Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2013-03-15
Data orzeczenia:
15 marca 2013
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
15 marca 2013
Sygnatura:
I ACa 77/13
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Krakowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Paweł Rygiel
Sędziowie:
Wojciech Kościołek
Piotr Rusin
Protokolant:
st. prot. sądowy Katarzyna Rogowska
Hasła tematyczne:
Upadłościowe Prawo
Podstawa prawna:
art.51 ust. 2 i art. 144 ust. 1 i 2 Prawa upadłościowego i naprawczego, art. 370 i 373 kpc
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze
(Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Sygn. akt I ACa 77/13

POSTANOWIENIE

Dnia 15 marca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Paweł Rygiel

Sędziowie:

SSA Piotr Rusin (spr.)

SSA Wojciech Kościołek

Protokolant:

st. prot. sądowy Katarzyna Rogowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2013 r. w Krakowie

sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w T.

przeciwko Gminie S.

o zapłatę

na skutek apelacji (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w T.

od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie

z dnia 15 maja 2012 r. sygn. akt I C 917/11

p o s t a n a w i a:

1.  odrzucić apelację;

2.  zasadzić od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 5400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn.akt I A Ca 77/13

UZASADNIENIE

Powód - (...) S.A. z siedzibą w T. wniósł o zasądzenie od pozwanej Gminy S. kwoty 542.948,05 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 4 listopada 2008 r. i kwoty 15.922 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu oraz kosztów procesu.

W uzasadnieniu powództwa podała , że pierwsza z dochodzonych kwot dotyczy utraconego zysku jaki osiągnęłaby gdyby przetarg ogłoszony przez pozwaną Gminę w trybie ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na realizację projektu zabezpieczenia odpadów azbestowych został prawidłowo przeprowadzony, gdyż realizację tej inwestycji powierzono by wówczas Konsorcjum utworzonemu przez powodową Spółkę oraz (...) Sp.z o.o. w T. , a zyskiem byłoby wynagrodzenia uzyskane przez powoda za wykonanie zamówienia.

Drugie dochodzone pozwem roszczenie to naprawienie rzeczywistej szkody poniesionej na skutek wydatków poniesionych przez powoda w związku z przystąpieniem do przetargu celem uzyskania zlecenia wykonania zamówienia.

Pozwana Gmina wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie podnosząc, że zawierając umowę z innym uczestnikiem przetargu - Konsorcjum (...) nie dopuściła się działań bezprawnych , gdyż przed rozstrzygnięciem środków odwoławczych przez uczestników przetargu uzyskała zgodę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w drodze decyzji z dnia 31 października 2008 r., której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wyrokiem z dnia 15 maja 2012 r. sygn..akt IC 917/11 Sąd Okręgowy w Tarnowie zasądził pozwanej Gminy na rzecz powodowej Spółki kwotę 400 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 2 listopada 2011 r. do dnia zapłaty, oddalił powództwo w pozostałej części i zasądził od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 7.200 zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

W dniu 15 czerwca 2012 r. apelację od tego w części oddalającej powództwo o zapłatę kwoty 542.948,05 zł. i orzekającej o kosztach procesu wniosła powodowa Spółka domagając się uchylenia tej części rozstrzygnięcia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, a także zgłaszając żądanie zasądzenia kosztów procesu za obie instancje.

W odpowiedzi na apelację pozwana Gmina wniosła w pierwszej kolejności o odrzucenie lub oddalenie apelacji jako wniesionej przez podmiot nieuprawniony po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej strony powodowej, a w dalszej kolejności o oddalenie apelacji jako merytorycznie bezzasadnej. Wniosła też o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2012 r. sygn.akt V GU 7/12 Sąd Rejonowy- Sąd Gospodarczy w Tarnowie ogłosił upadłość dłużnika (...) S.A. w T. obejmującą likwidację jego majątku , a proces niniejszy niewątpliwie dotyczy majątku upadłego.

Rację ma strona pozwana podnosząc, że stosownie do art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo upadłościowe i naprawcze postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne i wykonalne już z chwilą jego wydania , mimo że przysługuje od niego środek prawny podmiotom wymienionym w tej ustawie. Skoro tak zgodnie z art. 144 ust. 1 i 2 tej ustawy podmiotem uprawnionym do wniesienia apelacji po tej dacie był Syndyk Masy Upadłości powodowej Spółki, a nie sam Upadły. Upadły co prawda nie utracił osobowości Prawnej i dalej jest stroną stosunku materialnoprawnego , z którego wywodzi roszczenie, aie jedynym uprawnionym do podejmowania czynności procesowych i to we własnym imieniu , jakkolwiek ze skutkiem prawnym dla Upadłego jest tylko Syndyk Masy Upadłości. Tymczasem apelacja została sporządzona w dniu 15 czerwca 2012 r., a więc już po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej przez samego Upadłego , czyli podmiot nieuprawniony. Brak ten nie został naprawiony po wstąpieniu do sprawy Syndyka i podjęciu z jego udziałem postępowania postanowieniem z dnia 19 listopada 2012 r. Po podjęciu postępowania Syndyk nie wniósł bowiem własnej apelacji w terminie wskazanym w art. 369 & 1 k.p.c. liczonym od daty postanowienia o podjęciu postępowania , czy doręczenia odpisu tego postanowienia Syndykowi w dniu 28 listopada 2012 r. — dowód doręczenia na k-670 akt. Pozostaje zatem tylko apelacja z dnia 15 czerwca 2012 r. sporządzona przez Upadłego , a więc podmiot nielegitymowany i braku tego nie może sanować podjęcie przez Sąd I instancji czynności związanych z nadaniem biegu apelacji, jak wezwanie Syndyka o uzupełnienie jej opłatą sądową, czy doręczenie jej odpisu stronie pozwanej, jak również opłacenie apelacji przez Syndyka. Ta ostatnia czynność sprawia natomiast, że po doręczeniu odpisu apelacji strona przeciwna podjęła obronę i poniosła w związku z tym dodatkowe koszty zastępstwa prawnego , do których zwrotu obowiązany jest obecny pozwany z majątku Upadłego.

Wniesiona w dniu 15 czerwca 2012 r. apelacja nie jest więc apelację wniesioną przez stronę, gdyż status taki Upadły utracił z chwilą ogłoszenia upadłości likwidacyjnej, ani też przez inny podmiot uprawniony w świetle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego bądź innego szczególnego do wniesienia takiego środka prawnego , wobec czego zachodzi konieczność odrzucenia apelacji jako niedopuszczalnej na mocy art. 370 i 373 k.p.c.

O kosztach postępowania apelacyjnego , na które składają się koszty zastępstwa prawnego w wysokości stawki minimalnej z & 6 pkt. 7 w związku z & 12 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz.U.Nr.163 , poz. 1349 ze zm.), Sąd Apelacyjny orzekł na podstawie art.98 & 1 i 3 w związku z art. 391 & 1 k.p.c.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.