Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-10-28
Data orzeczenia:
28 października 2014
Data publikacji:
13 września 2018
Data uprawomocnienia:
28 października 2014
Sygnatura:
III Cz 1399/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Teresa Kołeczko-Wacławik
Sędziowie:
Barbara Braziewicz
Roman Troll
Hasła tematyczne:
Uchybienie I Przywrócenie Terminu
Podstawa prawna:
art. 168 § 1 k.p.c., art. 328 § 1 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)

Sygn. akt III Cz 1399/14

POSTANOWIENIE

Dnia 28 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Teresa Kołeczko - Wacławik

Sędziowie SO Barbara Braziewicz

SR (del.) Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2014 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej(...) w R.

przeciwko Zakładowi (...) Spółce Akcyjnej w K.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej

od postanowienia Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

z dnia 29 stycznia 2014 r., sygn. akt I C 1688/13

postanawia:

1.  oddalić zażalenie,

2.  zasądzić od pozwanej na rzecz powódki kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym.

SSR (del.) Roman Troll SSO Teresa Kołeczko - Wacławik SSO Barbara Braziewicz

Sygn. akt III Cz 1399/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej oddalił wniosek pozwanej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 12 grudnia 2013 r. (pkt 1) oraz odrzucił wniosek o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku (pkt 2) jako złożony po terminie.

Zażalenie na to postanowienie złożyła pozwana wnosząc także o rozpoznanie postanowienia w przedmiocie oddalenia jej wniosku o przywrócenie terminu i zarzuciła mu naruszenie art. 168 kpc oraz wniosła o jego zmianę poprzez przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i uchylenie postanowienia o odrzuceniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. W uzasadnieniu wskazała, że jej pełnomocnik dochował należytej staranności, a z uwagi na niezabranie do szpitala terminarza nie był w stanie nadzorować czynności związanych z wysłaniem wniosku o sporządzenie uzasadnienia, zaś partnerzy w kancelarii nie mogli mu w tym pomóc.

W odpowiedzi na zażalenie powódka wniosła o jego oddalenie jako bezzasadnego oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Uwzględnienie wniosku o przywrócenie uchybionego terminu może nastąpić tylko w sytuacji, gdy zachowaniu się strony (jej pełnomocnika) nie można przypisać znamion winy w jakiejkolwiek jej postaci, a przy ocenie braku winy przyjmuje się miernik należytej staranności, jakiej można wymagać od człowieka przejawiającego dbałość o swe własne, życiowo ważne sprawy, odnosząc go do całokształtu okoliczności danej sprawy. Brak winy w niedokonaniu w terminie czynności procesowej przyjmuje się wówczas, gdy wystąpiły przeszkody niezależne od strony (jej pełnomocnika), ale choroba strony lub jej pełnomocnika, która nie uniemożliwia podjęcia działania choćby przy pomocy osób trzecich, nie uzasadnia przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej (por. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2007 r., II UZ 9/07, LEX nr 532124; z dnia 21 września 2010 r., III UZ 4/10, LEX nr 667501; z dnia 11 grudnia 2008 r., IV CZ 102/08, LEX nr 477573).

Z niekwestionowanego stanu faktycznego ustalonego prawidłowo przez Sąd Rejonowy wynika, że pełnomocnik pozwanej w dniu 16 grudnia 2013 r. sporządził wniosek o uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego wydanego dnia 12 grudnia 2013 r. i skierował go do wysłania. Wniosek ten więc wymagał już tylko dokonania czynności technicznej związanej z samym wysłaniem, a termin upływał z dniem 19 grudnia 2013 r. Nie dokonywał tej czynności sam pełnomocnik, tylko osoba, której zlecił dokonanie wysłania wniosku. Tego samego dnia pełnomocnik pozwanej uległ wypadkowi i doznał urazu kończyny dolnej, co spowodowało jego pobyt w szpitalu do 20 grudnia 2013 r. Ostatecznie wniosek został wysłany dnia 20 grudnia 2013 r.

Zarówno w zażaleniu, jak i we wniosku o przywrócenie terminu pozwana nie podnosi żadnych nadzwyczajnych okoliczności dotyczących osoby, która zobligowana została przez pełnomocnika pozwanej do wysyłki sporządzonego wniosku o uzasadnienie wyroku. To zaś w jaki sposób fachowy pełnomocnik organizuje sobie pracę w kancelarii obciąża jego osobiście, a co za tym idzie nie może mieć wpływu na skuteczność złożonego wniosku o przywrócenie terminu. Doznanie przez pełnomocnika pozwanej urazu kończyny dolnej i jego pobyt w szpitalu do 20 grudnia 2013 r. nie miały żadnego wpływu na dokonanie technicznej czynności wysyłki sporządzonego już dokumentu. To nie pełnomocnik pozwanej miał zajmować się tą wysyłką, gdyż oddał ten dokument do wysyłki – tak wynika z jego wniosku /k. 65/. Samo zaś twierdzenie, że nie był w stanie nadzorować tej czynności wskazuje, że miał ją wykonać ktoś inny, kim pełnomocnik się posłużył w tym zakresie.

Te rozważania prowadzą do wniosku, iż pełnomocnik pozwanej nie zachował należytej staranności w zakresie wysłania sporządzonego już dokumentu, taka czynność nie wymagała już żadnych wiadomości specjalnych, ani szczególnych umiejętności, aby nie można jej wykonać w terminie, albowiem łączyła się jedynie z wysłaniem wniosku. Jeżeli zaś w prowadzonej przez pełnomocnika kancelarii konieczne jest jeszcze dodatkowe nadzorowanie jego współpracowników nad wykonaniem tak prostych czynności, to należy wskazać, że obciąża to tylko pełnomocnika, który powinien zorganizować pracę w sposób umożliwiający dochowywanie terminów procesowych, a kierując pismo do wysłania powinien wskazać, kiedy upływa termin procesowy i do kiedy pismo musi być wysłane. Pełnomocnik prowadzi bowiem szczególny rodzaj działalności, w ramach której dochowywanie terminów procesowych ma znaczną wagę, a zaniedbania w tym zakresie nie mogą prowadzić do uznania, iż powstały bez jego winy, chociażby w postaci niedbalstwa (por. art. 168 § 1 kpc w związku z art. 169 § 2 kpc).

W takim stanie faktycznym Sąd Rejonowy prawidłowo ustalił, że pełnomocnik pozwanej nie uprawdopodobnił, iż nie dochował terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku bez swojej winy; prawidłowo także zastosował prawo procesowe w tym zakresie opierając się na treści art. 168 § 1 kpc i art. 328 § 1 kpc.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 385 kpc w związku z art. 397 § 1 i 2 kpc oraz art. 370 kpc, zażalenie jako bezzasadne należało oddalić.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 kpc w związku z § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 461) oraz § 13 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, gdyż pozwana sprawę przegrała, a powódka wniosła o zasądzenie kosztów postępowania.

SSR (del.) Roman Troll SSO Teresa Kołeczko - Wacławik SSO Barbara Braziewicz

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.