Wtorek 23 lipca 2019 Wydanie nr 4166
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Legnicy z 2013-10-09
Data orzeczenia:
9 października 2013
Data publikacji:
9 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
17 października 2013
Sygnatura:
V U 629/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Mirosława Molenda-Migdalewicz
Hasła tematyczne:
Umorzenie Postępowania
Podstawa prawna:
art. 355 par. 1 kpc
Powołane przepisy:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726)

sygn. akt VU 629/13

POSTANOWIENIE

Dnia 09 października 2013 r.

Sąd Okręgowy w Legnicy Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Mirosława Molenda-Migdalewicz

po rozpoznaniu w dniu 09 października 2013 r. w Legnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku E. L.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

o wyrównanie emerytury

na skutek odwołania E. L.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L.

z dnia 19 marca 2013 r.

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 19 marca 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. odmówił wnioskodawczyni E. L. uchylenia decyzji z dnia 15 września 2011 r. znak: (...)w części, w jakiej decyzja ta zawiesza, na podstawie art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 103 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do emerytury za okres od dnia 01 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, iż na skutek decyzji z dnia 15 września 2011 r. wnioskodawczyni wstrzymano wypłatę emerytury od dnia 01 października 2011 r. W reakcji na wniosek E. L. z dnia 27 listopada 2012 r., organ rentowy podjął wypłatę emerytury od dnia 22 listopada 2012 r. z uwagi na treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., zgodnie z którym art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Organ rentowy zauważył, iż przedmiotowy wyrok wszedł w życie z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 22 listopada 2012 r. Zatem nie jest zasadne uchylenie decyzji z dnia 26 września 2011 r. w części, w jakiej decyzja ta dotyczy zawieszenia prawa do emerytury za okres od dnia 01 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r., co oznacza brak podstaw do wypłaty wyrównania za wskazany okres.

Odwołanie od powyższej decyzji złożyła wnioskodawczyni domagając się wypłaty wyrównania za okres od 01 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r.

Pismem z dnia 25 lipca 2013 r. E. L. cofnęła odwołanie od decyzji organu rentowego z dnia 19 marca 2013 r. z uwagi na zapoznanie się z projektem ustawy o wypłacie emerytur zawieszonych od 01 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.

W piśmie z dnia 31 lipca 2013 r. organ rentowy wyraził zgodę na cofnięcie odwołania.

Zgodnie z przepisem art. 355 § 1 k.p.c. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Stosowanie do treści art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku.

W niniejszej sprawie wnioskodawczyni cofnęła swoje odwołanie od decyzji organu rentowego, a organ ten nie wniósł sprzeciwu od tej czynności. W ocenie Sądu, cofnięcie przez wnioskodawczynię odwołania nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, ani nie zmierza do obejścia prawa. Podjęta przez wnioskodawczynię czynność nie narusza również jej słusznego interesu.

Mając na względzie powyższe rozważania Sąd, na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.