Piątek 19 października 2018 Wydanie nr 3889
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-01-22
Data orzeczenia:
22 stycznia 2016
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
22 stycznia 2016
Sygnatura:
V Kz 994/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
V Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Zbigniew Mierzejewski
Protokolant:
sekr. sąd. Dorota Lerka
Hasła tematyczne:
Terminy ,  Uzasadnienie Orzeczenia
Podstawa prawna:
art. 126§1 kpk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt V Kz 994/15

POSTANOWIENIE

Dnia 22 stycznia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi w V Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia S.O. Zbigniew Mierzejewski

Protokolant: sekr. sąd. Dorota Lerka

Przy udziale Prokuratora: Joanny Rochalskiej

w sprawie K. K., syna M. i W. z domu Ś., urodz. (...) w T.

zażalenia skazanego wniesionego w dniu 9 listopada 2015 roku

na postanowienie Sądu Rejonowego w Skierniewicach

z dnia 2 października 2015 roku, sygn. akt II K 651/13

w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku

na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k., art. 438 pkt 2 k.p.k. oraz art. 126 § 1 k.p.k.

p o s t a n a w i a:

zmienić zaskarżone postanowienie i przywrócić K. K. termin do złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 23 czerwca 2015 roku, sygn. akt II K 651/13.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2015 roku zapadł wyrok Sądu Rejonowego w Skierniewicach wobec K. K. w sprawie II K 651/13 pod jego nieobecność.

Wezwanie na rozprawę w dniu 23 czerwca 2015 roku zostało wysłane na adres K. K. i jako niepojęte w terminie, dwukrotnie awizowane, zostało uznane za doręczone (k. 336).

Wyrok Sądu Rejonowego w Skierniewicach został uznany za prawomocny od dnia 30 czerwca 2015 roku.

K. K. po odebraniu wezwania do wykonania wyroku w dniu 3 sierpnia 2015 roku tego samego dnia złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenia uzasadnienia wyroku podnosząc, iż nie otrzymał informacji o awizacji przesyłki sądowej zawierającej wezwanie na rozprawę w dniu 23 czerwca 2015 roku.

Postanowieniem z dnia 2 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Skierniewicach odmówił K. K. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku z dnia 23 czerwca 2015 roku, wydanego w sprawie sygn. akt II K 651/13.

Powyższe postanowienie zaskarżył w całości zażaleniem skazany K. K. zarzucając zaskarżonemu postanowieniu naruszenie przepisu art. 126 § 1 k.p.k. poprzez bezzasadne uznanie, że nie dotrzymał terminu ze swojej winy oraz art. 41 § 1 k.p.k. w związku z art. 380 k.p.k. i art. 42 § 1 k.p.k. poprzez wydanie zaskarżonego postanowienia przez sędziego, którego decyzje mogą wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie, a wyłączonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 7 stycznia 2014 roku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Zażalenie skazanego w zakresie podniesionego w nim zarzutu naruszenia przepisu art. 126 § 1 k.p.k. jest zasadne.

W świetle analizy akt sprawy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do faktu prawidłowej awizacji przesyłki sądowej zawierającej wezwanie K. K. na rozprawę w dniu 23 czerwca 2015 roku, uprawdopodabniające twierdzenie skazanego, iż takiej awizacji nie było.

Przedmiotowa przesyłka, znajdująca się na k. 336 akt sprawy, zawiera przekreślone daty jej awizowania sporządzone pismem ręcznym. Przekreślona jest data drugiej awizacji tj. 17 (?).04.2015 r., zaś na pieczęci o awizacji zawarta jest data „2015-04-18”. W odniesieniu do informacji zawartej pismem ręcznym o niepodjęciu przesyłki w terminie w ogóle trudno odczytać zapis kiedy miała ona miejsce.

Sąd Rejonowy próbował podjąć czynności mające na celu ustalenie powodu zmiany miejsca odbioru awizowanych przesyłek przez (...) S.A. w maju 2015 roku (k. 359), którym to powodem, według ustaleń skazanego, miało być nierzetelne wykonywanie czynności przez osoby prowadzące poprzedni punkt.

Wymijająca odpowiedź (...) S.A. na zapytanie Sądu, a w zasadzie jej brak (k. 363-365), przy wątpliwościach w zakresie dat rzekomej awizacji, wynikających z wezwania na k. 336, uprawdopodabnia twierdzenie skazanego, iż przedmiotowych awizacji nie otrzymał. Jest to tym bardziej wiarygodne, jeśli weźmie się pod uwagę postawę skazanego w toku całego postępowania, który zawsze stawiał się na wezwania i odbierał kierowane do niego przesyłki. Brak jest w związku z powyższym jakichkolwiek racjonalnych powodów, dla których miałby nieodebrać wezwania na rozprawę w dniu 23 czerwca 2015 roku, gdyby informacja o takim wezwaniu z Sądu była mu awizowana.

Bezpośrednio po otrzymaniu wezwania do wykonania wyroku, a zatem w momencie ustania przeszkody wynikającej z braku wiedzy o jego wydaniu, skazany złożył wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku oraz wniosek o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności.

Należy uznać, że K. K. wykazał, że niedotrzymanie terminu zawitego do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego w dniu 23 czerwca 2015 roku nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych w ujęciu przesłanek z art. 126 § 1 k.p.k.

Mając na uwadze powyższe rozważania należało zmienić zaskarżone postanowienie i przywrócić K. K. termin do złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 23 czerwca 2015 roku, sygn. akt II K 651/13.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.