Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Słupsku z 2015-11-23
Data orzeczenia:
23 listopada 2015
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
23 listopada 2015
Sygnatura:
IV Cz 647/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Wydział:
IV Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Elżbieta Jaroszewicz
Sędziowie:
Jolanta Deniziuk
Wanda Dumanowska
Hasła tematyczne:
Uchylenie Alimentów
Podstawa prawna:
art. 730 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygn. akt IV Cz 647/15

POSTANOWIENIE

Dnia 23 listopada 2015 roku

Sąd Okręgowy w S. IV Wydział Cywilny Odwoławczy

W składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Elżbieta Jaroszewicz ( spr.)

Sędziowie SO: Jolanta Deniziuk, W. D.

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2015 roku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. W.

przeciwko D. K.

o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

na skutek zażalenia pozwanego

od postanowienia Sądu Rejonowego w M. z dnia 6 października 2015 roku

sygn. akt III RC 109/15

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i wniosek o udzielenie zabezpieczenia oddalić.

Sygn. akt IV Cz 647/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w M. postanowieniem z dnia 6 października 2015 roku udzielił zabezpieczenia w sprawie z powództwa K. W. przeciwko D. K. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego w sprawie KMP 43/15 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w M. I. K..

Sąd Rejonowy wskazał, iż roszczenie powoda zostało uprawdopodobnione. Z aktu urodzenia pozwanego wynika bowiem, iż jest on pełnoletni, a z załączonego do pozwu oświadczenia (...) pozwanego wynika, iż zaprzestał on nauki szkolnej i poszukuje zatrudnienia.

Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego złożył pozwany.

W żaleniu podniósł, iż pracował jedynie sezonowo, nadal uczy się i nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje :

Zażalenie pozwanego zasługuje na uwzględnienie.

Wprawdzie zabezpieczenie powództwa przewidzianego w art. 138 k.r.o. o uchylenie obowiązku alimentacyjnego przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie jest wyłączone to podkreślić należy, że ze względu na potrzebę szczególnej ochrony interesu osoby uprawnionej do alimentacji zabezpieczenie roszczenia w tej kategorii spraw może mieć miejsce tylko wówczas, gdy żądanie jest uwiarygodnione w wysokim stopniu.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 listopada 1980 roku III CZP 60/80, którego stanowisko sąd orzekający w niniejszej sprawie w pełni aprobuje, należności alimentacyjne należą w całym naszym systemie prawa materialnego i procesowego do szczególnie uprzywilejowanych, co zresztą znajduje wyraz także w uprzywilejowanym sposobie zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych (art. 753 k.p.c.). Dlatego też mając na względzie potrzebę ochrony interesu osoby uprawnionej do alimentacji, sąd powinien korzystać z tak daleko idącego sposobu zabezpieczenia powództwa, jakim jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego, tylko w wypadkach wysokiego stopnia uwiarygodnienia powództwa. Nie wystarczy więc samo powołanie się dłużnika alimentacyjnego na fakty mające uzasadniać powództwo z art. 138 k.r.o., lecz powinny one być uwiarygodnione - w zasadzie - dokumentami, np. stwierdzeniem inwalidztwa dłużnika alimentacyjnego lub zaświadczeniem z miejsca pracy osoby uprawnionej do alimentacji, świadczącym o jej usamodzielnieniu się itp.

Nie przesądzając wyniku toczącego się postępowania nie można zgodzić się ze stanowiskiem Sądu I instancji, iż żądanie powoda zawieszenia postępowania egzekucyjnego na obecnym etapie postępowania jest uzasadnione. Pełnoletność pozwanego, a także oświadczenie jego (...), iż w kwietniu 2015 roku D. K. zakończył edukację nie uprawdopodabnia bowiem w wysokim stopniu roszczenia powoda

Mając na uwadze powyższe okoliczności na podstawie artykułu 386 § 1 kpc w związku z art.397 § 2 kodeksu postępowania cywilnego Sąd Okręgowy orzekł jak w postanowieniu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.