Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-04-30
Data orzeczenia:
30 kwietnia 2012
Data publikacji:
14 września 2018
Sygnatura:
VIII K 81/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
VIII Wydział Karny
Przewodniczący:
Anna Ptaszek
Protokolant:
starszy sekretarz sądowy Monika Sierocińska
Hasła tematyczne:
Umorzenie Postępowania
Podstawa prawna:
art. 572 kpk, art 569 § 1 kpk, art. 85 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt VIII K 81/12

POSTANOWIENIE

Dnia 30 kwietnia 2012r.

Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Anna Ptaszek

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Sierocińska

Z udziałem Prokuratora Doroty Ositek

po rozpoznaniu w sprawie z wniosku Ł. B.

o wydanie wyroku łącznego

z urzędu

w przedmiocie częściowego umorzenia postępowania, wyłączenia części sprawy do odrębnego rozpoznania

na podstawie art. 572 kpk, art. 569 § 1 kpk, art. 85 kk

postanawia

1.  umorzyć postępowanie o wydanie wyroku łącznego obejmującego wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie o sygn. akt: VIII K 297/02 oraz wyroki: Sądu Rejonowego dla W., sygn. akt: VIII K 1355/00, Sądu Rejonowego dla W., sygn. akt: VIII K 1647/00, Sądu Rejonowego dla W., sygn. akt: III K 880/08, Sądu Rejonowego dla W., sygn. akt: XIV K 315/08, Sądu Rejonowego dla W., sygn. akt: III K 206/10, Sądu Rejonowego dla W., sygn. akt: III K 1426/09;

2.  wyłączyć do odrębnego rozpoznania sprawę o wydanie wyroku łącznego obejmującego wyroki Sądu Rejonowego dla W., sygn. akt: VIII K 1355/00, Sądu Rejonowego dla W., sygn. akt: VIII K 1647/00, Sądu Rejonowego dla W., sygn. akt: III K 880/08, Sądu Rejonowego dla W. sygn. akt: XIV K 315/08, Sądu Rejonowego dla W., sygn. akt: III K 206/10, Sądu Rejonowego dla W., sygn. akt: III K 1426/09;

3.  sprawie, o której mowa w punkcie 2 nadać nowy numer VIII K 148/12;

4.  kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Sąd ustalił, że Ł. B. został skazany prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego dla W. z dnia 30 listopada 2000r., sygn. akt: VIII K 1355/00 za czyn popełniony w dniu 07 października 2000r. z art. 279 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zawieszono na okres próby wynoszący 4 (cztery) lata; postanowieniem z dnia 13 listopada 2003r., sygn. akt: VIII Ko 651/03 zarządzono wykonanie kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz na poczet kary zaliczono okres pozbawienia wolności w sprawie od dnia 08 października 2000r. do dnia 30 listopada 2000r.;

2.  Sądu Rejonowego dla W. z dnia 16 maja 2001r. sygn. akt: VIII K 1647/00, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 lutego 2003r., sygn. akt: X Ka 720/01 za czyn popełniony w dniu 28 września 2000r. z art. 280 § 1 kk na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności, na mocy art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 11 grudnia 2000r. do dnia 16 maja 2001r.;

Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego dla W. z dnia 13 października 2005r., sygn. akt: VIII K 1074/05 utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2006r., sygn. akt: IX Ka 168/06 połączono kary orzeczone wyrokami 1 i 2, wymierzając karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

3.  Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 lutego 2003r., sygn. akt: VIII K 297/02 utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 lipca 2003r., sygn. akt: II AKa 313/03 za czyny popełnione:

-) w dniu 27 października 2001r. z art. 280 § 1 kk na karę 3 (trzy) lata i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

-) od nieustalonego okresu czasu do dnia 28 października 2001r. z art. 276 kk na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

-) w nieustalonym miejscu i czasie z art. 291 § 1 kk na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

Na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk orzeczono karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 4 (czterech) lat; na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 28 października 2001r. do dnia 31 maja 2003r.;

4.  Sądu Rejonowego dla W. z dnia 14 stycznia 2009r. sygn. akt: III K 880/08 utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2009r., sygn. akt: IX Ka 299/09 za czyn popełniony w dniu 21 lipca 2008r. z art. 13 § 2 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i na podstawie art. 279 § 1 kk w zw. z art. 14 § 1 kk wymierzono karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 21 lipca 2008r. do dnia 05 listopada 2008r.;

5.  Sądu Rejonowego dla W. z dnia 11 stycznia 2010r., sygn. akt: XIV K 315/08 utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06 września 2001r., sygn. akt: X Ka 265/10 za czyn popełniony w dniu 01 sierpnia 2007r. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kkk w zw. z art. 64 § 1 kk i na podstawie art. 279 § 1 kk w zw. z art. 14 § 1 kk wymierzono karę 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności; na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 01 sierpnia 2007r. do dnia 31 października 2007r.;

6.  Sądu Rejonowego dla W. z dnia 05 października 2010r., sygn. akt: III K 206/10 utrzymanego w mocy wyrokiem Sadu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 lutego 2011r., sygn. akt: IX Ka 936/10 za czyny popełnione:

-) w okresie 2/3 stycznia 2010r., w okresie 2/3 stycznia 2010r., w dniu 03 stycznia 2010r., w okresie 1-3 stycznia 2010r., w okresie 2-3 stycznia 2010r., w dniu 3 stycznia 2010r., w okresie 2/3 stycznia 2010r., w dniu 03 stycznia 2010r. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk i na podstawie art. 279 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk wymierzono karę 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności;

-) w dniu 27 listopada 2009r. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

-) w dniu 13 czerwca 2009r. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i na podstawie art. 14 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

-) w dniu 13 czerwca 2009r. z art. 157 § 2 kk na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

-) w dniu 31 maja 2009r. z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

Na podstawie art. 85 kk, art. 86 § 1 kk wymierzono karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności; na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres zatrzymania w sprawie w dniach 31 maja 2009r. – 01 czerwca 2009r. okresy tymczasowego aresztowania w dniach 13 czerwca 2009r. do dnia 19 sierpnia 2009r., od dnia 03 stycznia 2010r. do dnia 08 stycznia 2010r.;

7.  Sądu Rejonowego dla W. w W. z dnia 05 listopada 2010r., sygn. akt: III K 1426/09 za czyn popełniony w dniu 17 września 2006r. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i na podstawie art. 278 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności; na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczając na poczet tej kary dzień 17 września 2009r.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje: żaden z wyroków, wskazanych wyżej nie podlega połączeniu z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 lutego 2003r., sygn. akt: VIII K 297/02 albowiem czyny objęte wyrokami Sądów Rejonowych wskazanych w punktach 4-7 zostały popełnione po wydaniu wyroku przez Sąd Okręgowy w Warszawie, a nie zanim zapadł ten wyrok. Czyny opisane w punkcie 1 i 2 także nie podlegają połączeniu z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, albowiem czyny, których dotyczy wyrok Sądu Okręgowego zostały popełnione po dacie pierwszego z tych wyroków, co do których kara notabene została orzeczona odrębnym wyrokiem łącznym. W tym stanie rzeczy nie podlegają one połączeniu z wyrokiem tutejszego Sądu. Zatem należało stwierdzić, iż w sprawie niniejszej co do wyroku Sądu Okręgowego z dnia 26 lutego 2003r. nie zachodzą przesłanki opisane w art. 85 kk i 569 § 1 kpk.

Odrębną kwestią jest rozpoznanie wniosku o wydanie orzeczenia w sprawie wyroku łącznego obejmujące skazania orzeczone wyrokami Sądów Rejonowych, opisanych wyżej. Z tych przyczyn Sąd wyłączył tę kwestię do odrębnego rozpoznania.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.