Sobota 23 marca 2019 Wydanie nr 4044
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Tarnowie z 2014-05-29
Data orzeczenia:
29 maja 2014
Data publikacji:
14 marca 2018
Sygnatura:
IV U 302/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wydział:
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Natalia Lipińska
Hasła tematyczne:
Umorzenie Postępowania
Podstawa prawna:
art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 469 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt IV U 302/14

POSTANOWIENIE

Dnia 29 maja 2014 r.

Sąd Okręgowy w Tarnowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Natalia Lipińska

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2014 r. w Tarnowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania (...)Sp. z o.o. w T.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

z dnia 14 stycznia 2014 r., znak:(...)

o podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym

w sprawie (...)Sp. z o.o. w T.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

przy udziale E. D.

na skutek cofnięcia odwołania przez(...)Sp. z o.o. w T.

p o s t a n a w i a:

1.  umorzyć postępowanie,

2.  oddalić wniosek o zasądzenie na rzecz odwołującego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Natalia Lipińska

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 14 stycznia 2014 r., znak: (...), ZUS Oddział w T., na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 58 § 2 ustawy Kodeks cywilny, stwierdził, że E. D.jako pracownik u płatnika składek (...)Sp. z o.o. w T. nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu od 5 czerwca 2013 r.

Decyzja ta została zaskarżona odwołaniem przez płatnika składek spółkę (...)Sp. z o.o. w T..

W piśmie procesowym z dnia 26 maja 2014 r. (data prezentaty: 27 maja 2014 r.) płatnik składek dokonał cofnięcia odwołania od zaskarżonej decyzji ZUS Oddział w T. z dnia 14 stycznia 2014 r. ze zrzeczeniem się roszczenia, domagając się jednocześnie zasądzenia na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd rozważył, co następuje:

Postępowanie zainicjowane odwołaniem płatnika składek (...)Sp. z o.o. w T. od decyzji ZUS Oddział w T. z dnia 14 stycznia 2014 r., znak: (...), podlega umorzeniu.

Zgodnie z treścią art. 203 § 1 k.p.c., pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia- aż do wydania wyroku. Jak zaś wynika z brzmienia art. 203 § 2 zdanie pierwsze k.p.c., pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa.

Sąd co do zasady związany jest cofnięciem pozwu. Zawsze jednak obowiązany jest dokonać oceny, czy w świetle zgromadzonego materiału procesowego czynność taka jest dopuszczalna. Zgodnie bowiem z art. 203 § 4 k.p.c., sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Przepisy te znajdują odpowiednie zastosowanie w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przy czym, jak stanowi art. 469 k.p.c., sąd uzna cofnięcie pozwu za niedopuszczalne także wówczas, gdyby czynność ta naruszała słuszny interes pracownika lub ubezpieczonego.

W niniejszej sprawie odwołujący (płatnik składek) dokonał cofnięcia odwołania od zaskarżonej decyzji ZUS w piśmie procesowym z dnia 26 maja 2014 r. przed pierwszą rozprawą.

Z okoliczności niniejszej sprawy nie wynika, by cofnięcie odwołania było sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzało do obejścia prawa ani też by czynność ta naruszała słuszny interes odwołującego.

Wobec powyższego, uznać należało, że płatnik składek dokonał skutecznego cofnięcia odwołania od zaskarżonej decyzji ZUS Oddział w T. z dnia 14 stycznia 2014 r., co skutkuje umorzeniem postępowania w sprawie IV U 302/14 na podstawie art. 355 § 1 k.p.c.- zgodnie z którym sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

Mając to na uwadze, Sąd orzekł jak w punkcie pierwszym postanowienia na podstawie art. 203 § 1 i 4 k.p.c. i art. 469 k.p.c. oraz art. 355 § 1 i 2 k.p.c.

Wniosek strony odwołującej o zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego podlegał natomiast oddaleniu.

Przy skutecznym cofnięciu odwołania, zgodnie z obowiązującymi przepisami procedury cywilnej, jedynie strona przeciwna, w tym wypadku organ rentowy, może żądać od odwołującego kosztów procesu.

Zgodnie bowiem z art. 203 § 2 k.p.c., pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, a na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

Żaden przepis procedury nie przewiduje natomiast zwrotu kosztów stronie, która wniosła odwołanie do sądu, a następnie dokonała jego cofnięcia.

W takiej sytuacji, organ rentowy nie ma obowiązku zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (bo takie tylko powstały po stronie strony odwołującej) płatnikowi składek, który z własnej woli zrezygnował z poszukiwania ochrony własnego interesu na drodze postępowania sądowego.

W sytuacji cofnięcia powództwa pozwany jest traktowany jak wygrywający proces, dlatego należy mu się zwrot kosztów procesu, o ile złoży odpowiedni wniosek. Artykuł 203 § 2 k.p.c. jest więc przepisem szczególnym w stosunku do art. 109 k.p.c. i art. 102 k.p.c.

Tylko w sytuacji, gdy cofnięcie pozwu następuje wskutek dokonania zapłaty przez pozwanego po wytoczeniu powództwa, to pozwany jest obowiązany do zwrotu kosztów procesu powodowi. Stanowisko to należy wywieść z tezy, że zaspokojenie przez pozwanego roszczenia powoda po wytoczeniu pozwu jest równoznaczne z przegraniem przez niego procesu (orzeczenie SN z dnia 21 lipca 1951 r., C 593/51, OSN(C) 1952, nr 2, poz. 49).

W niniejszej zaś sprawie organ rentowy w żaden sposób nie zaspokoił roszczenia płatnika składek, zresztą z uwagi na charakter sprawy, w ogóle nie miał takiej możliwości.

Mając to, na uwadze, na podstawie powołanego wyżej przepisu, Sąd orzekł jak w punkcie drugim postanowienia.

(...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.