Sobota 23 marca 2019 Wydanie nr 4044
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-10-31
Data orzeczenia:
31 października 2014
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
31 października 2014
Sygnatura:
II Cz 696/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Ireneusz Płowaś
Sędziowie:
Janusz Kasnowski
Aurelia Pietrzak
Hasła tematyczne:
Tytuł Wykonawczy
Podstawa prawna:
art. 7862 § 1 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
(Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939)

Sygn. akt II Cz 696/14

POSTANOWIENIE

Dnia 31 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Ireneusz Płowaś

Sędziowie - SO Janusz Kasnowski

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 31 października 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy wniosku (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W.

przeciwko K. R., B. R.

o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

na skutek zażalenia dłużnika K. R. na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. akt I Co 2525/13

postanawia:

1.  oddalić zażalenie,

2.  zasądzić od dłużnika K. R. na rzecz wierzyciela kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postepowania zażaleniowego.

sygn. akt: II Cz 696/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, w sprawie z wniosku wierzyciela (...) Bank (...) S.A. w W. z udziałem dłużników K. R. i B. R. nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...) wystawionemu dnia 2 lipca przez wierzyciela przeciwko dłużnikom solidarnym z ograniczeniem ich odpowiedzialności do kwoty 88.662 zł (punkt 1) oraz zasądził od dłużników solidarnie na rzecz wierzyciela kwotę 127 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania (punkt 2).

W uzasadnieniu Sąd podał, że tytuł przedłożony przez wierzyciela, wystawiony w oparciu o art. 96 ust. 1 prawa bankowego, spełnia wymogi przewidziane w ust. 2 tego przepisu i zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 powyższej ustawy został wystawiony przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, a roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej. Z uwagi na fakt, że dłużnicy poddali się egzekucji do kwoty 88.662 zł, Sąd ograniczył ich odpowiedzialność na podstawie przedmiotowego tytułu wykonawczego.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył dłużnik K. R. domagając się jego uchylenia, stwierdzenia nieważności tego postępowania oraz zawieszenia egzekucji do czasu prawomocnego zakończenia sprawy. W uzasadnieniu podał, że wierzyciel nie poinformował go o skutkach wystąpienia zadłużenia, nie otrzymał też żadnego wezwania do zapłaty. Zaznaczył jednocześnie, że w sprawie I C 2963/13 został mu przywrócony termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, wobec tego niniejsze postępowanie jest nieważne, albowiem dwa razy nie może toczyć się sprawa o to samo roszczenie. Niezależnie od powyższego podniósł, że regularnie spłaca raty, a bank usiłuje bezprawnie wzbogacić się jego kosztem.

Wierzyciel ustosunkowując się do złożonego zażalenia wniósł o jego oddalenie oraz o zasądzenie na jego rzecz od dłużnika zwrotu kosztów postępowania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnego kognicja sądu jest ograniczona do zbadania, po pierwsze, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności (art. 786 2 § 1 k.p.c.), po drugie zaś, czy bankowy tytuł egzekucyjny został wystawiony zgodnie z wymogami art. 96-98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity – Dz. U. 2012 r., poz. 1376 ze zm.), a więc czy spełnia wynikające z powyższych przepisów przesłanki ważności i skuteczności. Nadto sąd zobowiązany jest zbadać czy przedłożony tytuł spełnia wymogi, które dotyczą wszystkich tytułów egzekucyjnych. W postępowaniu tym wykluczona jest natomiast merytoryczna kontrola stwierdzonego bankowym tytułem egzekucyjnym obowiązku świadczenia dłużnika.

Wszystkie wskazane wyżej warunki formalne decydujące o możliwości nadania klauzuli wykonalności na bankowy tytuł egzekucyjny zostały spełnione w niniejszej sprawie, zatem Sąd Rejonowy prawidłowo uwzględnił wniosek wierzyciela na podstawie art. 786 2 § 1 k.p.c.

Biorąc pod uwagę powyższe, zarzuty zawarte w środku odwoławczym dłużnika, dotyczące wysokości i wymagalności wierzytelności oraz odnoszące się do tego, iż w innej sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu pod sygn. akt: I C 2963/13 przywrócono skarżącemu termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, nie mogły zostać rozpoznane w tej sprawie, albowiem dotyczyły kwestii merytorycznych i tym samym wykraczały poza zakres kognicji sądu w postępowaniu klauzulowym. Nie oznacza to, że dłużnik nie ma możliwości ich podniesienia w innym właściwym postępowaniu, jednakże temu celowi nie służy zażalenie z art. 795 § 1 k.p.c., które może zmierzać jedynie do podważenia istnienia przesłanek pozwalających na opatrzenie tytułu egzekucyjnego klauzulą wykonalności.

Wobec tego Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie jako niezasadne (punkt 1).

O kosztach postępowania zażaleniowego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 98 § 1 i 3 k.p.c. zasądzając od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 60 zł (§ 12 ust. 2 pkt 1 i §10 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu – t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 490).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.