Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2013-11-15
Data orzeczenia:
15 listopada 2013
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
28 listopada 2013
Sygnatura:
V U 750/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Mariola Mastalerz
Protokolant:
asyst. sędz. Ewelina Goździk
Hasła tematyczne:
Umorzenie Postępowania
Podstawa prawna:
art. 355 § 1 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt VU 750/13

POSTANOWIENIE

Dnia 15 listopada 2013 r.

Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Tryb.

w składzie :

Przewodniczący: Sędzia SO Mariola Mastalerz

Protokolant: asyst. sędz. Ewelina Goździk

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku J. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. M..

o wysokość emerytury

na skutek

odwołania wnioskodawcy

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. M..

z dnia 27 marca 2013 r., nr (...)

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2013 roku wnioskodawca J. K. wniósł odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. M.. z dnia 27 marca 2013 r., przyznającej mu emeryturę. W odwołaniu tym wnioskodawca kwestionował wysokość wynagrodzenia przyjętego przy obliczaniu wysokości emerytury za rok 1998.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie podnosząc, że wysokość emerytury została obliczona w oparciu o przedłożone dokumenty w tym m.in. zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawione przez (...) S.A. w dniu 28 lipca 1999 roku.

Pismem procesowym z dnia 22 października 2013 roku wnioskodawca wycofał swoje odwołanie podnosząc, że po zasięgnięciu opinii uznał, iż przyznana mu emerytura jest emeryturą najwyższą jaką mógłby otrzymać, tzn. nawet przy uwzględnieniu jego roszczeń za lata 1995-1998, jego emerytura nie będzie wyższa przy obliczeniu zgodnie z art. 53 i 183.

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

zważył, co następuje:

Oświadczenie wnioskodawcy w ocenie Sądu należało traktować jako cofnięcie odwołania od decyzji organu rentowego przyznającej emeryturę. Zostało ono również poddane przez Sąd ocenie z punktu widzenia dyrektyw wypływających z art. 203 § 4 k.p.c. - według kryteriów zgodności z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz tego czy nie zmierza do obejścia prawa. Sąd ocenił także - zgodnie z art. 469 k.p.c. - czy złożone oświadczenie nie narusza słusznego interesu ubezpieczonego.

W ocenie Sądu czynność procesowa w postaci cofnięcia odwołania nie narusza słusznego interesu ubezpieczonego J. K..

Wobec powyższego, a także tego, że organ rentowy w piśmie procesowym z dnia 31 października 2013 r. wyraził zgodę na cofnięcie przez wnioskodawcę odwołania, należało uznać czynność wnioskodawcy za prawnie dopuszczalną i nie naruszającą żadnego z wyżej powołanych przepisów k.p.c.

Z tych też względów Sąd Okręgowy na podstawie art. 355 k.p.c. w związku z art. 203 § 4 k.p.c. i art. 469 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Zarządzenie:

odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczyć wnioskodawcy organowi rentowego z pouczeniem o sposobie wniesienia zażalenia.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.