ani przysposobionych. Nie sporządził testamentu.

Żadne z dzieci spadkodawcy nie zrzekało się dziedziczenia po zmarłym, nie odrzucało po nim spadku i nie było uznane za niegodne do dziedziczenia, podobnie jak małżonka spadkodawcy, która nie była również wyłączona od dziedziczenia.

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy z odpisami skróconymi aktów stanu cywilnego małżonki i dzieci spadkodawcy /k.4/, zapewnienia spadkowe /k.25 odwr./.

Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1025 § 1 k.c. każdy kto ma w tym interes może żądać stwierdzenia nabycia spadku, a więc przede wszystkim spadkobierca zmarłego, który jest bezpośrednio zainteresowany w ustaleniu następstwa prawnego po spadkodawcy.

Z braku testamentu spadkodawcy dziedziczenie opiera się na przepisach ustawy (art. 926 § 1 i 2 k.c.), które stanowią, że w pierwszej kolejności do spadku dochodzi małżonek i dzieci spadkodawcy. Dziedziczą w częściach równych, z tą różnicą, że część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku (art. 931 § 1 k.c.).

Dodatkowe zastrzeżenie do ustawowego porządku dziedziczenia wprowadzają przepisy art. 935 1 k.c. oraz art. 940 § 1 i 2 k.c. z mocy których pozbawiony do spadku jest małżonek spadkodawcy pozostający z nim w separacji lub wyłączony od dziedziczenia mocą orzeczenia sądu, a ponadto przepisy art. 928 § 1 i 2 k.c., które pozwalają uznać spadkobiercę za niegodnego do dziedziczenia. Wreszcie spadkobiercy ustawowi mogą sami zrzec się dziedziczenia po zmarłym w umowie z przyszłym spadkodawcą w trybie art. 1048 k.c., czy odrzucić spadek w prekluzyjnym terminie sześciu miesięcy od dnia w którym dowiedzieli się o tytule swego powołania do spadku zgodnie z art. 1012 k.c. i art. 1015 § 1 k.c. Brak oświadczenia spadkobierców w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku, a w pewnym wypadkach, które nie dotyczą jednak uczestników, jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 § 2 k.c.).

Spadkodawca K. B. do śmierci był żonaty z uczestniczką postępowania L. B. z domu K., a przy tym nie orzeczono między nimi separacji. Pozostawił po sobie trojkę dzieci, wnioskodawczynię B. J. z domu B. oraz uczestniczki postępowania T. W. z domu B. i B. S. z domu B..

Żadna z osób powołanych do dziedziczenia nie zrzekała się dziedziczenia po zmarłym, nie odrzucała po nim spadku w ustawowym terminie i nie była uznana za niegodnego do dziedziczenia. Z kolei małżonka spadkodawcy nie została również wyłączona od dziedziczenia (k.25 odwr.).

W takim układzie okoliczności Sąd kierując się dyspozycją art. 677 § 1 k.p.c. postanowił zatem stwierdzić na podstawie art. 931 § 1 k.c. i art. 1015 § 2 k.c., że wnioskodawczyni i pozostałe uczestniczki z mocy ustawy nabyły spadek po zmarłym w sposób prosty i w równych w udziałach po 1/4 części każda z nich (pkt I).

O kosztach postępowania Sąd postanowił zgodnie z art. 520 § 1 k.p.c. (pkt II), a o zwrocie wnioskodawczyni kwoty 200 zł tytułem różnicy między opłatą pobraną od wnioskodawczyni na wydatki, a opłatą należną, na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz.1398 ze zm.).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.