Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2014-05-16
Data orzeczenia:
16 maja 2014
Data publikacji:
13 września 2018
Data uprawomocnienia:
16 maja 2014
Sygnatura:
XV Cz 576/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wydział:
XV Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Krzysztof Godlewski
Hasła tematyczne:
Umorzenie Postępowania
Podstawa prawna:
art. 50537§1zd.2kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

POSTANOWIENIE

Dnia 16 maja 2014 roku

Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XV Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Godlewski

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2014 roku w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: (...)Funduszu (...)w W.

przeciwko M. K.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

z dnia 13 listopada 2013 roku

w sprawie o sygn. akt I C 2441/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO K. Godlewski

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy umorzył postępowanie.

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że postanowieniem z dnia 7 listopada 2012 r. sygn. akt (...)Sąd Rejonowy (...)w L. przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, stwierdzając skuteczne wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty i utratę mocy nakazu zapłaty.

Zarządzeniem z dnia 29 sierpnia 2013r., wydanym na podstawie art. 505 37 § 1 k.p.c., doręczonym w dniu 12 września 2013 r. pełnomocnik powoda został wezwany do uzupełnienia braków formalnych pozwu wskazanych w w/w zarządzeniu - w terminie dwutygodniowym od doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania.

W zakreślonym terminie, który upłynął w dniu 26 września 2013 r., pełnomocnik powoda nie zastosował się w części do tego wezwania. Mianowicie nie złożył pozwu na urzędowym formularzu.

Sąd Rejonowy wskazał, że zgodnie z art. 505 37 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym do dnia 7 lipca 2013 r., które ma w niniejszej sprawie zastosowanie zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2013.654), po przekazaniu sprawy w przypadkach wskazanych w art. 505 33, 505 34, 505 36 przewodniczący wzywa powoda do usunięcia braków formalnych pozwu oraz do uzupełnienia pozwu, w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana – w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania. W przypadku nieusunięcia braków formalnych pozwu sąd umarza postępowanie.

W niniejszej sprawie pełnomocnik powoda nie wykonał w części wezwania z dnia 29 sierpnia 2013 r. bowiem nie złożył pozwu na urzędowym formularzu - właściwym dla postępowania uproszczonego.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 505 37 § 1 zd. 2 k.p.c., Sąd umorzył postępowanie w niniejszej sprawie.

Zażalenie na niniejsze postanowienie złożył powód, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, domagając się jego uchylenia i zasądzenia kosztów postępowania zażaleniowego.

W uzasadnieniu skarżący wskazał, że strona powodowa złożyła pozew na urzędowym formularzu i uzupełniła go w sposób odpowiadający treści pozwu z elektronicznego postępowania. Urzędowy formularz został prawidłowo wypełniony. Treść uzasadnienia z pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym została przepisana do odpowiednich rubryk pozwu w formie urzędowego formularza złożonego jako odpowiedź na wezwanie do usunięcia braków formalnych.

W odpowiedzi na zażalenie, pozwana wniosła o jego oddalenie oraz o rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy, zważył co następuje:

Zażalenie okazało się bezzasadne.

Sąd Okręgowy podziela ustalenia faktyczne oraz rozważania prawne przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Zarządzeniem z dnia 29.08.2013 r. pełnomocnik powoda na podstawie art. 505 37 § 1 k.p.c. został wezwany do uzupełnienia braków formalnych pozwu z dnia 6.10.2011 r. poprzez: przedłożenie oryginału pełnomocnictwa procesowego bądź jego uwierzytelnionego odpisu wraz z odpisem dla strony pozwanej; przedłożenia oryginałów dokumentów bądź uwierzytelnionych odpisów (z KRS), z których wynika upoważnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania powoda oraz do złożenia podpisanego pozwu na urzędowym formularzu wraz z odpisem dla strony pozwanej, w terminie dwutygodniowym od doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania (k.25).

Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi powoda dnia 12.09.2013 r. (k. 58).

Analiza akt sprawy prowadzi do wniosku, że wbrew twierdzeniom zawartym w zażaleniu, powód nie wykonał w całości wezwania z dnia 29 sierpnia 2013 r. (k. 25). Jak prawidłowo ustalił to Sąd Rejonowy, powód nie złożył pozwu na urzędowym formularzu - właściwym dla postępowania uproszczonego. Przedłożony w wykonaniu niniejszego wezwania dnia 26.09.2013 r. pozew i jego odpis (k. 28-31 i k. 44-47) nie został sporządzony na formularzu o jakim mowa w art. 505 2 k.p.c., lecz jedynie w formie zwykłego wydruku komputerowego, który został podpisany przez pełnomocnika powoda. Zatem skoro wyżej opisany brak formalny pozwu nie został usunięty w terminie określonym w zarządzeniu z dnia 29.08.2013 r., zgodnie z treścią art. 505 37 § 1 k.p.c. i stosownie do rygoru wskazanego w zarządzeniu, postępowanie podlegało umorzeniu.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Wobec oddalenia zażalenia powoda i braku poniesienia przez pozwaną kosztów postępowania zażaleniowego, nie było podstaw do zamieszczania w orzeczeniu Sądu Okręgowego rozstrzygnięcia o kosztach postępowania zażaleniowego.

SSO K. Godlewski

Zarządzenie

1.  odnotować i zakreślić;

2.  odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda oraz pozwanej;

3.  po nadejściu z.p.o. akta zwrócić Sądowi Rejonowemu.

Poznań, dnia 16 maja 2014 r.

SSO K. Godlewski

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.